Základní informace

Vyhlášení

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlašuje každý rok v červenci výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby, obdobně je tomu i letos, kdy je vyhlašováno výběrové dotační řízení pro rok 2005.

Změna v podávání žádosti oproti roku 2004

MPSV pokračuje v decentralizaci dotačního řízení na kraje. Pro rok 2005 kraje obdrží od MPSV prostředky ve prospěch nestátních neziskových organizaci, které v kraji poskytují sociální služby. MPSV již v roce 2005 nevyhlašuje podprogram "Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením" pro projekty s regionální resp. místní působností. Organizace, které v roce 2004 předkládaly projekty v tomto podprogramu a tedy jim byla na ně přidělena dotace od MPSV si musí podat žádost na příslušný kraj. Blíže viz v části "Prostředky krajům pro nestátní neziskové organizace".

Programy

Odbor sociálních služeb MPSV pro rok 2005 vyhlašuje následující programy v oblasti poskytování sociálních služeb členěné na jednotlivé podprogramy:

 1. Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  • Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku,
  • Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality,
  • Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách,
  • Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.
 2. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
  • Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku,
  • Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality,
  • Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách.
Kdo může žádat o dotaci?

Výběrového dotačního řízení se mohou účastnit nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby, tj.:

 • občanská sdružení,
 • církevní právnické osoby,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • fyzické osoby.

Dotaci lze poskytnout žadatelům, jejichž existence trvá, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu.

Žádost (projekt) a pravidla dotačního řízení

Do výběrového dotačního řízení je možné přihlásit se formou standardizovaného formuláře - Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2005. K žádosti je nutné přiložit stanovené přílohy (tj. ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti, kopii registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče, a čestné prohlášení o bezdlužnosti).

Žádosti se podávají v písemné podobě (1 originál + 3 kopie).

Pravidla výběrového dotačního řízení pro oblast sociálních služeb jsou uveřejněna v Metodice MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005.

Oba dokumenty (Žádost a Metodika) jsou k dispozici ve vrátnici MPSV a na internetových stránkách www.mpsv.cz.

Konečný termín pro podávání žádostí

Žádosti se podávají v písemné podobě (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 8. října 2004 (rozhodující je datum odeslání) na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace v průběhu zpracování Žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 221 922 241, email blanka.pourova@mpsv.cz.

Způsob hodnocení žádostí

Přijaté žádosti budou do konce měsíce října 2004 zaregistrovány. Zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí, tj. bude kontrolováno, zda:

 • žádost předkládá nestátní neziskový subjekt (tzn. občanské sdružení, církevní právnická osoba, obecně prospěšná společnost nebo fyzická osoba), který provozuje veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb; uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
 • subjekt, který žádost podává, existuje více než jeden rok,
 • předmětem žádosti (projektu) jsou činnosti, které odpovídají vyhlášeným programům dle Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005 a projekt je zařazen do oblasti poskytování sociálních služeb,
 • žádost je předložena na standardizovaném formuláři žádosti a podána ve čtyřech písemných vyhotoveních (1 originál a 3 kopie),
 • k žádosti je přiložena ověřená kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti,
 • žádost je podána v termínu do 8. října 2004,
 • žádost je podepsána statutárním orgánem,
 • organizace k datu podání žádosti nemá podle četného prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Pokud není splněn některý z těchto bodů, žádost je z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena a její další (obsahové, věcné) hodnocení neproběhne.

Jak se hodnotí žádost (projekt) o dotaci?

Kvalitu projektů a navržený rozpočet projektu posuzují hodnotitelé (hodnotící komise).

Hodnotitelé jsou jmenováni na jedno dotační období. Musí být zaručena nejen odbornost a nezávislost hodnotitelů, ale i jejich anonymita. V procesu hodnocení žádostí musí být vyloučen střet zájmů a osobní zainteresovanost hodnotitele na posuzované žádosti. Zároveň jsou hodnotitelé povinni o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením projektů zachovávat mlčenlivost. Hodnotitelé nemohou posuzovat žádosti, na kterých jsou osobně zainteresováni. Rozhodnutí hodnotitele musí být ve výsledku objektivní, doložitelné a kvalitně zpracované. Hodnotitel je vždy povinen své rozhodnutí zdůvodnit a nést za ně odpovědnost.

Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami hodnocení projektů dotačního řízení MPSV vůči nestátním neziskovým subjektům v oblasti sociálních služeb a Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.

Podle jakých kritérií se bude žádost (projekt) hodnotit?
Bodové hodnocení kvality projektu Váha
1. Základní idea projektu 10 %
2. Informace o cílové skupině 10 %
3. Informace o poskytovaných soc. službách (realizace projektu) 40 %
4. Personální zajištění služby (projektu) 25 %
5. Rozpočet projektu 15 %
Celkem 100 % (100 bodů)
Viz "vzor formuláře hodnocení".
Kolik bodů je nutných k úspěchu žádosti (projektu)?

Každý projekt může získat 0 až 100 bodů. Projekt musí získat minimálně 50 bodů, aby na něho mohla být poskytnuta dotace (tj. projekt není způsobilý k financování v dotačním řízení MPSV, pokud získal méně než 50 bodů). Stanovení hranice minimálního počtu bodů umožní vyloučit z financování nekvalitní projekty a projekty, které svým zaměřením nespadají pod vyhlášený program (podprogram).

Hodnocení projektů a návrh výše dotace na jednotlivé projekty projedná dotační komise. Dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí je poradním orgánem ministra pro poskytování dotací v rámci výběrového dotačního řízení. Výsledky dotačního řízení následně schvaluje ministr práce a sociálních věcí. O výši přiznané dotace na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2005. Následně budou okamžitě vydávána rozhodnutí (viz "vzor rozhodnutí o přidělení dotace") a vystavovány platební příkazy.

Je možné se odvolat proti výši poskytnuté dotace?

Podání námitky bude možné až ve fázi, kdy bude rozhodnuto o výši přiznané dotace na jednotlivé projekty (nikoliv proti předběžnému vyhodnocení projektů). Dotace na I. čtvrtletí bude vyplacena bez ohledu na skutečnost, zda organizace podá námitku. Případné změny dle výsledku jednání Komise pro vypořádání námitek MPSV budou zohledněny v dalších splátkách dotace.

Vyúčtování dotace

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2005 je možné používat do 31. prosince 2005 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2005 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2006 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV.

Další informace - další vyhlašované programy pro rok 2005

Odbor sociálních služeb připravuje v prosinci 2004 dotační program pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na podporu odstraňování restriktivních opatření vůči uživatelům služeb (tj. klecových lůžek se sítí či mříží).

V roce 2005 vstoupí v účinnost novela zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. V rámci této novely bude používání restriktivních opatření v zařízeních sociální péče povoleno pouze v případě přímého ohrožení na zdraví či životě uživatele či jiné osoby.

Důvodem připravovaného dotačního programu je podpořit poskytovatele při personálních, provozních a architektonických změnách, které jsou nezbytné, v případě odstranění klecových lůžek.

Podrobnější informace budou zveřejněny.

Odbor rodinné politiky vyhlásí v průběhu září 2004 zejména následující dotační tituly zaměřené na podporu fungující rodiny:

 1. Projekty zaměřené na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené.
  Projekty jsou určené na podporu poskytování služeb rodičům na mateřské a rodičovské dovolené za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající izolací během doby péče o dítě do 4 let věku. Podmínkou je společné trávení času dětí a rodičů v zařízení poskytující tyto služby (např. mateřská centra, komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené atd.). V současné době podpora obdobných zařízeních chybí.
 2. Projekty podpory výchovy k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství.
  Podpora je zaměřena především na projekty týkající se výchovy mladých lidí k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství. Preferovaná budou zařízení poskytující kurzy, přípravy na manželství pro mladé lidi. Úplná a harmonicky se rozvíjející rodina je nejpříznivějším prostředím pro život dítěte. Podpora bude zaměřena zejména na přednáškovou činnost organizovanou na základním a středním stupni škol. V tomto pojetí je třeba velmi důrazně upozornit, že se nebude jednat o sexuální výchovu.
 3. Projekty poskytující poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství.
  Účelem bude poskytnutí pomoci a rady ženám a dívkám nacházejícím se v obtížné životní situaci.

Podrobnější informace budou zveřejněny.

Dotace z Evropského sociálního fondu na sociální integraci

Od roku 2004 je možné získat finanční dotaci z Evropského sociálního fondu (ESF), a to v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V sociální oblasti budou financovány (dotovány) projekty zaměřené na sociální integraci. Podporovány budou dva okruhy aktivit:

 1. Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb za účelem posílení jejich schopností a dovedností poskytovat sociální služby, které zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života.
 2. Integrace specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením (např. etnických menšin, imigrantů, obětí trestné činnosti, osob komerčně zneužívaných, osob bez přístřeší, osob po výkonu trestu apod.)

O finanční dotace z ESF budou moci na základě výzvy zejména žádat následující subjekty:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace poskytující sociální služby

Základní informace o možnostech získání podpory z ESF jsou k dispozici na www.esfcr.cz.

Podrobnější informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva www.mpsv.cz v sekci "Sociální služby" pod názvem "Finanční podpora z ESF v oblasti sociální integrace".

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019