3. výzva - oblast intervence 3.1, aktivita b) investiční podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Dne 28. 2. 2011 se výzva č. 3 uzavřela

Od tohoto data nejsou přijímány na pobočkách Centra pro regionální rozvoj žádné žádosti a informační systém Benefit7 pro danou výzvu není přístupný.

Otevření nové výzvy pro aktivitu b) je plánováno na duben/květen 2011 (termín se může změnit).

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 30. září 2009
3. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

Číslo výzvy 3
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 557 709 000,- Kč (474 052 650,- Kč strukturální fondy, 83 656 350,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

Aktivita 3.1 b) umožňuje investiční podporu vybraných sociálních služeb a vybraných druhů činnosti:

1) V rámci aktivity b) bude podpora zaměřena na investice do následujících druhů a forem sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby,
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní popřípadě ambulantní forma poskytování sociální služby,
 • terénní programy – terénní forma poskytování sociální služby,
 • sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby,
 • krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma poskytování sociální služby,
 • kontaktní centra – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
 • domy na půl cesty – pobytová forma poskytování sociální služby,
 • azylové domy – pobytová forma poskytování sociální služby,
 • raná péče – terénní forma poskytování sociální služby,
 • podpora samostatného bydlení – terénní forma poskytování sociální služby,
 • pečovatelská služba – terénní forma poskytování sociální služby

2) Dále lze podporovat investice do komunitních center a dalších činností v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Těmito dalšími činnostmi jsou volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, sportovní aktivity, odborné poradenství, přičemž tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality.

Bližší specifikace podpory je stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy) a v příloze č. 1 Technické a finanční limity.

Zvolený druh činnosti žadatel uvede do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce, svazky obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • nestátní neziskové organizace, a to:
  • obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů),
  • občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),
  • evidované (církevní) právnické osoby (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).

PARTNERSTVÍ:

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při realizaci předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky.

Za partnera není považován subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. NNO, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Na základě kritérií obsažených v programovém a prováděcím dokumentu IOP byly vybrány lokality podpory pro aktivitu 3.1 b), jejichž seznam bude průběžně aktualizován na základě analýz a výsledků činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Způsob výběru je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy).

Seznam vybraných lokalit je uveden v příloze č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85 % ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

U oblasti 3.1 aktivity b) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit.

Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1b) nenarušují ani neohrožují hospodářskou soutěž a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy.

PŘÍJMY PROJEKTU

Výstupy projektů podávaných v rámci výzvy č. 3 IOP, oblasti intervence 3.1 mohou vytvářet příjmy. Jejich výše může ovlivnit výši přiznané podpory, a z tohoto důvodu musí být vyčísleny a sledovány. Období, po které se příjmy sledují, je stanoveno na 15 let. Žadatelé uvádějí předpokládané příjmy již při podávání projektu. Následně je jako příjemci podpory sledují a dle pravidel nastavených v Příručce pro žadatele a příjemce dokládají.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000,- Kč.

Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt: 20 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU

Maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti. Projekt však nesmí být ukončen před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008),
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů jsou:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6123, 6125, 6130),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111),
 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného (pořizovací cena od 3*-40 tisíc Kč) a nehmotného majetku (pořizovací cena od 7*-60 tisíc Kč) (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • pořízení ostatního majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou pořizovací cenou nižší než 3 000,- Kč* u hmotného majetku (položka rozpočtové skladby 5137 s výjimkou nákladů na kancelářský materiál, hygienické potřeby a dalšího materiálu zabezpečujícího běžný provoz služby) a 7 000,- Kč* u nehmotného majetku (položka rozpočtové skladby 5169);
 • další vybavení s dobou použitelnosti kratší než 1 rok, které je nezbytné pro zahájení provozu sociální služby či činnosti (položky rozpočtové skladby 5136 a 5139 s výjimkou nákladů na kancelářský materiál, hygienické potřeby a dalšího materiálu zabezpečujícího běžný provoz služby). Dalším vybavením se myslí například knihy, hračky, učebnice, vybavení pro kuchařské kurzy, drobné vybavení domácnosti a azylovém domě či domě na půl cesty;
 • výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu nemovitého majetku do výše 3% celkových způsobilých výdajů projektu (položka rozpočtové skladby 5171);
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6123, 6125, 6111),výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169, 6121);
 • mzda/plat projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy/platu na 1 úvazek je 45 000,-Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy/platu poměrně krátí (5011, 5021, 5031, 5032, 5038, 5424);
 • výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně, toto maximum platí i při kombinaci nákupu služeb a osobních nákladů (položky rozpočtové skladby 5169);
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH (bez určení položek rozpočtové skladby);
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu (bez určení položek rozpočtové skladby).

* Žadatel může mít pro pořízení majetku vnitřní směrnicí stanoveny dolní limity nižší, než jsou výše uvedeny. Tyto limity musí být v souladu s platnými účetními předpisy.

Bližší vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha č. 20c Popis řádků EDS), která je přílohou této výzvy.

Způsobilé výdaje a jejich maximální limity výdajů jsou blíže specifikovány v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a dále v Technických a finančních limitech (viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce).

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Následuje schválení projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného seznamu doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a v její příloze č. 12.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona).

Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 16 a 16a) Příručky pro žadatele a příjemce). Metodika společně s přílohami je k dispozici na internetových stránkách MPSV – www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie /IOP/Výběrová řízení.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktních míst, příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá povinné přílohy, jejichž výčet, bližší popis a podmínky jsou rovněž uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce. Přílohy se také dokládají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

TERMÍNY VÝZVY

Datum vyhlášení výzvy: 30. září 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 30. září 2009
Příjem žádostí (průběžný): v pracovní dny od 9 do 14:00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. (Seznam poboček včetně kontaktů na CRR je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce)
Ukončení příjmu žádostí: 28. února 2011
Datum konání první výběrové komise: 31. března 2010

Termíny výběrových komisí jsou dále zveřejňovány na web/cz/vyberove-komise.

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
oddělení realizace programů – sociální integrace a služeb
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Na technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou odpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Mgr. Ivana Příhonská, Mgr. Taťána Plecháčková
oddělení realizace programů – sociální integrace a služeb
tel.: 221 923 928, 221 923 926, e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Další informace

Upozorňujeme žadatele, že je povinen při zpracování žádosti postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejich příloh. Tyto dokumenty obsahují podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy. Informace o Integrovaném operačním programu jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP.

Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 B

VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:
JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS
1 28.2.2011 Mgr. Miroslav Nedorostek   PhDr. Karel Vít, Ph.D.  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 B

Revize č. Předmět revize Platné od Zpracoval Schválil
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 Oprávnění žadatelé –úprava názvu církevních právnických osob
Partnerství – nově.
Příjmy projektu – nově.
Způsobilé výdaje – doplnění výkladu a způsobilých výdajů, přidány položky rozpočtové skladby.
Kontaktní osoba pro výzvu – změna údajů.
Další informace – doplněno.
Drobné formální úpravy, doplnění odkazů na dokumenty a internet.
28.2.2011 (schváleno ŘO IOP zpětně 20.7.2011, viz č.j.: 26424/2011-26) Ing. Michaela Obrhelová,
Mgr. Kateřina Bohatcová,
Mgr. Miroslav Nedorostek
  Mgr. Ivana Příhonská  

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019