Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků

Právní postavení občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků z hlediska zákona o zaměstnanosti

Občané EU

Občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky (ke státům EU patří Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie).

Občané EHP a Švýcarska

Stejné právní postavení jako občané České republiky mají též občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP, jejich rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.

Rodinní příslušníci občanů EU/EHP a Švýcarska

Rodinným příslušníkem občana EU/EHP a Švýcarska se bez ohledu na státní příslušnost rozumí jeho manžel nebo manželka, partner nebo partnerka, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, jejich potomci, jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP a Švýcarska a jeho manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky.

Za rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska se považuje i cizinec, který příslušným orgánům Ministerstva vnitra hodnověrným způsobem doloží, že má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Možnost vstupu na trh práce pro občany EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinné příslušníky

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, může vstoupit na trh práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud obdrží od Ministerstva vnitra povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka Evropské unie, nebo se prokáže dokladem (záznam v cestovním dokladu, potvrzení) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie na území ČR.

Povinnost zaměstnavatele nebo právnické nebo fyzické osoby

a) při zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR

Nastoupí-li do zaměstnání občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, povinni nejpozději v den nástupu těchto osob do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku ÚP ČR příslušnou podle místa výkonu práce ( vzor informace ke stažení (337.65kB)). K vyplněnému tiskopisu nejsou od zaměstnavatele vyžadovány žádné další doklady.

Při ukončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušné krajské pobočce ÚP ČR nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání ( vzor informace ke stažení (323.54kB)).

b) při vyslání občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků k výkonu práce na území ČR

Nastoupí-li do zaměstnání občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník jsou právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě jsou občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku ÚP ČR příslušnou podle místa výkonu práce ( vzor informace ke stažení (337.65kB)). K vyplněnému tiskopisu nejsou od zaměstnavatele vyžadovány žádné další doklady.

Při ukončení vyslání jsou právnická nebo fyzická osoba povinni tuto skutečnost oznámit příslušné krajské pobočce ÚP ČR nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení vyslání ( vzor informace ke stažení (323.54kB)).

Vedení evidence a uchovávání dokladů

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, které zaměstnává.

Rovněž právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byli občané EU/EHP a Švýcarska, jejich rodinní příslušníci vysláni na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinna vést evidenci těchto občanů.

Evidence obsahuje následující údaje: identifikační údaje fyzické osoby, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, dále pohlaví těchto fyzických osob den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.

Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel (nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy) povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

Kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince.