2. výzva - oblast intervence 3.1, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Dne 28. 2. 2011 se výzva č. 2 uzavřela

Od tohoto data nejsou přijímány na pobočkách Centra pro regionální rozvoj žádné žádosti a informační systém Benefit7 pro danou výzvu není přístupný.

Otevření nové výzvy pro aktivitu a) je plánováno na duben/květen 2011 (termín se může změnit).

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 13. července 2009
2. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Číslo výzvy 2
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 1 338 502 000,- Kč (1 137 726 700,- Kč strukturální fondy, 200 775 300,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1a) Zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity a) bude podpora zaměřena na:

 • domácnosti uživatelů,
 • zázemí pro ambulantní služby a denní programy,
 • zázemí pro terénní služby,
 • zázemí pro management,
 • humanizaci - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních,

a to za podmínek, které jsou stanoveny Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (viz příloha č. 1b Příručky pro žadatele a příjemce).

Zvolený druh činnosti žadatel uvede do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

Proces pilotního ověřování transformace je dále podporován z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb), a to prostřednictvím projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“, který je zaměřen především na tvorbu transformačních plánů, vzdělávání pracovníků a evaluaci efektivnosti procesů transformace. Cílem této podpory je také nastavení jednotného systému transformace pobytových zařízení sociálních služeb, která bude nadále realizována v samostatné působnosti krajů.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů);
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

PARTNERSTVÍ:

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při realizaci předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky.

Za partnera není považován subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. o. p. s., která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Ve 13 krajích ČR bylo vybráno 28 konkrétních zařízení. Způsob výběru je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy).

Vybraná zařízení pro aktivitu 3.1 a)

č. Název zařízení IČ organizace Území dopadu
1 Habrovanský zámek, příspěvková organizace 70921245 Jihomoravský kraj
2 Srdce v domě, příspěvková organizace 48452751 Jihomoravský kraj
3 Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením 75011174 Jihočeský kraj
4 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 71175296 Karlovarský kraj
5 Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově, příspěvková organizace 71175318 Karlovarský kraj
6 Barevné domky Hajnice – Vínový dům Markoušovice 00194972 Královéhradecký kraj
7 Domov sociálních služeb Skřivany 00578991 Královéhradecký kraj
8 Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší 13583212 Královéhradecký kraj
9 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace 48282936 Liberecký kraj
10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 48282944 Liberecký kraj
11 Marianum, příspěvková organizace 71197061 Moravskoslezský kraj
12 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 Moravskoslezský kraj
13 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace 75004429 Olomoucký kraj
14 Domov sociálních služeb Slatiňany 15053814 Pardubický kraj
15 Domov na rozcestí Svitavy 70157286 Pardubický kraj
16 Domov pod Kuňkou 71176217 Pardubický kraj
17 Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace 48333841 Plzeňský kraj
18 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 71234438 Středočeský kraj
19 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 71229051 Středočeský kraj
20 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 75149541 Ústecký kraj
21 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 47274549 Ústecký kraj
22 Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace 71184601 Vysočina
23 Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 60128054 Vysočina
24 Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace 00511676 Vysočina
25 Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace 71184473 Vysočina
26 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, příspěvková organizace 49562827 Zlínský kraj
27 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská 00092096 Zlínský kraj

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

U oblasti 3.1 aktivity a) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit. Zařízení podporovaná v rámci aktivity 3.1 a) jsou zařízení krajů, popř. obcí. V těchto případech se proto jedná o služby, které byly prostřednictvím veřejné moci určeny k poskytování těchto služeb v obecném hospodářském zájmu.

Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1 a) nenarušují ani neohrožují hospodářskou soutěž a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy.

PŘÍJMY PROJEKTU

Výstupy projektů podávaných v rámci výzvy č. 2 IOP, oblasti intervence 3.1 vytvářejí příjmy. Proto je nezbytné sledovat v průběhu realizace projektu a po dobu následujících 15 let příjmy projektu, jejichž výše může ovlivnit výši přiznané podpory. Žadatelé dokládají předpokládané příjmy již při podávání projektu. Následně je jako příjemci podpory sledují a dle pravidel nastavených v Příručce pro žadatele a příjemce dokládají.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT

Minimální výše podpory na jeden projekt: 20 000 000,- Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt: 90 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU

Maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti. Projekt však nesmí být ukončen před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, transformační plán – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů jsou:

 • pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok;
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6123, 6125, 6130),
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111, 6113),
  • pořízení dlouhodobého drobného hmotného (pořizovací cena od 3-40 tisíc Kč) a nehmotného (pořizovací cena od 7-60 tisíc Kč) majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
  • pořízení nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 7.000,- Kč (položka rozpočtové skladby 5169);
  • majetek s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč (položka rozpočtové skladby 5139 s výjimkou nákladů na kancelářský materiál, hygienické potřeby a dalšího materiálu zabezpečujícího běžný provoz služby);
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6123, 6125, 6111),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169, 6121),
 • výdaje na přípravu transformačního plánu v maximální výši 200.000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5169, 6113),
 • plat projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše platu na 1 úvazek je 45 000,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka platy poměrně krátí (5011, 5021, 5031, 5032, 5038, , 5424),
 • výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně, toto maximum platí i při kombinaci nákupu služeb a osobních nákladů (položky rozpočtové skladby 5169),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH (bez určení položek rozpočtové skladby),
 • DPH, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně na vstupu (bez určení položek rozpočtové skladby).

Žadatel může mít pro pořízení majetku vnitřní směrnicí stanoveny dolní limity nižší, než jsou výše uvedeny. Tyto limity musí být v souladu s platnými účetními předpisy.

Způsobilé výdaje a jejich maximální limity výdajů jsou blíže specifikovány v Kritériích transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Následuje schválení projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného seznamu doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách (přílohy č. 5).

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona). Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 9 a 9a Příručky pro žadatele a příjemce). Metodika společně s přílohami je k dispozici na internetových stránkách MPSV – www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie / IOP / Výběrová řízení.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá povinné přílohy, jejichž výčet, bližší popis a podmínky jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY

Datum vyhlášení výzvy: 13. července 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 13. července 2009
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9 do 14:00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
Datum konání první výběrové komise: 14. října 2009

Termíny výběrových komisí jsou dále zveřejňovány na https://www.mpsv.cz/.

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
oddělení realizace programů – sociální integrace a služby
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Na technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou odpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:

Mgr. Ivana Příhonská, oddělení realizace programů – sociální integrace a služby
tel.: 221 923 922, e-mail: ivana.prihonska@mpsv.cz.

Další informace

Upozorňujeme žadatele, že je povinen při zpracování žádosti postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh. Tyto dokumenty obsahují podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy. Informace o Integrovaném operačním programu jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP.

Žadatel připravuje žádost na základě transformačního plánu zařízení. Transformační plán, který je v souladu s Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a je schválen MPSV, zahrnuje vedle dalších informací také údaje o financování z IOP, především kdo je žadatelem a na co žádá podporu z IOP.

Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy / Evropské fondy / IOP / Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 A

Vydání č. Platné od Zpracoval: Zrevidoval:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 13. 7. 2009 Mgr. Ivana Příhonská   Ing. Helena Petroková  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 A

Revize č. Předmět revize Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 Partnerství – doplněno vysvětlení.
Způsobilé výdaje – doplnění výkladu a způsobilých výdajů.
Pravidla zadávání zakázek - nově.
Povinné přílohy – nově.
Další informace – doplněno.
Drobné formální úpravy, doplnění odkazů na dokumenty a internet.
2. 3. 2010 Mgr. Ivana Příhonská   Ing. Helena Petroková  
2 Vybraná zařízení – změna názvu a spojení 2 zařízení (Hajnice a Markoušovice), výměna zařízení (vyňat Domov Buda, zařazen Vyšší Hrádek, p.s.s.)
Výše dotace
Příjmy v projektu
Vymezení způsobilých výdajů – doplněn transformační plán, upřesnění způsobilých výdajů
1. 12. 2010 Mgr. Ivana Příhonská   Ing. Helena Petroková  

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019