Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce

vyhlašuje výzvu pro rok 2023

na dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 pro kraje a hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

I. ÚČEL DOTACE A DEFINOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje krajům (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů) a hlavnímu městu Praze (dle zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (viz § 95, písm. d) zákona o sociálních službách) a akčním plánem, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter (dále jen „podpora sociálních služeb“) a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách).

Sociální služby takto financované, jsou považovány za „služby v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest), coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji/hlavnímu městu Praze musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“).

Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Dotaci ze státního rozpočtu kraji či hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Na dotaci není právní nárok, dle ust. §14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

II. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOTACE A ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace budou uvedeny v Metodice, která bude zveřejněna na stránkách MPSV do 22. 7. 2022.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti kraje a hlavního města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2023 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci.

K internetové aplikaci OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci:

Každý kraj/hlavní město Praha vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje a povinné přílohy (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, popř. i jeho akční plán; popis způsobu rozdělení a čerpání dotace). Podrobné informace o aplikaci, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV.

Trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, vyzve MPSV k odstranění vad žádosti ve lhůtě 14 dnů. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve stanovené lhůtě, MPSV řízení zastaví. MPSV může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ve lhůtě 14 dnů.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

III. TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci pro rok 2023 je možné zpracovat a podat v termínu:

od 7. července 2022 do 31. července 2022.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministryně práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky navýšit alokaci finančních prostředků určených na základě zákona o státním rozpočtu a zákona o sociálních službách pro jednotlivé kraje/hlavní město Prahu.

IV. TERMÍNY VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MPSV upozorňuje na to, že kraje a hlavní město Praha musí při vyhlašování dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb postupovat v souladu s ust. § 10c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V. DODATEČNÉ INFORMACE

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy antonin.shejbal@mpsv.cz.V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb a sociální práce (22), oddělení koncepce financování sociálních služeb (221), Podskalská 19, Praha 2.

 

Poslední aktualizace: 13. 7. 2022