Vyhlášení výběrového dotačního řízení MPSV pro r. 2005 (inzerát)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor sociálních služeb

vypisuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2005 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Vyhlášené programy pro rok 2005

Odbor sociálních služeb MPSV vyhlašuje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2005 následující programy:

  • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
    Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena celým územím České republiky, nebo má výrazně nadregionální význam.
  • Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
    Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje.

Oba vyhlašované programy jsou dále členěny podle realizované činnosti (blíže viz Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005).

Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2005, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2005" s respektováním "Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 ve znění usnesení vlády ČR č. 586 ze dne 9. června 2004.

Další potřebné informace k výběrovému dotačnímu řízení (včetně formuláře žádosti a metodiky) lze získat na internetové adrese www.mpsv.cz (položka "sociální problematika").

Formulář žádosti a metodika jsou také k dispozici ve vrátnici Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádosti je nutno podat ve čtyřech písemných vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 8. října 2004 na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2 

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019