Příspěvek na provoz dětských skupin

                                   

UPOZORNĚNÍ: Aplikace může mít krátkodobé výpadky v době pravidelné údržby IS systémů MPSV, tzn. každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 24:00 hodin.

HOTLINE:

 • technické dotazy zodpovídá OKsystem a.s.: pondělí–pátek od 8:00 do 16:00 hodin: tel. 236 072 280, e-mail hotline.oknouze@oksystem.cz
 • věcné dotazy zodpovídá Sekce rodinné politiky a sociálních služeb e-mail: ds@mpsv.cz

Upozornění

„Vážení poskytovatelé,

dovolujeme si vás požádat, abyste změny bankovních účtů sloužících k výplatě příspěvku na provoz dětské skupiny prováděli nejen v elektronické aplikaci OKskupiny, ale rovněž tuto zásadní změnu zasílali i na e-mail ds@mpsv.cz.

Děkujeme za spolupráci.“

Informace k podání žádosti o příspěvek pro rok 2024

Doporučuje se pročíst si uživatelskou příručku k aplikaci, která je k dispozici v horní části této stránky.

Na kalendářní rok 2024 je třeba podat novou žádost o příspěvek v elektronické aplikaci OKskupiny (v minulém roce byl příspěvek přiznán pouze na rok 2023) – vstup do aplikace viz zelené okno vlevo nahoře.

Poskytovatel v žádosti o příspěvek uvede celé období (popř. více jednotlivých období) v rámci příslušného kalendářního roku, na které/á žádá příspěvek, nikoli pouze část (např. kalendářní měsíc, třetina roku apod.).

Co se týče údaje o podpoře de minimis, poskytovatel vyhledá v registru eAGRI (Vyhledání příjemce (Centrální registr de minimis, eAGRI)) např. podle IČ svoji organizaci a pokud zde není uvedena žádná čerpaná částka, zaškrtne v žádosti, že podporu de minimis nečerpá. Pokud zde je uvedena částka, zaškrtne v žádosti, že podporu de minimis čerpá, a celkovou částku aktuální ke dni podání žádosti opíše do žádosti.

Pokud se poskytovateli při podání žádosti objeví kontrolní oznámení, že na část období není zadán žádný pobyt dítěte, není to chyba a žádost lze podat. Jedná se pouze o kontrolu pro poskytovatele, zda omylem nezadal do žádosti chybné období. Údaje ze smluv lze do aplikace zadat i po podání žádosti.

Po podání žádosti se poskytovateli v aplikaci vygeneruje a uloží pdf soubor, v němž je ve spodní části uvedeno datum a čas podání – slouží jako doklad pro poskytovatele o podané žádosti. Pokud v aplikaci není dokument s termínem a časem podání uložen, není žádost podána.

Pokud poskytovatel v podané žádosti objeví chybu, může v aplikaci vzít žádost zpět. Následně MPSV vydá Usnesení o zastavení řízení o žádosti a po jeho obdržení může poskytovatel podat v aplikaci žádost novou.

V případě chybného údaje o čerpání podpory de minimis v podané žádosti není třeba vzít žádost zpět. Informaci o správném údaji lze zaslat datovou schránkou na Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce MPSV, který toto podání vyřídí jako odstranění vad žádosti.

Žádost lze podat kdykoli v průběhu kalendářního roku 2024 podle zákona č. 66/2022 Sb., „Lex Ukrajina“, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. 3. 2025.

Pro nárok na příspěvek na kalendářní měsíc leden 2024 je třeba podat žádost o příspěvek nejpozději do 5. února 2024. V žádosti podané po tomto termínu již nelze žádat o příspěvek na leden 2024 a zároveň záloha na příspěvek na první třetinu kalendářního roku náleží ve výši 0 Kč. Hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 je třeba podat v aplikaci rovněž do 5. února 2024. Pokud poskytovatel nepodá hlášení obsazenosti do 5. února 2024, MPSV jej písemně vyzve k oznámení v dodatečné lhůtě stanovené do 29. února 2024. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout. Z podaného hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 se vypočítá záloha na první třetinu kalendářního roku 2024.

Rozhodnutí o žádosti o příspěvek a o záloze na příspěvek na první třetinu kalendářního roku 2024 vydá MPSV do 20. února 2024 a zálohu vyplatí do 26. února 2024, který je prvním pracovním dnem po 25. únoru 2024. Poskytovatelům, kteří opomenou termín pro hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 a podají jej v dodatečné lhůtě stanovené do 29. února 2024, bude Rozhodnutí o žádosti o příspěvek a o záloze na příspěvek na první třetinu kalendářního roku 2024 vydáno v návaznosti na dodatečné podání obsazenosti a dle toho i vyplacena záloha.

Poskytovatel, který v současné době čerpá finanční podporu na provoz dětské skupiny z ESF a plánuje zahájit čerpání státního příspěvku v průběhu roku 2024 po vyčerpání evropské dotace, podá žádost o příspěvek, ve které uvede období čerpání příspěvku až ode dne následujícího po ukončení čerpání podpory z ESF. Pokud chce obdržet zálohu na příspěvek na část třetiny, v průběhu, které přechází na státní financování, podá hlášení obsazenosti kapacitních míst ze smluv uzavřených v rámci ESF projektu, a to za měsíc rozhodný pro výpočet zálohy na danou třetinu roku (na první třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za leden, na druhou třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za duben, na třetí třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za srpen). Aplikace mu následně vypočítá zálohu na odpovídající počet měsíců v rámci dané třetiny roku, v rámci kterých již bude čerpat státní příspěvek.

Účel příspěvku

Příspěvek představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Podílí se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Podmínky nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé zapsaní v evidenci, kteří mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, neboť ty mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a příspěvek pro ně tedy určen není.

 • Dětská skupina, na jejíž provoz se příspěvek žádá, musí mít alespoň 3 kapacitní místa.
 • Rodič dítěte musí být zaměstnán, nebo studovat v denní formě studia, nebo být evidován jako uchazeč o zaměstnání, nebo být OSVČ, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. O této skutečnosti musí poskytovatel vést doklad v evidenci dětí.
 • Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i). zákona o dětské skupině, tj. osoba pečující o nejvýše 4 děti, nemá nárok na příspěvek na místo obsazené svým dítětem.
 • Při přerušení poskytování služby náleží příspěvek v délce 5x počet provozních dnů v týdnu, dále již pak jen v případech zvláštního zřetele hodných (pandemie, přírodní katastrofy apod.).
 • Kapacitní místo musí být obsazeno alespoň 3 souvislé hodiny jedním dítětem. Obsazenost se prokazuje na základě údajů ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte, pokud jsou ve smlouvě uvedeny dny a přesná doba, kdy dítě obsazuje kapacitní místo. Pokud toto ve smlouvě uvedeno není, je třeba vést pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa denní docházku dítěte jakožto přílohu smlouvy.

Vazba na LEX UKRAJINA

S ohledem na rodiče a děti z Ukrajiny byly v březnu 2022 provedeny nezbytné úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů a jejich dětí (cizinců se zvláštní ochranou) a podporou potřeb těchto osob. Platnost zákona je časově omezena do 31. března 2025.

Jedná se o tyto úpravy:

 • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nemusí po dobu 6 měsíců od udělení dočasné ochrany prokazovat vazbu na trh práce pro účely nároku na příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
 • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodičem dítěte
 • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem rodiče dítěte, které je cizincem s dočasnou ochranou;
 • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
 • zajištění průběžného financování – možnost podat žádost o příspěvek kdykoli v průběhu kalendářního roku

Výše příspěvku

 • Výše příspěvku je dána normativy na provoz a normativy na stravu, které vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole a na stravu ve výdejně soukromé mateřské školy. Roční školské normativy jsou převedeny na denní normativy pro dětské skupiny za účelem podpory flexibility služby. Dětem ve věku od šesti měsíců do 31. srpna po dosažení tří let (tj. mladším dětem) náleží 1,7násobek školského normativu. Dětem od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky (tj. starším dětem) náleží stejná výše normativu jako ve školství.
 • Normativ na stravu náleží na dítě od jednoho roku věku, kterému poskytovatel zajišťuje stravu za dodržení výživových norem a toto musí být upraveno ve smlouvě s rodiči. Strava musí být poskytovatelem zajišťována v plném rozsahu, tedy oběd i svačiny. Normativ na stravu nelze oddělit od normativu na provoz.
 • Za plně obsazené kapacitní místo, tj. místo obsazené alespoň 5 hodin denně, náleží celý normativ, za místo obsazené 3-5 hodin denně náleží polovina normativu.
 • Pokud je místo v jednom dni postupně obsazeno dvěma dětmi v rozmezí 3-5 hodin, náleží za každé dítě polovina normativu.
 • Vždy náleží maximálně jeden normativ na jedno kapacitní místo v jednom provozním dni.
 • Zároveň je třeba pamatovat na podmínku poskytování služby obecně, tedy že v případě přítomnosti dítěte mladšího jednoho roku mohou být v zařízení nejvýše tři další děti do čtyř let věku.

Podpora de minimis

 • Je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), je s účinností od 1. ledna 2024 úhrada nákladů rodičem dle Nařízení vlády č. 445/2023 Sb. nejvýše 5 059,84 Kč měsíčně (bez stravy). Zastropování výše úhrady ze strany rodiče a převažující financování ze strany státu je dle stanoviska Evropské komise základním předpokladem pro to, aby se na službu nepohlíželo jako na hospodářskou činnost a příspěvek nebyl posuzován jako veřejná podpora. Měsíční úhrada od rodiče tedy musí být vždy nižší než státní příspěvek na místo obsazené dítětem tohoto rodiče.
 • Co se týče dětí starší věkové kategorie (tj. od 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky), MPSV na období od 1.1.2023 do 31. 12. 2026 vydává všem poskytovatelům Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu v podobě služby péče o dítě starší věkové kategorie v dětské skupině. Na základě tohoto Pověření je příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie vyplácen v režimu de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu a vztahuje se na něj limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory ve výši 750 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období podle nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. 12. 2023. Určení provozu dětské skupiny pro veřejnost či podnikové nemá na výše uvedené žádný vliv. Více k podpoře de minimis a službám obecného hospodářského zájmu viz tento dokument a v něm uvedené odkazy (28.94 kB).

Technické zajištění

Veškeré úkony související s příspěvkem jsou řešeny přes elektronickou aplikaci MPSV (do aplikace je třeba přihlásit se přes Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci NIA). Pro práci s aplikací lze využít uživatelskou příručku (2.32 MB).

Harmonogram na rok 2024

 • Žádost o příspěvek na rok 2024 je možné podat kdykoli v termínu 1. 1. 2024 - 6. 1. 2025 prostřednictvím elektronické aplikace. Pro nárok na příspěvek na leden 2024 a vyplacení zálohy na první třetinu roku 2024 je třeba podat žádost o příspěvek nejpozději do 5. února 2024 včetně.
 • Do aplikace poskytovatel ke každé dětské skupině zadá povinné údaje ze smluv s rodiči o poskytování služby. Údaje je nutné aktualizovat, jakmile dojde k jejich změně, a to kdykoli během roku.
 • Hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 je třeba podat v aplikaci do 5. února 2024 včetně. Pokud poskytovatel nepodá hlášení obsazenosti do 5. února 2024, MPSV jej písemně vyzve k oznámení v dodatečné lhůtě stanovené do 29. února 2024. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout. Z podaného hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 se vypočítá záloha na první třetinu roku 2024.
 • Hlášení obsazenosti se podává vždy do 5. dne následujícího měsíce anebo v případě, že 5. den připadá na den pracovního volna nebo státní svátek, je posledním dnem pro podání hlášení obsazenosti první pracovní den po tomto dni. Pokud hlášení obsazenosti není podáno do 5. dne následujícího měsíce, MPSV dotyčného poskytovatele písemně vyzve k jeho podání v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne tohoto následujícího měsíce. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout.
 • Do 20. února 2024 obdrží poskytovatelé Rozhodnutí o přiznání příspěvku spolu s rozhodnutím o výši zálohy na první třetinu roku 2024. Poskytovatelům, kteří opomenou termín pro hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 a podají jej v dodatečné lhůtě stanovené do 29. února 2024, bude Rozhodnutí o žádosti o příspěvek a o záloze na příspěvek na první třetinu kalendářního roku 2024 vydáno v návaznosti na dodatečné podání obsazenosti.
 • Do 26. února 2024, který je prvním pracovním dnem po 25. únoru 2024, MPSV vyplatí zálohu na první třetinu roku 2024. Poskytovatelům, kteří opomenou termín pro hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024 a podají jej v dodatečné lhůtě stanovené do 29. února 2024, bude záloha vyplacena v návaznosti na vydání Rozhodnutí o žádosti o příspěvek a o záloze na příspěvek na první třetinu kalendářního roku 2024.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc první třetiny roku 2024, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni. Pokud hlášení obsazenosti není podáno do 5. dne následujícího měsíce, MPSV dotyčného poskytovatele písemně vyzve k jeho podání v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne tohoto následujícího měsíce. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout.
 • Z hlášení obsazenosti za duben 2024 se vypočítá záloha na druhou třetinu roku 2024. Zároveň se ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce první třetiny roku 2024 provede zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2024. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se částka k výplatě o tento rozdíl oproti stanovené záloze na druhou třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 27. května 2024, který je prvním pracovním dnem po 25. květnu 2024, MPSV vyplatí zálohu na druhou třetinu roku 2024. Poskytovatelům, kteří opomenou termín pro hlášení obsazenosti kapacitních míst za duben 2024 a podají jej v dodatečné lhůtě stanovené do 31. května 2024, bude záloha vyplacena v návaznosti na vydání Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za druhou třetinu kalendářního roku 2024 a o záloze na příspěvek na třetí třetinu kalendářního roku 2024.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc druhé třetiny roku 2024, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni. Pokud hlášení obsazenosti není podáno do 5. dne následujícího měsíce, MPSV dotyčného poskytovatele písemně vyzve k jeho podání v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne tohoto následujícího měsíce. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout.
 • Z hlášení obsazenosti za srpen 2024 se vypočítá záloha na třetí třetinu roku 2024. Zároveň se ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce druhé třetiny roku 2024 provede zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2024. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se částka k výplatě o tento rozdíl oproti stanovené záloze na třetí třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 25. září 2024 MPSV vyplatí zálohu na třetí třetinu roku 2024. Poskytovatelům, kteří opomenou termín pro hlášení obsazenosti kapacitních míst za duben 2024 a podají jej v dodatečné lhůtě stanovené do 31. května 2024, bude záloha vyplacena v návaznosti na vydání Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za druhou třetinu kalendářního roku 2024 a o záloze na příspěvek na třetí třetinu kalendářního roku 2024.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc třetí třetiny roku 2024, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni. Pokud hlášení obsazenosti není podáno do 5. dne následujícího měsíce, MPSV dotyčného poskytovatele písemně vyzve k jeho podání v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne tohoto následujícího měsíce. Zmeškání dodatečné lhůty nelze prominout.
 • Ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce třetí třetiny roku 2024 se provede zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2024. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek.
 • Přeplatek poskytovatel vrátí do 31. 1. 2025 na příjmový účet MPSV. Nedoplatek bude poskytovateli vyplacen do 17. 2. 2025, který je prvním pracovním dnem po 15. 2. 2025.
 • Do 31. 3. 2025 poskytovatel předloží vyúčtování příspěvku za rok 2024, tj. jednoduchý přehled nákladů za účelem doložení účelu vynaložených prostředků, které byly poskytnuty z příspěvku. Více zde: Informace k čerpání příspěvku (mpsv.cz)

Přehled důležitých termínů pro příspěvek na rok 2024

Podání žádosti o příspěvek

1. 1. 2024 – 6. 1. 2025, který je prvním pracovním dnem po 5. 1. 2025

Podání hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2024

do 5. 2. 2024

Rozhodnutí o přiznání příspěvku a o záloze na první třetinu roku 2024

do 20. 2. 2024

Vyplacení zálohy na první třetinu roku 2024

do 26. 2. 2024, který je prvním pracovním dnem po 25. 2. 2024

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

únor 2024,

březen 2024,

duben 2024

 

do 5. 3. 2024,

do 5. 4. 2024,

do 6. 5. 2024, který je prvním pracovním dnem po 5. 5. 2024

Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2024 o záloze na druhou třetinu roku 2024 a zároveň vyplacení zálohy na druhou třetinu roku 2024

do 27. 5. 2024, který je prvním pracovním dnem po 25. 5. 2024

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

květen 2024,

červen 2024,

 

červenec 2024,

srpen 2024

 

do 5. 6. 2024,

do 8. 7. 2024, který je prvním pracovním dnem po 5. 7. 2024,

do 5. 8. 2024,

do 5. 9. 2024

Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2024 o záloze na třetí třetinu roku 2024 a zároveň vyplacení zálohy na třetí třetinu roku 2024

do 25. 9. 2024

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

září 2024,

říjen 2024,

listopad 2024,

prosinec 2024

 

do 7. 10. 2024, který je prvním pracovním dnem po 5. 10. 2024,

do 5. 11. 2024,

do 5. 12. 2024,

do 6. 1. 2025, který je prvním pracovním dnem po 5. 1. 2025

Rozhodnutí o přeplatku/nedoplatku v rámci zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2024

leden 2025

Vrácení přeplatku na příjmový účet MPSV

do 31. 1. 2025

Vyplacení nedoplatku poskytovateli

do 17. 2. 2025, který je prvním pracovním dnem po 15. 2. 2025

Předložení vyúčtování příspěvku poskytovatelem

do 31.3.2025

Vyplnění údajů ze smluv a jejich aktualizace

kdykoli v průběhu roku

Poslední aktualizace: 1. 2. 2024