2007/20998-223 Poskytování sociálních služeb cílové skupině osob bez přístřeší

Poskytování sociálních služeb cílové skupině osob bez přístřeší

2007/20998-223

Dotaz:

(ze dne 13.3.2007)

Slezská diakonie-projekt EGUAL se obrátila na MPSV s následujícími dotazy:

Týkají se legislativy vztahující se k poskytování sociálních služeb cílové skupině osob bez přístřeší.

Definice osoby bez přístřeší stále není zakotvena v žádném zákoně. Zákon o sociálních službách popisuje služby azylového domu a noclehárny, které jsou určené pro osoby bez přístřeší, opomíjí však tuto cílovou skupinu charakterizovat.

Dotaz č. 1: Připravuje se návrh Zákona o bezdomovectví? V jaké fázi přípravy je tento návrh? Kdo je kontaktní osobou na MPSV, na koho je možno se obrátit s případnými dotazy týkající se této problematiky?

Pracovní rehabilitaci osob bez přístřeší lze v rámci Zákona o sociálních službách zařadit pouze pod službu "sociální rehabilitace". Tato služba je však určena pro jinou cílovou skupinu a základní činnosti, které obsahuje, se týkají prioritně nácviku schopností a dovedností v "nepracovní" oblasti - viz citace služby z www.mpsv.cz: "Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb."

Zákon o zaměstnanosti řeší pracovní rehabilitaci opět pouze pro osoby se zdravotním postižením.

Dotaz č. 2: Kde je, popř. bude pracovní rehabilitace osob bez přístřeší ukotvena?

Děkuji za zodpovězení dotazů

Odpověď odboru sociálních služeb:

Vážení,

Na základě Vašeho elektronického dotazu ze dne 13.3.2007 Vám pod číslem jednacím 2007/20998 - 223 zasílám následující odpovědi.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách opravdu neobsahuje popis cílové skupiny "osob bez přístřeší".

Obecně lze považovat za osobu bez přístřeší osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení nebo bydlení nemá. Určitou definici lze také dovozovat z Národního akčního plánu sociálního začleňování 2004-2006, který v sobě částečné vymezení pojmu "bezdomovec" obsahuje.

Vytvoření přesné definice pojmu „bezdomovec“ je však obecně i v celé EU značně obtížné. Ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi je v současné době realizován v ČR projekt s názvem " Strategie sociální inkluze bezdomovců ČR". V rámci tohoto projektu, který je spolufinancován z fondů EU, je jedním z cílů právě vytvoření definice a typologie pojmu bezdomovectví v ČR a to tak, aby definice byla v souladu i s již prezentovanými definicemi na úrovni EU. Informace o současném stavu jednotlivých aktivit naleznete na webových stránkách projektu: www.bezdomovci.eu.

V rámci realizace projektu je v pracovní skupině i zástupce z vaší organizace (p. Petra Hruszová), která Vám jistě poskytne podrobné a aktuální informace.

Odpovědi na jednotlivé dotazy:

  1. K vašim dalším dotazům Vám sděluji následující:
    - zákon o bezdomovectví se nepřipravuje, avšak po ukončení výše zmíněného projektu se začne připravovat materiál s názvem „Strategie prevence bezdomovectví v ČR“,
    - kontaktní osobou pro tuto oblast je Mgr. Klára Holanová, (odbor sociálních služeb, tel. 221 922 873, e-mail: klara.holanova@mpsv.cz).
  2. K Vašemu dotazu k problematice „sociální rehabilitace“ Vám sděluji následující:
    - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 70 – Sociální rehabilitace cílovou skupinu taxativně nevymezuje. Výklad uvedený na webových stránkách www.mpsv.cz je výkladem příkladným. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou v rámci této služby jsou především osoby se zdravotním postižením, je tento výklad směřován na tuto cílovou skupinu. Zákon však připouští, aby v rámci služby „sociální rehabilitace“ byli uživateli i další osoby, tedy i osoby bez přístřeší.
Menu