Vědecká rada

Stanoviska

Stanovisko Vědecké rady pro sociální práci – březen 2013

V říjnu 2003 byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) zahájena činnost meziresortní pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Výsledkem prvních jednání této skupiny bylo identifikování nedostatečného legislativního ukotvení postavení sociálních pracovníků a jednoznačný konsensus zástupců resortů, zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a odborných profesních sdružení v sociální práci s vytvořením profesního zákona o sociálních pracovnících a jejich celoživotního vzdělávání.

V roce 2005 byla završena téměř dvouletá práce této pracovní skupiny, a to návrhem tzv. profesního zákona, upravujícího podmínky pro výkon činnosti, odbornou způsobilost, formu výkonu a podmínky pro celoživotní vzdělávání a kontrolu kvality prováděné činnosti. Nakonec vláda rozhodla tuto oblast neupravovat a jako náhradní řešení bylo ministerstvu doporučeno, aby byla úprava profese a výkonu sociální práce včleněna do v té době prioritního záměru k úpravě sociálních služeb.

Od té doby resort práce a sociálních věcí vyhodnocuje reálné dopady, které současná právní úprava zákona přináší. Na základě konzultací s obcemi a organizacemi zajišťujícími činnosti sociální práce ministerstvo došlo mimo jiné k závěru, že dochází k záměně sociální práce za sociální služby resp. redukováním sociální práce na oblast sociálních služeb.

V roce 2010 byla Výzkumným ústavem sociální práce provedena „Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany“ (dále jen „analýza“), jejíž výstupy byly předány nově vzniklé pracovní skupině pověřené formulací základních tezí věcného vymezení obsahu právní úpravy.

Vědecká rada podporuje dopracování a přípravu projednání verze profesního zákona z prosince 2012 a současně upozorňuje na rizika, která mohou projednávání této verze věcného záměru profesního zákona provázet. Účelem právní úpravy oboru sociální práce má být podle Vědecké rady podpora a regulace odborné kvality výkonu povolání sociálního pracovníka, které Vědecká rada považuje za předpoklad poskytování v české společnosti deficitní pomoci se zvládáním problémových interakcí mezi lidmi v obtížných životních situacích a subjekty v jejich sociálním prostředí.

Nejvýznamnější body stanoviska uvádíme v následujícím krátkém přehledu.

  1. Vědecká rada podporuje právní úpravy sociální práce z důvodu nezbytnosti vyjasnění pojetí sociální práce v české společnosti, v níž je výkon povolání sociálních pracovníků velmi často ztotožňován s poskytováním sociálních služeb nebo s administrací sociálních dávek. Dále je potřeba zajistit uznání právní úpravy sociální práce všemi resorty a sektory veřejné správy a ekonomiky, včetně občanského, nevládního, resp. neziskového sektoru
  2. Vědecká rada vnímá potřebu právně podložit spolupráci sociálních pracovníků a státní správy na rozvoji oboru sociální práce, kdy stávající právní úprava nezahrnuje právní nástroj, který by podněcoval spolupráci sociálních pracovníků, jejich zaměstnavatelů, vzdělavatelů a státní správy na koncepčním rozvoji oboru sociální práce a kvality výkonu povolání sociálních pracovníků.
  3. Pokud jde o naplňování a udržování kvality výkonu profese sociálního pracovníka, je třeba podporovat odborný status sociálních pracovníků pro vyjednávání v zájmu klientů, neboť stávající právní úprava takový odborný status negarantuje, tudíž subjekty v sociálním prostředí klientů SPR nepovažují sociální pracovníky za partnery při vyjednávání v zájmu klientů.
  4. Dále Vědecká rada považuje za nezbytné zajistit kontrolu respektování odborně zdůvodněných pravidel výkonu povolání sociálního pracovníka, včetně etických pravidel výkonu povolání, které současná právní úprava nezahrnuje.
  5. V neposlední řadě pak je potřeba zajistit regulaci projednávání sporných situací a podporu sociálních pracovníků ve sporech souvisejících s výkonem povolání a též posílit motivaci sociálních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání v oboru.

Stanovisko Vědecké rady ministryně obsahuje také identifikovaná rizika, kterých je nutné se při práci na návrhu právní úpravy a v následném legislativním procesu vyvarovat. Zkrácenou verzi stanoviska Vědecké rady k tezím věcného záměru profesního zákona uvádíme samostatně v pdf podobě na této webové stránce.