Vyhlášení dotačního výběrového řízení MPSV pro rok 2005 pro kraj Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vypisuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2005 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které sídlí nebo působí na území kraje Vysočina a vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Vyhlášený program pro rok 2005

Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni - Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením na území kraje Vysočina

Tento program je určen na podporu a integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o domovy a penziony, centra denních služeb, chráněné bydlení, podporované bydlení, osobní asistenci apod.

Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2005, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2005" s respektováním "Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005", "Dodatku k Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005, schválené dne 22. července 2004" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 ve znění usnesení vlády ČR č. 586 ze dne 9. června 2004.

Další potřebné informace k výběrovému dotačnímu řízení (včetně formuláře žádosti a metodiky) lze získat na internetové adrese www.mpsv.cz (položka "Sociální služby").

Žádosti je nutno podat ve čtyřech písemných vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 17. prosince 2004 na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2 

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019