Výzva k žádosti o poskytnutí institucionální podpory v roce 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2020

V souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017, MPSV vyhlašuje

V Ý Z V U

pro výzkumné organizace zřízené MPSV

k předložení

Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2020

(dále jen „Žádost“).

V Žádosti (viz příloha č. 1) uchazeč uvede požadovanou výši institucionální podpory pro rok 2020. Skutečná výše poskytnuté podpory v roce 2020 však bude vycházet z výsledků průběžného hodnocení výzkumné organizace za rok 2019, které provede odborný hodnoticí orgán MPSV na základě zhodnocení Zprávy o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022 za rok 2019 a stanovení dílčích cílů pro rok 2020 (dále jen „Průběžná zpráva“; závazná osnova průběžné zprávy včetně povinných příloh viz příloha č. 2).

Žádost včetně průběžné zprávy a všech požadovaných příloh zašle uchazeč do 29. listopadu 2019, a to:

  a) Písemně na adresu:

Oddělení podpory výzkumu a vývoje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

  b) Elektronicky ve formátu PDF a DOCX na adresu jitka.slavikova@mpsv.cz

Kontakt pro dotazy: jitka.slavikova@mpsv.cz

 

Poslední aktualizace: 5. 10. 2020