Zaměstnanecké karty pro cizince v České republice

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky a
 • pracovat na pracovním místě, na které byla zaměstnanecká karta vydána, a případně toto místo se souhlasem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra změnit nebo pracovat na dalším místě či u dalšího zaměstnavatele.

Zaměstnanecká karta tedy spojuje oprávnění k pobytu i oprávnění k zaměstnání.

Pro vydání zaměstnanecké karty je nezbytná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.

Platnost zaměstnanecké karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, nejdéle však na 2 roky.

Pro koho je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince, ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 a § 98a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo kteří jsou povinni mít povolení k zaměstnání v souladu s § 89 odst. 2 a odst. 4, § 95, § 96 a § 97 zákona o zaměstnanosti.

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani zaměstnaneckou kartu, ani modrou kartu, ani povolení k zaměstnání.

Jak získat zaměstnaneckou kartu

1. Najít vhodné pracovní místo

Zaměstnanecká karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v České republice. Místa určena pro zaměstnanecké karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit domácí pracovní silou, tj. zejména pracovníky z České republiky nebo EU.

Centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty

Místa určená pro žadatele o zaměstnaneckou kartu můžete najít v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále jen „ centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty“) přístupné na internetu.

Můžete si zde také ověřit, jestli na volné místo, o kterém jste se dozvěděli jinde, lze zaměstnaneckou kartu vydat.

U každého z volných pracovních míst najdete důležité údaje o tomto pracovním místě. Najdete zde také formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu.

2. Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

K žádosti o zaměstnaneckou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí. Kontaktujte zaměstnavatele a domluvte se na podmínkách uzavření pracovní smlouvy.

Kontaktní údaje zaměstnavatele naleznete u volného místa. Strukturovaný životopis můžete vyplnit v rubrice Nabídka práce a životopis. Můžete také použít odkaz „dotaz na volné místo“ umístěný u většiny nabídek.

3. Podat žádost

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. (278.86 kB), stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu. Občané států, které jsou uvedeny v této vyhlášce, mohou podat žádost o zaměstnaneckou kartu na kterémkoli zastupitelském úřadu ČR.

Na území ČR, přímo na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, mohou žádost podat cizinci v průběhu svého pobytu v ČR na vízum k pobytu nad 90 dní nebo na povolení k dlouhodobému pobytu.

 • Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu najdete na internetu. Můžete si ji vytisknout prázdnou a ručně vyplnit nebo vyplnit přímo na internetu, vytisknout a přinést ji na zastupitelský úřad nebo pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
 • Do žádosti je třeba napsat číslo a popis volného pracovního místa, na které máte uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Číslo volného místa zjistíte v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty, nebo od svého zaměstnavatele v ČR. (Pokud se k vaší pracovní pozici váže povolení k zaměstnání nebo pokud máte na území České republiky volný přístup na trh práce, číslo volného pracovního místa znát nepotřebujete.)
 • Dále jste povinni předložit:
  1. platný cestovní doklad (platnost cestovního dokladu musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou dobu platnosti zaměstnanecké karty)
  2. 1 fotografii , která odpovídá Vaší aktuální podobě
  3. doklady k prokázání kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo (doklad o dosaženém vzdělání) - U regulovaných povolání je vyžadována nostrifikace tohoto dokladu. V odůvodněných případech se nostrifikace dokladu vyžaduje i u neregulovaných povolání. Předložte originály nebo úředně ověřené kopie a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
  4. doklad o  zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR
  5. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání nebo dohodu o pracovní činnosti (případně smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti) obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin
  6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
  7. doklad o číselném označení volného pracovního místa (pokud jste číselné označení volného pracovního místa neuvedli přímo do tiskopisu žádosti)
 • Můžete být dále požádáni o:
  1. lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
  2. doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů; pokud o tento doklad nebudete požádáni zastupitelským úřadem, je oprávněno o tento doklad požádat Ministerstvo vnitra po vstupu na území České republiky.

  Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete detailní popis jednotlivých náležitostí a všeobecné informace k zaměstnaneckým kartám.
Upozornění:

Pro výkon lékařského povolání na území ČR je u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří nezískali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě EU, nutné úspěšné vykonání aprobační zkoušky. Stejný požadavek je kladen také i pro výkon nelékařského zdravotnického povolání.
Bližší informace poskytne zaměstnavatel nebo je lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz, sekce Odborník, Zdravotník - Vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Za přijetí žádosti zaplatíte na zastupitelském úřadu poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Vaše žádost bude postoupena odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který ji posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví.

4. Přijet do České republiky

Zastupitelský úřad Vás vyrozumí o tom, zda bylo Vaší žádosti o zaměstnaneckou kartu vyhověno. Pokud ano, obdržíte od zastupitelského úřadu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty a můžete přijet do České republiky.

Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o uzavření cestovního zdravotního pojištění.

V České republice potom do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území:

 • Dostavte k poskytnutí biometrických prvků a následně si vyzvedněte zaměstnaneckou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politikyMinisterstva vnitra. Za vydání zaměstnanecké karty zaplatíte poplatek ve výši 2 500 Kč .
 • Na příslušném regionálním pracovišti cizinecké policie, Oddělení pobytových agend (OPA) se přihlaste k pobytu . Při hlášení k pobytu předložte doklad o zajištěném ubytování (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.). Nemáte-li jej, jste povinen jej předložit dodatečně, nejpozději do 10 dnů ode dne Vašeho příjezdu do České republiky. Tuto povinnost můžete splnit i na pracovišti Ministerstva vnitra.
 • Do zaměstnání můžete nastoupit za předpokladu, že jste obdržel zaměstnaneckou kartu, nebo se prokážete potvrzením vydaným Ministerstvem vnitra o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty.

Po převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty můžete začít pracovat, a proto se bez prodlení dostavte ke svému zaměstnavateli .

Pokud budete chtít změnit pracovní zařazení u současného zaměstnavatele, nebo změnit zaměstnavatele, nebo být zaměstnán na další pracovní pozici (u současného nebo nového zaměstnavatele), musíte požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s touto změnou. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023