6. výzva - oblast intervence 3.1, aktivita b) investiční podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit (s platností revize ze dne 21.3.2014)

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 31. května 2011
6. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

Číslo výzvy 6
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 260 433 287,- Kč (221 368 294,- Kč strukturální fondy, 39 064 993,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

Aktivita 3.1 b) umožňuje investiční podporu vybraných sociálních služeb a vybraných druhů činnosti.

1) V rámci aktivity b) bude podpora zaměřena na investice do následujících druhů a forem sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby,
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní popřípadě ambulantní forma poskytování sociální služby,
 • terénní programy – terénní forma poskytování sociální služby,
 • sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby,
 • krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma poskytování sociální služby,
 • kontaktní centra – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
 • domy na půl cesty – pobytová forma poskytování sociální služby,
 • azylové domy – pobytová forma poskytování sociální služby.

2) Dále lze podporovat investice do fakultativních činností neekonomické povahy realizovaných v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality. Těmito fakultativními činnostmi jsou volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, sportovní aktivity a odborné poradenství.

Bližší specifikace podporovaných druhů činnosti je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce.

Za účelem zajištění dostupnosti potřebných služeb lze investičně podpořit:

 1. vznik nových dosud neexistujících sociálních služeb a fakultativních činností,
 2. rozšíření stávajících kapacit sociálních služeb a fakultativních činností.
 3. obnova a rozvoj materiálně technické základny inovujících se sociálních služeb a fakultativních činností.

Prioritním hlediskem bude efektivita a hospodárnost zvoleného postupu při naplňování jasně definovaných potřeb konkrétní sociálně vyloučené lokality.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • nestátní neziskové organizace, a to:
  • obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů),
  • občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),
  • evidované (církevní) právnické osoby (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).

PARTNERSTVÍ:

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při přípravě, realizaci nebo udržitelnosti předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky.

Za partnera není považován subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní neziskové organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Výzvou jsou podporovány sociálně vyloučené romské lokality. Zařazení mezi podporované lokality je možné na základě Vyjádření kraje k potřebnosti projektu vypracovaného Krajským romským koordinátorem. Mezi podporované lokality jsou zejména zahrnuta místa působnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Žadatelé a poskytovatelé služeb mohou mít sídlo i na území regionu hl. m. Prahy. Podporované druhy činností musí být poskytovány a provozovány na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy, stejně tak musí veškerá finanční podpora projektu směřovat do tohoto území.

FORMA PODPORY:

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85 % ze strukturální fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT:

Minimální přípustná výše podpory na jeden projekt: 500 000,- Kč.
Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt: 25 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka přiznaná poskytovatelem dotace na daný projekt (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

Projekt musí zahrnovat veškeré výdaje, způsobilé i nezpůsobilé na zajištění zázemí pro sociální služby či fakultativní činnosti, které budou výstupem projektu a které budou po jeho ukončení plně provozuschopné. Na jeden objekt je možné podat pouze jeden projekt.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE:

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky.

Výdaje, které není možné uhradit formou ex-ante budou hrazeny ex-post platbami po ukončení etapy. Bližší informace o financování jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

PŘÍJMY PROJEKTU:

Výstupy projektů podávaných v rámci výzvy č. 6 IOP, oblasti intervence 3.1 mohou vytvářet příjmy. Jejich výše může ovlivnit výši přiznané podpory, a z tohoto důvodu musí být příjmy vyčísleny a sledovány. Období, po které se příjmy sledují, je stanoveno na 15 let od počátku realizace projektu, respektive od jeho podání. Žadatelé uvádějí předpokládané příjmy již při podávání projektu. Následně je jako příjemci podpory sledují a dle pravidel nastavených v Příručce pro žadatele a příjemce dokládají.

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci nebo objemovou studii, investiční záměr a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány dodavatelským způsobem (tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem), správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí. Všechny výše uvedené výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění jsou:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného (pořizovací cena od 3*-40 tisíc Kč) a nehmotného majetku (pořizovací cena od 7*-60 tisíc Kč),
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků,
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření;
 • mzda/plat projektového a/nebo finančního manažera;
 • výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera;
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH;
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu.

* Žadatel může mít pro pořízení majetku vnitřní směrnicí stanoveny dolní limity nižší, než jsou výše uvedené. Tyto limity musí být v souladu s platnými účetními předpisy.

Bližší vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy, a v Technických a finančních limitech (viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce). Maximální limity způsobilých výdajů jsou specifikovány také v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Pro kontrolu a správné zařazení výdajů v žádosti využijte Popis řádků EDS (viz příloha č. 20c Příručky pro žadatele a příjemce).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU:

Maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti. Projekt však nesmí být ukončen před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a rizikovosti. Posledním stupněm posouzení je výběr projektů. Výsledkem posouzení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Po zhodnocení bude u každého projektu provedena analýza rizik projektu, případně kontrola, která má za cíl odstranění či minimalizaci identifikovaných rizik.

Posledním krokem tohoto procesu je doporučení projektů k financování Výběrovou komisí. Návrh konečného seznamu doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE:

Příjemce je povinen řídit se Registrací akce, včetně jejích Podmínek, Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jeho Podmínkami a pokyny stanovenými ve Výzvě, Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této Výzvy, a v jejích přílohách.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK:

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona).

Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (Metodika zadávání zakázek; příloha č. 16, 16a a 16b Příručky pro žadatele a příjemce).

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

U aktivity b) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit.

Aktivity realizované v rámci oblasti intervence 3.1 aktivity b) nenarušují ani neohrožují hospodářskou soutěž a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE:

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktních míst, příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá povinné přílohy, jejichž výčet, bližší popis a podmínky jsou rovněž uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce. Přílohy se také dokládají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Důležité upozornění:
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace bude možné vyplnit od 6. 6. 2011.

TERMÍNY VÝZVY:

Datum vyhlášení výzvy: 31. května 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 6. června 2011
Příjem žádostí (průběžný): v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. (Seznam poboček včetně kontaktů na CRR je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce)
Ukončení příjmu žádostí: 6. května 2013
Datum konání první výběrové komise: 20. září 2011

Termíny výběrových komisí jsou dále zveřejňovány na web/cz/3.1-sluzby-v-oblasti-socialni-integrace.

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Na technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou odpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Mgr. Aneta Jeráčková, projektová manažerka
oddělení ERDF
tel.: 221 923 928, e-mail: aneta.jerackova@mpsv.cz, soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Další informace

Upozorňujeme žadatele, že je povinen při zpracování žádosti postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejich příloh. Tyto dokumenty obsahují podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy. Informace o Integrovaném operačním programu jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP.

Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 B

VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:
JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS
1 31.5.2011 Mgr. Miroslav Nedorostek   PhDr. Karel Vít , Ph.D.  
Ing. Jana Solověvová   Ing. Vendulka Zmeškalová  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 B

REVIZE Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD
1 Změna termínu ukončení příjmu žádostí 7 5. 4. 2013

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019