Základní informace - otázky a odpovědi

Řádné výběrové dotační řízení

MPSV ČR vyhlašuje každý rok v průběhu měsíce července výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby, obdobně je tomu i letos, kdy je vyhlašováno výběrové dotační řízení pro rok 2004.

Jaké dotační programy jsou (či budou) vyhlášeny pro rok 2004?

MPSV ČR pro rok 2004 vyhlašuje následující programy v oblasti poskytování sociálních služeb:

  • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  • Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni

Oba programy se dále tématicky člení na jednotlivé podprogramy, a to:

  • Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku,
  • Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality,
  • Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách,
  • Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Pozn. Projekty, které jsou zaměřené na rekondiční a rehabilitační pobyty, doporučujeme podávat na Ministerstvo zdravotnictví.

MPSV ČR předpokládá v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2004, obdobně jako pro rok 2003, vyhlásit v prosinci 2003 další program - Program inovativních, pilotních projektů. Program bude vyhlášen podle možností státního rozpočtu a určen podle priorit MPSV.

Formulář žádosti a podmínky (metodický pokyn) k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v tomto programu budou na internetových stránkách MPSV ČR uveřejněny nejpozději do konce roku 2003 (předpokládané ukončení přijímání žádostí bude v únoru 2004).

Kdo může žádat o dotaci ze státního rozpočtu ve výběrovém dotačním řízení MPSV?

Výběrového dotačního řízení se mohou účastnit nestátní neziskové subjekty (občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby), které poskytují sociální služby na místní, regionální a/nebo celostátní úrovni.

Jak si požádat o dotaci ze státního rozpočtu?

Do výběrového dotačního řízení je možné přihlásit se formou standardizovaného formuláře - Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2004 (včetně stanovených příloh).

Pravidla výběrového dotačního řízení jsou uveřejněna v Metodice MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004.

Kde získat formulář žádosti a na koho se obrátit v případě nejasností v průběhu zpracování žádosti?

Oba dokumenty jsou k dispozici ve vrátnici MPSV ČR a na internetových stránkách www.mpsv.cz.

Informace v průběhu zpracování Žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 221 922 241, email blanka.pourova@mpsv.cz.

Do kdy a kam se musí podat vyplněná žádost?

Žádosti se podávají v písemné podobě (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 10. října 2003 (rozhodující je datum odeslání) na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

Jak bude předložená žádost hodnocena?

Žádosti budou do konce měsíce října 2003 zaregistrovány. Zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí.

Hodnotící komise posoudí kvalitu projektů včetně navrženého rozpočtu a přijmou návrh rozhodnutí o míře podpory projektů. Předběžné vyhodnocení projektů (tj. výrok doporučen nebo nedoporučen) bude zveřejněno na internetu do 31. prosince 2003. V lednu proběhne modelování výše dotace na jednotlivé projekty. Návrh projedná dotační komise a výsledky dotačního řízení budou předloženy ministru práce a sociálních věcí ke schválení. O výši přiznané dotace na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2004. Následně budou okamžitě vydávána rozhodnutí a vystavovány platební příkazy. Podání námitky bude možné až ve fázi, kdy bude rozhodnuto o výši přiznané dotace na jednotlivé projekty (nikoliv proti předběžnému vyhodnocení projektů). Dotace na I. čtvrtletí bude vyplacena bez ohledu na skutečnost, zda organizace podá námitku. Případné změny dle výsledku jednání Komise pro vypořádání námitek MPSV ČR budou zohledněny v dalších splátkách dotace. Přidělené finanční prostředky je nutné využít v roce 2004.

Jaké jsou změny v dotačním řízení pro rok 2004 oproti roku 2003?

Hlavní změnou je stanovení maximální spoluúčasti MPSV na spolufinancování projektů, a to v případě Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni u podprogramu "Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením", kde bude dotace poskytována maximálně do výše 50% rozpočtu projektu (z tohoto podprogramu bude převedena část finančních prostředků vlastních (daňových) příjmů krajů, a to od roku 2004, MPSV tedy předpokládá větší podporu těchto projektů ze strany krajů).

Další změnou je skutečnost, že nestátní neziskový subjekt bude moci do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (náklady na jeho činnost jsou pak stanoveny na úrovni odpovídající 6 platové třídě a 6 platovému stupni dle "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů").

Jak postupovat, pokud podávám žádost o dotaci na MPSV a současně na kraj?

Pokud podávám žádost v Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni (a především v podprogramu "Podpory aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením") vždy zpracovávám žádost/projekt o dotaci jako ucelený popis činnosti/činností, které provozuji či budu provozovat (tj. jeden ucelený rozpočet).

Jaké nové prvky ve výběrovém dotačním řízení budou zavedeny od roku 2005 (tj. v následujícím dotačním období)?

MPSV předpokládá po dokončení decentralizace finančních prostředků určených na dotace nestátním neziskovým subjektům na kraje zavedení možnosti víceletého financování předkládaných projektů.

V Praze dne 21. července 2003

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019