1. Výzva – oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky (s platností revize ze dne 11. 4. 2014)

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Důležité upozornění pro žadatele a příjemce:

Dne 1. 4. 2011 byla výzva č. 1 uzavřena

Od tohoto data nejsou přijímány na pobočkách Centra pro regionální rozvoj žádné žádosti a informační systém Benefit7 pro danou výzvu není přístupný.

Společné projekty (IOP + OPLZZ – výzva č. 30) budou moci žadatelé po uzavření výzvy č. 1 IOP podávat až v rámci nově platné výzvy, tzn. do uzávěrky dne 30. 9. 2011.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
„Investiční podpora sociální ekonomiky“

Číslo výzvy 1
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
Typ projektů Globální grant (grantové projekty)
Alokovaná částka pro výzvu 383 936 850,-Kč (326 346 333,- Kč strukturální fondy, 57 590 517,- Kč státní rozpočet ČR/pro přepočet byl použit kurz Evropské centrální banky 27,469 Kč/EURO ze dne 1. 4. 2009)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity c) bude podpora zaměřena na:

I. nové podnikatelské aktivity naplňující současně tyto principy sociálního podnikání:

 1. Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se osoby, nikoli úvazky).
 2. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.
 3. Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/ podílníkům/ společníkům/ akcionářům, (přičemž MPSV doporučuje min. 51 % zisku reinvestovat do sociálního podniku; přesné % si vydefinuje žadatel sám ve svých dokladech o právní subjektivitě).
 4. Sociální podnik je orientován lokálně, tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji.

II. nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách.

Zvolený druh činnosti uveďte do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

Před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace úspěšný žadatel předloží čestné prohlášení, že:

 • zaměstná 30% osob z cílových skupin, a že tyto osoby jsou příslušníci cílových skupin

Novou podnikatelskou aktivitou se rozumí podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, nebo nově zřízená živnost již existujícího subjektu, nebo rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání.

Za nový podnikatelský subjekt nelze pro účely výzvy považovat:

 1. nový právní subjekt, který založila OSVČ se stejným předmětem a místem podnikání;
 2. právní subjekt, který byl zakoupen jiným právním subjektem/OSVC se stejným předmětem a místem podnikání;
 3. u nově vzniklého subjektu se nesmí jednat o formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt (zaměstnanci z cílových skupin, předmět a místo podnikání).

Pokud žadatel nepředloží dokumenty jednoznačně dokládající novost podnikatelské aktivity, bude žádost vyřazena!

V rámci této výzvy nelze podpořit investice sloužící k poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností.

Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:

 1. osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti; definice této cílové skupiny vychází ze z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo ze z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Žadatel v žádosti uvede, o jaké zdravotní postižení se jedná.
  způsob doložení: potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení u invalidní osoby nebo rozhodnutí úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněným u osob se zdravotním postižením;
 2. děti, mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 3. etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 4. cizinci – občané jiného státu než ČR, kteří jsou dlouhodobě legálně usazení v ČR, žijí na území ČR zpravidla nejméně po dobu jednoho roku; (pod pojem cizinec nespadají žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a státní příslušníci členských států EU); azylanti spadají pod pojem cizinec pouze jako doplňková skupina – tzn., projekt nesmí být zaměřen výhradně či převážně na azylanty;
  způsob doložení: úředně ověřená kopie povolení k trvalému pobytu (dle zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů) u cizinců;
 5. osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 6. osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 7. oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 8. osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin ohroženou sociálním vyloučením, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce;
  způsob doložení: potvrzení prokazující péči o osobu blízkou od obce s rozšířenou působnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů u osob pečující o osobu blízkou;
 9. osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách, které a) úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu nebo b) prokazatelně poslední 3 měsíce souvisle abstinují;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině.

Poznámka:
Pomáhající organizace jsou veřejnosprávní, podnikatelské či nestátní neziskové subjekty, jejichž hlavním posláním je poskytování sociální pomoci a podpory nebo léčby jedincům z řad cílových skupin, např. formou sociálních služeb.

Podpora sociální ekonomiky je paralelně provázána s podporou realizovanou v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. 30 (více na www.esfcr.cz).

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba.

Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelské aktivity na volném trhu na základě nového živnostenského oprávnění/jiného oprávnění k podnikání definovaného příslušným předpisem.

Žadatel musí mít sídlo v ČR, realizace projektu musí probíhat mimo region hlavního města Prahy.

PARTNERSTVÍ:

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při realizaci předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky.

Partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. o. p. s., která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

ŽÁDOST NEMOHOU PODÁVAT:

Žadatelé nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci pokud:

 • jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolventní řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • se dopustili jednání závažným způsobem odporující profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat;
 • nesplnili závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů.

Jestliže poskytovatel dotace v průběhu realizace projektu zjistí, že tyto skutečnosti nastaly k datu podání žádosti, může přidělení dotace danému subjektu zrušit.

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být v Praze, ale realizace projektu (provozovna sociální podniku) musí být mimo území hlavního města Prahy. Cílová skupina projektu musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy. Za cílovou skupinu příslušného regionu se považují osoby, které mají místo trvalého pobytu na daném území nebo jsou v daném regionu zaměstnány nebo jsou v daném regionu uživateli sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 90% způsobilých výdajů projektu, přičemž tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Příjemce bude zajišťovat minimálně 10%* způsobilých výdajů projektu z vlastních (jiných) zdrojů. Maximální výše podpory je vymezená limitem de minimis.

* v souvislosti s již čerpanou podporou v režimu de minimis a výší celkových způsobilých výdajů projektu

VEŘEJNÁ PODPORA, PODPORA V REŽIMU DE MINIMIS:

Podpora poskytovaná projektům je podporou malého rozsahu (tzv. de minimis), která se za veřejnou podporu nepovažuje, i když je svým charakterem veřejné podpoře podobná. Podpora je zaměřena na podnikatelské aktivity, ale nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.

Při uplatnění pravidla de minimis platí, že celková kumulovaná výše podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí v průběhu předchozích dvou fiskálních let a v běžném fiskálním roce přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR. Příjemce tak může získat maximálně grant o výši odpovídající částce 200 000 EUR.

V případě, že žadatel podává žádost se stejným podnikatelským záměrem nejen v rámci této výzvy, ale současně také do výzvy č. 30 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, součet požadovaných prostředků těchto 2 projektů nesmí překročit částku 200 000 EUR.

Tento finanční strop se uplatní bez ohledu na formu či účel podpory, pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro aktuální měsíc podle data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).

V případě, že žadatel obdržel jakoukoliv podporu de minimis (v období předchozích 2 fiskálních let a v roce, kdy žádá podporu), uvede přesné údaje o této podpoře do projektové žádosti (záložka Podpora de-minimis, tato záložka bude aktivní pouze v případě, že žadatel vyplní pole týkající se podpory de-minimis na záložce Projekt).

Poskytovatel poskytne novou podporu de minimis až po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou žadatel obdržel v rozhodném období, nepřesáhne stanovený strop.

Pokud žadatel žádnou podporu de minimis neobdržel, vyplní negativně čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT

Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 493 800,-Kč
(pro přepočet byl použit kurz 27,469 Kč/EURO 1. 4. 2009 ECB).

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU

Schválené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti, realizace projektu však nesmí být ukončena před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den registrace (podání) žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008),
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů jsou:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6123, 6125, 6130)
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111)
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • pořízení majetku s dobou použitelnosti kratší než jeden rok nebo pořizovací cenou nižší než 3.000 Kč (položka rozpočtové skladby 5139)
 • pořízení nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 7 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok (položka rozpočtové skladby 5169)
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6123, 6125, 6111)
 • mzda projektového manažera v maximálním rozsahu 0,5 pracovního úvazku na projekt/ maximální výše mzdy 22 500,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy poměrně krátí,
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 50 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Bližší vymezení způsobilosti výdajů je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

Způsobilé výdaje a jejich maximální limity jsou blíže specifikovány v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem bodů – minimální bodová hranice pro oblast intervence 3.1 c) je 65 bodů.

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 05 Příručky pro žadatele a příjemce.

Následuje schválení projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného pořadí doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách.

Pokud žadatel podává žádost zaměřenou na realizaci nástrojů sociální ekonomiky, jak v rámci OP LZZ tak IOP (tj. tyto žádosti tvoří jeden celek a aktivity/výdaje v rámci obou projektů jsou vzájemně propojeny či na sebe navazují), může žadatel předložit obě žádosti o finanční podporu souběžně. Obě žádosti jsou pak také souběžně hodnoceny.

V případě, že žadatel podává projekty se stejným podnikatelským plánem do IOP a OPLZZ a neinvestiční část projektu nebude výběrovou komisí podpořena, žadatel doloží čestné prohlášení o zajištění potřebných zdrojů financování neinvestiční části projektu.

Žadatel není povinen připravit projekty do obou programů.

Povinné přílohy překládané společně se žádostí a následně před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona). Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 9 a 9a Příručky pro žadatele a příjemce). Metodika společně s přílohami je k dispozici na internetových stránkách MPSV – www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie /IOP/Výběrová řízení.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce.

Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá níže uvedené povinné přílohy, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Jejich výčet, bližší popis a podmínky jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY

Datum vyhlášení výzvy: 10. dubna 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 10. dubna 2009
Příjem žádostí: (průběžný) v pracovní dny od 9 do 14:30 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR (Seznam poboček včetně kontaktů na CRR je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce).
Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2012
Datum konání první výběrové komise: 25. srpna 2009

Termíny výběrových komisí jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na adrese: https://www.mpsv.cz.

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
oddělení realizace programů – sociální integrace a služby
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.
Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Mgr. Taťána Plecháčková, oddělení realizace programů – sociální integrace a služby
tel.: 221 923 926, e-mail: tatana.plechackova@mpsv.cz; soc.integraceIOP@mpsv.cz

Další informace
Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci první výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

Žadatel je při zpracování žádosti povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 C

Vydání č. Platné od Zpracoval: Zrevidoval:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 10. 4. 2009 Mgr. Kateřina Bohatcová   Ing. Helena Petroková  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 C

Revize č. Předmět revize Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 Podporované druhy činností – změna;
Vymezení nové podnikatelské aktivity – doplnění;
Změna sídla žadatele;
Doplnění podnikatelského plánu a změna struktury finanční přílohy;
Upřesnění podpory v režimu de minimis;
Způsobilé výdaje – přidány položky rozpočtové skladby;
Upřesněna kritéria o poskytnutí dotace;
29. 6. 2010 Bc. Taťána Plecháčková   Ing. Helena Petroková  

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019