Strategie a nástroj pro zvyšování transparentnosti v odměňování a zvyšování vymahatelnosti práva na rovnou odměnu dle zákoníku práce

Doba realizace:

1.1.2023 – 31.12.2026

Reg. číslo:

CZ.03.01.02/00/22_038/0000243

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zavádění procesů vedoucích k implementování principu stejného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty, zajištění vymahatelnosti a dodržování nediskriminace a rovného odměňování žen a mužů a podpora transparentnosti v systémech odměňování ve firmách a organizacích. Díky projektu vznikne zázemí pro podporu a motivaci zaměstnavatelů za využití analýz nástrojem Logib a poskytováním auditů rovného odměňování proškolenými experty a expertkami. Co se týče zaměstnavatelů jako jedné z cílových skupin – zde je cílem poskytnutí podpory v dodržování povinnosti rovného odměňování jak jim ukládá zákoník práce i antidiskriminační zákon. Cíle bude dosaženo prostřednictvím nástrojů a strategií pro zvyšování transparentnosti v odměňování. Druhou cílovou skupinou jsou kontrolní instituce, které mají povinnost rovné odměňování kontrolovat. Cílem bude vytvoření takových nástrojů a metodických postupů, které usnadní kontroly rovného odměňování a podpoří kontrolní orgány v jejich činnosti při kontrole. Poslední cílová skupina jsou zaměstnanci a zaměstnankyně, kterým díky projektu bude posílena transparentnost v oblasti průměrných výdělků dle pracovní pozice a též zvýšení informovanosti o právech zaměstnaných a povinnostech zaměstnavatelů vůči skupině zaměstnaných v oblasti stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a rovné zacházení.

Klíčové aktivity

KA1 Ověřování nástrojů a postupů rovného odměňování na vzorku zaměstnavatelů pro principy transparentnosti systémů odměňování včetně nástrojů na zjištění rozdílů v odměňování

Cílem KA 1 je poskytnout zaměstnavatelům podpůrné a účinné nástroje, jež jim umožní naplnit výše uvedené legislativní normy a splnit tak povinnost odměňovat stejně všechny zaměstnané, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a zároveň zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanými. KA 1 představuje plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 schválené vládou ČR dne 8. března 2021, konkrétně na strategický cíl 3. Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů.

KA2 Podpora kontrolních orgánů pro efektivní kontrolu rovného odměňování žen a mužů v oblasti práce stejné hodnoty

Cílem dané KA 2 je posílení vymahatelnosti práva i v oblasti práce stejné hodnoty. Posuzování hodnoty práce v rámci kontrolní činnosti je velmi komplexní a vyžaduje individuální posuzování každého jednotlivého případu, protože zkušenosti v této oblasti jsou dosud nedostatečné z důvodu nízké transparentnosti. Za tímto účelem bude využíván nástroj Logib. Mimo jiné vznikne pracovní skupina, která bude zahrnovat všechny relativní aktéry a bude se zabývat i zvýšením vypovídající hodnoty informací v oblasti kontrol rovného odměňování a vznik souhrnné zprávy z těchto kontrol.

KA3 Analyticko - metodická podpora zaměstnavatelů i kontrolních orgánů a dalších aktérů v implementaci systémů transparentnosti

Jedním z cílů KA 3 je zavést princip transparentnosti do praxí zaměstnavatelů a to prostřednictvím zvýšení informovanosti a povědomí o tom, jak nastavit či upravit mzdové systému zaměstnavatelů tak, aby předcházeli nerovnému odměňování. Druhým cílem je zvýšit transparentnost odměňování a dostupnost informací o mzdách a platech dle konkrétní pracovní pozice a další kritérií za účelem posílení postavení zaměstnanců a zaměstnankyň při uplatňování jejich práva na rovnou odměnu.

KA4 Komunikační a osvětové aktivity

KA1 Ověřování nástrojů a postupů rovného odměňování na vzorku zaměstnavatelů pro principy transparentnosti systémů odměňování včetně nástrojů na zjištění rozdílů v odměňování

Cílem KA 1 je poskytnout zaměstnavatelům podpůrné a účinné nástroje, jež jim umožní naplnit výše uvedené legislativní normy a splnit tak povinnost odměňovat stejně všechny zaměstnané, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a zároveň zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanými. KA 1 představuje plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 schválené vládou ČR dne 8. března 2021, konkrétně na strategický cíl 3. Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů.

KA2 Podpora kontrolních orgánů pro efektivní kontrolu rovného odměňování žen a mužů v oblasti práce stejné hodnoty

Cílem dané KA 2 je posílení vymahatelnosti práva i v oblasti práce stejné hodnoty. Posuzování hodnoty práce v rámci kontrolní činnosti je velmi komplexní a vyžaduje individuální posuzování každého jednotlivého případu, protože zkušenosti v této oblasti jsou dosud nedostatečné z důvodu nízké transparentnosti. Za tímto účelem bude využíván nástroj Logib. Mimo jiné vznikne pracovní skupina, která bude zahrnovat všechny relativní aktéry a bude se zabývat i zvýšením vypovídající hodnoty informací v oblasti kontrol rovného odměňování a vznik souhrnné zprávy z těchto kontrol.

KA3 Analyticko - metodická podpora zaměstnavatelů i kontrolních orgánů a dalších aktérů v implementaci systémů transparentnosti

Jedním z cílů KA 3 je zavést princip transparentnosti do praxí zaměstnavatelů a to prostřednictvím zvýšení informovanosti a povědomí o tom, jak nastavit či upravit mzdové systému zaměstnavatelů tak, aby předcházeli nerovnému odměňování. Druhým cílem je zvýšit transparentnost odměňování a dostupnost informací o mzdách a platech dle konkrétní pracovní pozice a další kritérií za účelem posílení postavení zaměstnanců a zaměstnankyň při uplatňování jejich práva na rovnou odměnu.

KA4 Komunikační a osvětové aktivity

KA5 Evaluace projektu

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Simerská
Tel: 777435292
E-mail: lenka.simerska@mpsv.cz

Web: Rovná odměna - projekt 22% k rovnosti - RovnaOdmena