Pracovní oprávnění

Zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání? 

Zaměstnanecká karta, modrá karta a povolení k zaměstnání se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska režimu zaměstnání jsou tedy rovnocenné. Každé z těchto oprávnění je možné udělit za specifických podmínek. Např. pro modré karty zákon definuje podmínky na pracovní zařazení, pro jehož výkon je modrá karta určena.

Hlavní rozdíly mezi zaměstnaneckou kartou, modrou kartou a povolením k zaměstnání jsou z hlediska zaměstnavatele tyto:

  Zaměstnanecká karta Modrá karta Povolení k zaměstnání
rozlišení podle kvalifikace

Požadavky kladené na kvalifikaci u volného pracovního místa nejsou omezeny. Je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

(Podmínka minimální měsíční mzdy, platu nebo odměny a minimální týdenní pracovní doby nemusí být splněna, pokud bude na takovém místě zaměstnáván cizinec, který je již držitelem zaměstnanecké karty a který požádá Ministerstvo vnitra o souhlas se zaměstnáváním na další pracovní pozici. Více na stránkách Ministerstva vnitra.)

Pokud cizinec nepracoval v jiném členském státě EU jako držitel modré karty více než 2 roky, je požadována vysoká kvalifikace (tj. ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky) nebo vyšší odborná dovednost (odborná praxe srovnatelná s vysokoškolským vzděláním.

Pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí musí být nejméně na dobu 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Požadavky kladené na kvalifikaci u volného pracovního místa nejsou omezeny.
jak dlouho trvá vyřízení Zaměstnanecká karta je současně oprávněním k zaměstnání i oprávněním k pobytu. Zaměstnanecká karta by měla být při splnění všech náležitostí vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu vydávaná zvlášť. Modrá karta je současně oprávněním k zaměstnání i oprávněním k pobytu. Modrá karta by měla být při splnění všech náležitostí vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu vydávaná zvlášť. Povolení k zaměstnání samotné neopravňuje cizince k výkonu práce – musí mít platné oprávnění k pobytu (např. zaměstnaneckou kartu v režimu neduálního dokladu).
nahlášení volného místa

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále jen centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty). Souhlas lze udělit buď při nahlášení volného místa, nebo dodatečně.

Volné pracovní místo se zařadí do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty po 30 dnech, kdy bylo Úřadem práce zveřejněno a nabízeno pro potenciální zájemce z řad domácí pracovní síly.

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty (dále jen centrální evidence míst určených pro modré karty). Souhlas lze udělit buď při nahlášení volného místa, nebo dodatečně.

Volné pracovní místo se zařadí do centrální evidence míst určených pro modré karty ihned, nicméně ve výjimečných případech, souvisejících např. s vysokou nezaměstnaností, může být lhůta pro zařazení do centrální evidence míst určených pro modré karty prodloužena na 10 - 30 dní.

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí oznámit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání bude vydáno, pokud volné pracovní místo nebude možné obsadit zájemcem z řad domácí pracovní síly (to neplatí u vyslání zahraničním zaměstnavatelem).

výběr zaměstnance Uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je nutné před podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu. Smlouva nebo dohoda je jednou z příloh žádosti o zaměstnaneckou kartu.
Viz Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro zaměstnanecké karty?
Uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí (alespoň na dobu 6 měsíců) je nutné před podáním žádosti o modrou kartu. Uzavřená smlouva je jednou z příloh žádosti o modrou kartu.
Viz Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro modré karty?
Uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je nutné před podáním žádosti o povolení k zaměstnání. Smlouva nebo dohoda je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.
délka povolení

Dle uzavřené pracovní smlouvy, maximálně 2 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky.

Dle uzavřené pracovní smlouvy plus 3 měsíce, maximálně 3 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 3 roky.

Maximálně 2 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky.

V případě sezónního zaměstnávání se povolení k zaměstnání vydává na max. 9 v období 12 měsíců.

Detailní informace Zaměstnanecká karta a změna zaměstnání - frs.gov.cz Modrá karta - frs.gov.cz Povolení k zaměstnání (mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023