Možnosti investiční podpory pro stávajících zařízení

Výzva č. 004 NPO – Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona a jejich další rozvoj

Dne 25. 10. 2023, byla v investici 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti Národního plánu obnovy vyhlášena Výzva č. 31_22_004 s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj. Předkládaná výzva zajistí finanční podporu poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině především v oblasti takových požadavků novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 232/2023, vydané dne 28. 7. 2023, (dále jako „novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb.“), u nichž lze předpokládat, že bude jejich naplnění spojeno s významnými finančními náklady. Výzva podpoří zejména stavební úpravy vedoucí k zajištění samostatného požárního úseku dle odst. 3 §23a novelizované Vyhlášky a/nebo k vybudování druhé únikové cesty.

Dále výzva umožní provozovatelům navyšovat stávající kapacity dětských skupin (vč. pořízení interiérového i exteriérového vybavení, úprav venkovního prostranství apod.), což následně umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete jednak v samotné textaci Výzvy a dále v jejích Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pro případné dotazy k této výzvě můžete využít e-mailovou adresu: npo.adaptaceDS@mpsv.cz.

 

Financování provozu dětských skupin ze státního rozpočtu

Dne 1. 10. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.

O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských skupin.

Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz). Na tomto odkazu naleznete rovněž vstup do elektronické aplikace, přes kterou je možné o příspěvek žádat. Na odkazu je rovněž zveřejněna výše denních normativů pro DS pro rok 2022.

Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu dětských skupin pomocí prostředků z OPZ+.

Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu e-EDS (mpsv.cz). Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu Podpora implementace dětských skupin - Evidence dětské skupiny (dsmpsv.cz).

Poslední aktualizace: 25. 4. 2024