Dětské skupiny

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (není nutný originál ani autorizovaná konverze dokumentů)
  4. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec).

MPSV shromažďuje a zpracovává níže uvedené údaje na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o jméno a příjmení fyzických osob, datum jejich narození a místo trvalého pobytu.

Žádost na tiskopise, včetně všech povinných příloh, lze podat osobně v podatelně MPSV, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky a nově také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva.

Odborná způsobilost pečujících osob

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je odborná způsobilost pečující osoby v dětské skupině upravena výčtem kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z uvedeného vyplývá, že stanovisko k posouzení odborné kvalifikace těchto povolání je oprávněné vydat pouze to ministerstvo, jehož právní norma takové povolání upravuje. Ministerstvu práce a sociálních věcí přísluší tedy pouze ověření odborné kvalifikace sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro všechna další povolání, zda jedinec splňuje odbornou způsobilost k výkonu takového povolání, může posoudit a stanovisko vydat pouze příslušné ministerstvo.

Z výše uvedených důvodů se prosím obracejte na oprávněná ministerstva s oficiální žádostí.

Pro urychlení Vašeho požadavku Ministerstvem práce a sociálních věcí, žádost zasílejte pokud možno s přiloženou kopií dokumentu (diplomu, vysvědčení, certifikátu, atd.), který dané povolání osvědčuje.

Konzultace

Potenciální i stávající poskytovatelé dětských skupin mohou využít možnosti bezplatné konzultace s krajskými metodičkami projektu „Podpora implementace dětských skupin“. Kontakty na příslušné kanceláře jsou k dispozici zde.

Chcete se inspirovat a podívat se, jak to vypadá v jedné z dětských skupin na MPSV? Pro zobrazení virtuální prohlídky klikněte zde.

Více informací:

Web projektu Podpora implementace dětských skupin zde

Evidence dětských skupin zde

Vybrané výstupy projektu Podpora implementace dětských skupin:

23. 10. 2020 Aktualita: Stanovisko MPSV k novele zákona o dětských skupinách – jeslích ZDE

27. 02. 2021 Aktualita: Informace pro dětské skupiny v souvislosti se zákazem poskytování služby od 1. března ZDE (236.73kB)

09. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 12. dubna 2021 ZDE

20. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 21. dubna 2021 ZDE (638.5kB)

23. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 26. dubna 2021 ZDE (650.36kB)

30. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 3. května ZDE (641.38kB)

03. 05. 2021 Aktualita: Mimořádné dotační řízení pro dětské skupiny ZDE (664.09kB)

07. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 10. května ZDE

18. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 24. května ZDE (197.07kB)

29. 07. 2021 Aktualita: Aktualizace dotační výzvy mimořádné dotace pro dětské skupiny ZDE (1.19MB)

18. 08. 2021 Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu.
Podrobnosti se dozvíte ZDE.

31. 08. 2021 Prezident republiky podepsal novelu zákona o dětských skupinách, jejíž účinnost je od 1.10.2021. Se změnami a novinkami v zákoně jsou současní provozovatelé služby seznamování na on-line seminářích, které v těchto dnech v rámci projektu pobíhají. Informace k novele jsou zároveň zveřejněny na webu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021.

Poslední aktualizace: 31. 8. 2021