Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2018

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 pro kraje a hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje kraji/hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (viz § 95, písm. d) zákona o sociálních službách) a akčním plánem, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Pro potřeby věcného hodnocení žádostí krajů/hlavního města Prahy v rámci dotační komise pro rok 2018, zašle kraj/Hlavní město Praha příslušnému odboru MPSV zprávu o plnění akčního plánu za rok 2017. K podání uvedené zprávy bude kraj vyzván písemně v dostatečném předstihu před konáním dotační komise. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter (dále jen „podpora sociálních služeb“) a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách). Dále se podpora sociálních služeb řídí prioritami dotačního řízení pro rok 2018, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018“ a musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – efektivnost, účelnost, hospodárnost.

Sociální služby takto financované, jsou považovány za „služby v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest), coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji/hlavnímu městu Praze musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“).

Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Dotaci ze státního rozpočtu kraji či hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti kraje a hlavního města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2018 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci.

K internetové aplikaci OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci:

Každý kraj/Hlavní město Praha vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje a povinné přílohy (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, popř. i jeho akční plán; popis způsobu rozdělení a čerpání dotace, více viz část V. metodiky). Podrobné informace o aplikaci, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV /web/cz/pro-ku.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

III. Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2018 je možné zpracovat a podat v termínu:

od 14. července 2017 do 31. července 2017

IV. Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je věnována část VI metodiky.

V. Termíny vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb

V souladu s částí I bodu 8 Metodiky doporučuje MPSV krajům a hlavnímu městu Praze, aby dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb bylo v rámci aplikace OK služby – poskytovatel otevřeno alespoň tři týdny v období od 1. 10. 2017 – 7. 11. 2017.

IV. Posuzování žádostí

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy antonin.shejbal@mpsv.cz.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce financování sociálních služeb (221), Podskalská 19, Praha 2.