Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřují tak spektrum těchto služeb. Poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (o děti mladší než 1 rok je možné pečovat jen ve skupině maximálně 4 dětí mladších 4 let). 

Dětské skupiny umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte.

 

 

Pro rodiče

Možná právě přemýšlíte o návratu do práce po rodičovské dovolené. A tak si většina z vás klade otázku, kdo se o moje dítě v době, kdy budu v práci, postará a jaké mám možnosti. Jednou z variant může být i dětská skupina, pojďme si ji v této                        sekci představit.                                                  

Najít skupinu

Informační leták

 

 

Pro obce

Informační balíček materiálů ke zřízení dětské skupiny v obci krok za krokem.
Cílem je přehledně, stručně a jasně informovat nové zájemce z řad obcí o všem nezbytném, co je nutné znát a na co pamatovat při jejich budování, provozu i                           financování.                                                  

Informační balíček

Možnosti financování

 

 

Pro poskytovatele

Zde najdete informace o zřízení a provozování dětských skupin.
Zřízení dětské skupiny přináší řadu výhod, může například umožnit vašim zaměstnancům lepší sladění rodinného a pracovního života, což je často vítaným benefitem.
 

Podpora implementace

Možnosti financování

 

Co jsou dětské skupiny?

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby a podmínky financování ze státního rozpočtu.

Co znamená služba péče o dítě v dětské skupině? 

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Kdo může být poskytovatelem služby? 

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, spolek vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech či pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

Pro poskytovatele jsou připraveny metodické materiály a také odpovědi na nejčastější dotazy.

Kdy je možné službu poskytovat?

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup do elektronické evidence dětských skupin.

Možnosti financování dětských skupin

Průvodce vám pomůže zorientovat se ve všech možnostech financování nových i stávajících zařízení s ohledem na změny, které přináší novela zákona o dětské skupině i začátek nového programového období fondů EU. Informace průběžně aktualizujeme.

Národní plán obnovy

Srovnání všech aktuálně otevřených a plánovaných výzev NPO / OPZ / OPZ+ (218.2 kB)