Příspěvek na provoz dětských skupin

                                   

UPOZORNĚNÍ: Aplikace může mít krátkodobé výpadky v době pravidelné údržby IS systémů MPSV, tzn. každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 24:00 hodin.

HOTLINE:

 • technické dotazy zodpovídá OKsystem a.s.: pondělí–pátek od 8:00 do 16:00 hodin: tel. 236 072 280, e-mail hotline.oknouze@oksystem.cz
 • věcné dotazy zodpovídá Sekce rodinné politiky a sociálních služeb e-mail: ds@mpsv.cz

Upozornění

Vážení poskytovatelé, dětských skupin,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupiny, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV.

Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.

Informace k podání žádosti o příspěvek pro rok 2023

Na kalendářní rok 2023 je třeba podat novou žádost o příspěvek v elektronické aplikaci OKskupiny (v minulém roce byl příspěvek přiznán pouze na rok 2022) – vstup do aplikace viz zelené okno vlevo nahoře.

Poskytovatel v žádosti o příspěvek uvede celé období (popř. více jednotlivých období) v rámci příslušného kalendářního roku, na které/á žádá příspěvek, nikoli pouze část (např. kalendářní měsíc, třetina roku apod.).

Co se týče údaje o podpoře de minimis, poskytovatel vyhledá v registru eAGRI např. podle IČ svoji organizaci a pokud zde není uvedena žádná čerpaná částka, zaškrtne v žádosti, že podporu de minimis nečerpá. Pokud zde je uvedena částka, zaškrtne v žádosti, že podporu de minimis čerpá, a celkovou částku aktuální ke dni podání žádosti opíše do žádosti.

Pokud se poskytovateli při podání žádosti objeví kontrolní oznámení, že na část období není zadán žádný pobyt dítěte, není to chyba a žádost lze podat. Jedná se pouze o kontrolu pro poskytovatele, zda omylem nezadal do žádosti chybné období. Údaje ze smluv lze do aplikace zadat i po podání žádosti.

Po podání žádosti se poskytovateli v aplikaci vygeneruje a uloží pdf soubor, v němž je dole uvedeno datum a čas podání – ten slouží jako doklad pro poskytovatele o podané žádosti. Pokud v aplikaci není dokument s termínem a časem podání uložen, není žádost podána.

Pokud poskytovatel v podané žádosti objeví chybu, může v aplikaci vzít žádost zpět. Následně MPSV vydá Usnesení o zastavení řízení o žádosti a po jeho obdržení může poskytovatel podat v aplikaci novou žádost.

V případě chybného údaje o čerpání podpory de minimis v podané žádosti není třeba vzít žádost zpět. Informaci o správném údaji lze zaslat datovou schránkou na Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce MPSV, který toto podání vyřídí jako odstranění vad žádosti.

Žádost lze podat kdykoli v průběhu kalendářního roku 2023 podle zákona č. 66/2022 Sb., „Lex Ukrajina“, který má účinnost do 31. 3. 2024.

Pro nárok na příspěvek na měsíc leden 2023 je třeba podat žádost o příspěvek nejpozději do 6. února 2023, který je prvním pracovním dnem po 5. únoru 2023, a zároveň nejpozději do tohoto termínu je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2023. V žádosti podané po tomto termínu již nelze žádat o příspěvek na leden 2023 a zároveň záloha na příspěvek na první třetinu kalendářního roku náleží ve výši 0 Kč.

Rozhodnutí o žádosti o příspěvek a o záloze na příspěvek na první třetinu kalendářního roku vydá MPSV do 20. února 2023 a zálohu vyplatí do 25. února 2023.

Poskytovatel, který v současné době čerpá finanční podporu na provoz dětské skupiny z ESF a plánuje zahájit čerpání státního příspěvku v průběhu roku 2023 po vyčerpání evropské dotace, podá žádost o příspěvek, ve které uvede období čerpání příspěvku až ode dne následujícího po ukončení čerpání podpory z ESF. Pokud chce obdržet zálohu na příspěvek na část třetiny, v průběhu, které přechází na státní financování, podá hlášení obsazenosti kapacitních míst ze smluv uzavřených v rámci ESF projektu, a to za měsíc rozhodný pro výpočet zálohy na danou třetinu roku (na první třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za leden, na druhou třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za duben, na třetí třetinu roku je záloha vypočítána z obsazenosti za srpen). Aplikace mu následně vypočítá zálohu na odpovídající počet měsíců v rámci dané třetiny roku, v rámci kterých již bude čerpat státní příspěvek.

Doporučuje se pročíst si uživatelskou příručku k aplikaci, která je k dispozici v horní části této stránky.

Účel příspěvku

Příspěvek představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Podílí se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Podmínky nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé zapsaní v evidenci, kteří mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, neboť ty mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a příspěvek pro ně tedy určen není.

Žádost o příspěvek pro rok 2023 lze podat kdykoli během roku 2023 dle „Lex Ukrajina“ (zákon č. 66/2022 Sb.), neboť byla prodloužena jeho platnost do 31. 3. 2024. Stále však platí povinnost prokázat obsazenost kapacitních míst dle smluv do 5. dne v měsíci, nelze tak žádat zpětně na měsíce, ve kterých již bylo vykazování obsazenosti uzavřeno. Tato úprava není přímo vázána na obsazení kapacitního místa dítětem, které je cizincem s dočasnou ochranou.

 • Dětská skupina, na jejíž provoz se příspěvek žádá, musí mít alespoň 3 kapacitní místa.
 • Rodič dítěte musí být zaměstnán, nebo studovat v denní formě studia, nebo být evidován jako uchazeč o zaměstnání, nebo být OSVČ, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. O této skutečnosti musí poskytovatel vést doklad v evidenci dětí.
 • Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i). zákona o dětské skupině, tj. osoba pečující o nejvýše 4 děti, nemá nárok na příspěvek na místo obsazené svým dítětem.
 • Při přerušení poskytování služby náleží příspěvek v délce 5x počet provozních dnů v týdnu, dále již pak jen v případech zvláštního zřetele hodných (pandemie, přírodní katastrofy apod.).
 • Kapacitní místo musí být obsazeno alespoň 3 souvislé hodiny jedním dítětem. Obsazenost se prokazuje na základě údajů ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte, pokud jsou ve smlouvě uvedeny dny a přesná doba, kdy dítě obsazuje kapacitní místo. Pokud toto ve smlouvě uvedeno není, je třeba vést pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa denní docházku dítěte.

Vazba na LEX UKRAJINA

S ohledem na situaci ohledně pomoci rodičů a dětem s Ukrajiny byly provedeny v březnu 2022 nezbytné úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob. Platnost zákona je časově omezena do 31. března 2024.

Jedná se o tyto úpravy:

 • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nemusí po dobu 6 měsíců od udělení dočasné ochrany prokazovat vazbu na trh práce pro účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
 • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodičem dítěte
 • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem rodiče dítěte, které je cizincem s dočasnou ochranou;
 • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
 • zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku

Výše příspěvku

 • Výše příspěvku je dána normativy na provoz a normativy na stravu, které vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole a na stravu ve výdejně soukromé mateřské školy. Roční školské normativy jsou převedeny na denní normativy pro dětské skupiny za účelem podpory flexibility služby. Dětem ve věku od šesti měsíců do 31. srpna po dosažení tří let (tj. mladším dětem) náleží 1,7násobek školského normativu. Dětem od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky (tj. starším dětem) náleží stejná výše normativu jako ve školství.
 • Normativ na stravu náleží na dítě od jednoho roku věku, kterému poskytovatel zajišťuje stravu za dodržení výživových norem a toto musí být upraveno ve smlouvě s rodiči. Strava musí být poskytovatelem zajišťována v plném rozsahu, tedy oběd i svačiny. Normativ na stravu nelze oddělit od normativu na provoz.
 • Za plně obsazené kapacitní místo, tj. místo obsazené alespoň 5 hodin denně, náleží celý normativ, za místo obsazené 3-5 hodin denně náleží polovina normativu.
 • Pokud je místo v jednom dni postupně obsazeno dvěma dětmi v rozmezí 3-5 hodin, náleží za každé dítě polovina normativu.
 • Vždy náleží maximálně jeden normativ na jedno kapacitní místo v jednom provozním dni.
 • Zároveň je třeba pamatovat na podmínku poskytování služby obecně, tedy že v případě přítomnosti dítěte mladšího jednoho roku mohou být v zařízení nejvýše tři další děti do čtyř let věku.

Podpora de minimis

 • Je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), je s účinností od 1. ledna 2023 úhrada nákladů rodičem dle Nařízení vlády č. 437/2022 Sb. nejvýše 4 720 Kč měsíčně (bez stravy). Zastropování výše úhrady ze strany rodiče a převažující financování ze strany státu je dle stanoviska Evropské komise základním předpokladem pro to, aby se na službu nepohlíženo jako na hospodářskou činnost a příspěvek nebyl posuzován jako veřejná podpora. Měsíční úhrada od rodiče tedy musí být vždy nižší než státní příspěvek na místo obsazené dítětem tohoto rodiče.
 • Co se týče dětí starší věkové kategorie (tj. od 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky), MPSV na období od 1.1.2023 do 31. 12. 2026 vydává všem poskytovatelům Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu v podobě služby péče o dítě starší věkové kategorie v dětské skupině. Na základě tohoto Pověření je příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie vyplácen v režimu de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu a vzahuje se na něj limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory ve výši 500 000 Eur za tři po sobě jdoucí účetní období podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012. Určení provozu dětské skupiny pro veřejnost či podnikové nemá na výše uvedené žádný vliv. Více k podpoře de minimis a službám obecného hospodářského zájmu viz tento dokument a v něm uvedené odkazy (234.72 kB).

(podrobněji k úhradě ze strany rodičů v souvislosti s veřejnou podporou viz https://www.mpsv.cz/web/cz/odpovedi-a-nejcastejsi-dotazy)

Technické zajištění

Harmonogram na rok 2023

 • Žádost o příspěvek na rok 2023 je možné podat kdykoli v termínu 1. 1. 2023 - 5. 1. 2024 prostřednictvím aplikace (v současné době je v legislativním procesu novela zákona „Lex Ukrajina“, v rámci níž by mělo dojít k prodloužení termínu pro podání žádosti kdykoli v průběhu roku). Pro nárok na příspěvek na leden 2023 a vyplacení zálohy na první třetinu roku 2023 je třeba podat žádost o příspěvek nejpozději do 6. února 2023 včetně, který je prvním pracovním dnem po 5. únoru 2023.
 • Do aplikace poskytovatel ke každé dětské skupině zadá povinné údaje ze smluv s rodiči o poskytování služby. Údaje je nutné aktualizovat, jakmile dojde k jejich změně, a to kdykoli během roku.
 • Hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2023 je třeba podat v aplikaci do 6. února 2023 včetně, který je prvním pracovním dnem po 5. únoru 2023. Z tohoto podaného hlášení obsazenosti se vypočítá záloha na první třetinu roku 2023.
 • Hlášení obsazenosti se podává vždy do 5. dne následujícího měsíce anebo v případě, že 5. den připadá na den pracovního volna nebo státní svátek, je posledním dnem pro podání hlášení obsazenosti první pracovní den po tomto dni. Hlášení obsazenosti podané po termínu je považováno za hlášení nulové obsazenosti a za daný kalendářní měsíc tedy náleží příspěvek ve výši 0 Kč.
 • Do 20. února 2023 obdrží poskytovatelé rozhodnutí o přiznání příspěvku spolu s rozhodnutím o výši zálohy na první třetinu roku 2023.
 • Do 27. února 2023, který je prvním pracovním dnem po 25. únoru 2023, MPSV vyplatí zálohu na první třetinu roku 2023.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc první třetiny roku 2023, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni.
 • Z hlášení obsazenosti za duben 2023 podaného do 5. května 2023 se vypočítá záloha na druhou třetinu roku 2023. Zároveň se ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce první třetiny roku 2023 provede zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2023. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se vypočtená záloha na druhou třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 25. května 2023 MPSV vyplatí zálohu na druhou třetinu roku 2023.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc druhé třetiny roku 2023, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni.
 • Z hlášení obsazenosti za srpen 2023 podaného do 5. září 2023 se vypočítá záloha na třetí třetinu roku 2023. Zároveň se ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce druhé třetiny roku 2023 provede zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2023. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se vypočtená záloha na třetí třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 25. září 2023 MPSV vyplatí zálohu na třetí třetinu roku 2023.
 • Následně je třeba v aplikaci podat hlášení obsazenosti za každý měsíc třetí třetiny roku 2023, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce, resp. prvního pracovního dne po tomto dni.
 • Ze všech podaných hlášení obsazenosti kapacitních míst za měsíce třetí třetiny roku 2023 se provede zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2023. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek.
 • Přeplatek poskytovatel vrátí do 31. 1. 2024 na příjmový účet MPSV. Nedoplatek bude poskytovateli vyplacen do 15. 2. 2024.
 • Do 31. 3. 2024 poskytovatel předloží vyúčtování příspěvku za rok 2023, tj. jednoduchý přehled nákladů za účelem doložení účelu vynaložených prostředků, které byly poskytnuty z příspěvku.

Přehled důležitých termínů pro příspěvek na rok 2023

Podání žádosti o příspěvek

1. 1. 2023 – 5. 1. 2024

Podání hlášení obsazenosti kapacitních míst za leden 2023

do 6. 2. 2023, který je prvním pracovním dnem po 5. 2. 2023

Rozhodnutí o přiznání příspěvku a o záloze na první třetinu roku 2023

do 20. 2. 2023

Vyplacení zálohy na první třetinu roku 2023

do 25. 2. 2023

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

únor 2023,

březen 2023,

duben 2023

 

do 6. 3. 2023, který je prvním pracovním dnem po 5. 3. 2023,

do 5. 4. 2023,

do 5. 5. 2023

Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2023 o záloze na druhou třetinu roku 2023 a zároveň vyplacení zálohy na druhou třetinu roku 2023

do 25. 5. 2023

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

květen 2023,

červen 2023,

 

červenec 2023,

srpen 2023

 

do 5. 6. 2023,

do 7. 7.2023, který je prvním pracovním dnem po 5. 7. 2023,

do 7. 8. 2023, který je prvním pracovním dnem po 5. 8. 2023,

do 5. 9. 2023

Rozhodnutí o zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2023 o záloze na třetí třetinu roku 2023 a zároveň vyplacení zálohy na třetí třetinu roku 2023

do 25. 9. 2023

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za

září 2023,

říjen 2023,

listopad 2023,

prosinec 2023

 

do 5. 10. 2023,

do 6. 11. 2023, který je prvním pracovním dnem po 5. 11. 2023,

do 5. 12. 2023,

do 5. 1. 2024

Rozhodnutí o přeplatku/nedoplatku v rámci zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2023

leden 2024

Vrácení přeplatku na příjmový účet MPSV

do 31. 1. 2024

Vyplacení nedoplatku poskytovateli

do 15. 2. 2024

Předložení vyúčtování příspěvku poskytovatelem

do 31.3.2024

Vyplnění údajů ze smluv a jejich aktualizace

kdykoli v průběhu roku

Poslední aktualizace: 23. 5. 2023