Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 představuje rámcový dokument, který vymezuje směr budování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi v České republice. Koncepce samotná se skládá z několika částí (úvod a koncepční východiska, analytická část, strategická část a příloha) a doplňuje ji Hodnocení dopadů regulace (RIA). Koncepce předchází zákonu o sociálním bydlení.

Na tvorbě Koncepce se podílelo zhruba 70 odborníků v rámci čtyř pracovních skupin a jedné řídící skupiny koordinované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spolugestory tohoto materiálu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Dne 1. července 2015 se ministryně práce a sociálních věcí a ministryně pro místní rozvoj dohodly na dopracování Hodnocení dopadů regulace (RIA) ke Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015–2025. RIA rozpracovává dopady zavádění systému sociálního bydlení na Českou republiku a rovněž identifikuje náklady a přínosy zavádění a realizace systému sociálního bydlení na zajištění práv občanů České republiky a výkon státní správy a samosprávy. RIA rovněž identifikuje možné varianty řešení sociálního bydlení v České republice.

Poslední aktualizace: 14. 6. 2021