Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelem

Povolení k zaměstnání musí mít i cizinec, jenž bude vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k této práci vyslal k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

U těchto cizinců jsou základní pracovněprávní vztahy určeny mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, tzn., že cizinec zaměstnaný zahraničním zaměstnavatelem a vyslaný k výkonu práce do ČR je odměňován v souladu s pracovní smlouvou, kterou má uzavřenou se svým zaměstnavatelem. Uzavřená pracovní smlouva, jakož i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, se řídí zpravidla předpisy platnými v zemi zaměstnavatele, který za obsah smlouvy i plnění pojištění nese plnou zodpovědnost.

Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem a ke které bude cizinec vyslán k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou ÚP zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Tuzemská právnická nebo fyzická osoba předkládá informaci krajské pobočce ÚP na zvláštním tiskopisu (vzor tiskopisu ke stažení).

Tuzemská právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem a ke které bude cizinec vyslán k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinna o nástupu cizince k výkonu práce informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce (formulář sdělení o nástupu).

Tato osoba je zodpovědná za to, že cizinec má platné povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu (jedná se zejména o zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 pobytového zákona, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR) po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

Pro vnitropodnikové převádění zaměstnanců na pozicích manažerů, specialistů a zaměstnaných stážistů v rámci odštěpného závodu nebo obchodní korporace existuje zvláštní právní úprava.