Záštity MPSV

Udělení záštity MPSV (záštita) je čestnou poctou, ze které nevyplývá nárok na finanční ani jiné hmotné požitky. Ministr/ministryně může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými či veřejně prospěšnými a jinými významnými akcemi, které se vztahují k činnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) anebo s ní úzce souvisí.

Pravidla pro udělení záštity MPSV:

  • V žádosti pořadatel akce (dále jen „žadatel“) mj. stručně uvede informace o příslušné akci, vysvětlí její vztah k činnosti resortu MPSV a popíše důvody svojí žádosti. Žádost musí také obsahovat informaci, zda žadatel žádá kromě záštity také o účast zástupce MPSV či nikoliv.
  • Žadatel, jemuž je udělena záštita, je zavázán ve všech doprovodných materiálech či v rámci informační kampaně uvést, že akce je pořádána „pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí“. Pro reprezentační a propagační účely je žadatel povinen umístit logo MPSV v požadované velikosti a na odpovídajícím místě. Jeho použití podléhá grafickému manuálu, umístěném na webu MPSV. Žadatel je povinen zaslat ke schválení návrhy grafického použití a umístění loga MPSV v rámci pořádané akce.
  • Žadatel, jemuž je udělena záštita, se zavazuje, že informaci o jejím poskytnutí budou obsahovat veškeré související listinné či jiné materiály (letáky, plakáty, katalogy, pozvánky, bannery, billboardy, webové stránky, sborníky, inzerce, tiskové zprávy atd.). Sdělení o udělené záštitě musí být prezentováno i při akci samotné (v úvodním a závěrečném slově pořadatele), na tiskových konferencích a ve výstupech do médií atd.
  • Z přijaté záštity automaticky nevyplývá povinnost pro zástupce MPSV zúčastnit se pořádané akce.
  • Udělená záštita MPSV se vždy vztahuje pouze na danou konkrétní akci (událost), která je předmětem žádosti o záštitu. Udělenou záštitu nelze využít pro jiné účely nebo na odlišnou akci.
  • Vždy existuje možnost odvolatelnosti udělené záštity. V případě, že k tomu budou vést zvlášť závažné důvody, může dojít k odejmutí udělené záštity. MPSV neodpovídá za vzniklé škody související s odejmutím záštity.
  • Udělení záštity není automatickým závazkem ke spolupráci MPSV na přípravě a realizaci podpořené akce. Pokud nebude rozhodnuto jinak.
  • Udělením záštity nepřebírá MPSV jakýkoliv finanční ani jiný závazek vůči třetím stranám.
  • V případě, že žadatel neuvede dostatečné důvody pro udělení záštity, bude taková žádost brána jako neodůvodnitelná.

Udělená záštita nesmí nikdy poškodit dobré jméno MPSV!!!