Informace o aplikaci OKslužby - poskytovatel

1. Technické podmínky aplikace

  • Operační systém: Windows XP/Vista/7/8/10.
  • Připojení k Internetu (ve standardní kvalitě a rychlosti).
  • Nainstalování prostředí Java Runtime 8 nebo vyšší.
  • Popis instalace Javy 8, nastavení bezpečnostní výjimek oprávnění a konfigurace Java web startu najdete na https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html.
  • V případě, že pro připojení k síti využíváte proxy server, je nutno upravit konfiguraci Java web start.

2. Podmínky přístupu uživatelů k aplikaci

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé do aplikace autentizují pomocí uživatelského jména a hesla.

3. Postup pro zavedení uživatelského jména a hesla

Podmínkou pro založení uživatelského účtu je přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci uživatele.

  • Organizace uživatele musí být registrována jako poskytovatel sociálních služeb.
  • Uživatelé, kteří mají uživatelský účet k aplikaci OKslužby – rodina anebo OKslužby – senior, mohou své uživatelské jméno a heslo použít i k přihlášení k aplikaci OKslužby – poskytovatel.
  • Jestliže uživatel nemá uživatelský účet k žádné z těchto aplikací, musí zaslat na MPSV souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého MPSV zřídí uživatelský účet. – viz dále.

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout zde (31,5 kB). Přečtěte si prosím pokyny k jeho vyplnění.

Oprávnění pracovat s aplikací může mít více zaměstnanců organizace, avšak akce podání (např. žádosti, výkazu) je vyhrazena pouze statutárnímu zástupci organizace anebo uživateli, na kterého uživatel, který je statutárním zástupcem, toto oprávnění delegoval.

Proto je nutné, aby si každá organizace zajistila, aby souhlas se zpracováním osobních údajů zaslal:

  1. její statutární zástupce a případně,
  2. další její zaměstnanci, kteří budou s aplikací pracovat.

Vyplněné a podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů zašlete odboru provozu informačních a komunikačních technologií MPSV, a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor provozu informačních a komunikačních technologií nebo poštou na adresu MPSV ČR, Odbor provozu informačních a komunikačních technologií, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Následně MPSV na adresu sídla organizace zašle dopis obsahující informace o zřízení uživatelského účtu včetně přihlašovacích údajů.

4. Informace o provozu aplikace, jejím spuštění a o hotline instalace aj.

Informace o provozu aplikace, internetovou adresu k jejímu spuštění, uživatelský manuál a kontakty na hotline najdete zde.

5. Správa a ochrana přidělených účtů

Poskytovatelé jsou zodpovědni za správu přidělených uživatelských účtů pro přístup k aplikaci OKslužby - poskytovatel a jejich ochranu před zneužitím.

Účty jsou nepřenosné. Po jejich zřízení ministerstvem je nutné, aby si uživatel změnil přidělené heslo. Při zřízení je každému účtu nastaveno oprávnění "správa systému". Doporučujeme, aby toto oprávnění bylo ponecháno pouze poučeným zaměstnancům - uživatelům a ostatním bylo odejmuto (úloha: Správa systému / Správa uživatelů: obrazovka "Zaměstnanec").

Jestliže některý účet přestane být používán např. z důvodu odchodu zaměstnance, je nutné takovému účtu ukončit platnost (úloha:  Správa systému / Správa uživatelů: na obrazovce "Zaměstnanec" zadejte datum konce platnosti účtu). Zabráníte tím jeho zneužití.

Podrobný popis pro práci s účty najdete v uživatelské příručce.

6. Dotazy

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024