Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2007 - výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor sociálních služeb

vyhlašuje pro rok 2007

výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Charakteristiku jednotlivých sociálních služeb, včetně základních činností a rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb naleznete taktéž v dokumentu s názvem Druhy sociálních služeb (215.43 kB).

Jelikož rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb podle § 35 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška MPSV ČR), který ke dni vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR nebyl projednán a schválen, je nutné rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb uvedený v dokumentu Druhy sociálních služeb pojímat do schválení vyhlášky MPSV ČR jako pracovní, přičemž při rozhodnutí o dotací MPSV ČR přihlédne k případným změnám, respektive k platnému znění vyhlášky.

Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě služeb s regionální a místní působností) bude poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby (tj. s ohledem na regionální plány rozvoje sociálních služeb).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2007

Program podpory A - podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona č. 108/2006 Sb.).

V rámci tohoto programu bude uskutečňována podpora sociálních služeb, za podmínek stanovených metodikou, s výjimkou těch, které naplní podmínky stanovené pro program podpory B.

Program podpory B, Oblast B1 - podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.)

V rámci této oblasti podpory bude podporováno výhradně poskytování takových sociálních služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na cílovou skupinu uživatelů služby (na okruh osob, pro který je sociální služba určena), u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost.

Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům služby. Tyto služby musí vzhledem k požadavku na celostátní a nadregionální charakter (národní měřítko) dále splňovat povinně podmínku místa realizace služby, tj.:

 • poskytování sociální služby musí přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně;
 • poskytování sociální služby bude mít dopad na celou cílovou skupinu uživatelů služby a při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR.

V opačném případě je žadatel považován za poskytovatele regionálních, místních sociálních služeb a podává žádost podle místa realizace konkrétní/ch služby/eb.

Vybrané příklady celostátních či nadregionálních služeb:

Terapeutické komunity a služby následné péče v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažují část uživatelů z jednoho kraje).

Telefonická krizová pomoc - např. provoz telefonické krizové linky obětem domácího násilí, seniorům apod.

Terénní programy v případech, kdy služba je poskytována problémovým skupinám v rámci celé ČR či území přesahujícího 3 kraje a nikoliv v rámci příslušného kraje (např. uživatelé návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi).

Poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb - např. poskytování tlumočnických služeb neslyšícím uživatelům v rámci ČR.

Domovy se zvláštním režimem v případě, že služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

apod.

Program podpory B, Oblast B2 - tato oblast není pro rok 2007 prozatím vyhlášena. Činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, podpora kvality sociálních služeb a zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb bude v roce 2007 podporováno především z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Způsob poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen "metodika").

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007. Žádost musí být vyplněna a předložena stanoveným způsobem. K žádosti musí být zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě.

Elektronický formulář žádosti spolu s programem 602XML Filler je k dispozici na webovém serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, položka sociální služby - dotace pro rok 2007 na poskytování sociálních služeb.

Pro práci s formuláři je nutné stáhnout program 602XML Filler na osobní počítač a provést instalaci. Návod ke stažení a vyplňování elektronického formuláře žádosti pomocí programu 602XML Filler naleznete v dokumentu s názvem Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler (826.88 kB).

Elektronický formulář žádosti má celkem 6 částí:

 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci - poskytovateli sociální služby
 2. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
 3. Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění
 4. Souhrnná výše požadavků pro rok 2007 dle jednotlivých sociálních služeb
 5. Přílohy k žádosti
 6. Podpis statutárního zástupce organizace
Upozornění!!!

Část 3 žádosti "Charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění" žadatel o dotaci (poskytovatel sociální služby) vyplňuje samostatně za každou poskytovanou sociální službu.

Poskytovatel sociální služby vždy podává na příslušný krajský úřad nebo MPSV ČR vždy jen jednu žádost o dotaci!

Např. pokud poskytovatel v rámci Jihomoravského kraje poskytuje 10 různých sociálních služeb (služby sociální péče, služby sociální prevence), vyplní část 3 žádosti 10x, tj. za každou sociální službu jednotlivě.

Část 3 se ve formuláři přidá (zopakuje) prostřednictvím tzv. opakující sekce nebo použitím tlačítka "Přidat další poskytovanou sociální službu" v pravém horním rohu v rámci části 3 (blíže viz dokument s názvem Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler (826.88 kB).)

Uložení a elektronické odeslání vyplněného formuláře žádosti je popsáno v dokumentu s názvem Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler (826.88 kB).

Elektronické odeslání žádosti:

V případě programu podpory A

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu příslušného krajského úřadu a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost2007@mpsv.cz

E-mailové adresy pro odeslání žádostí na příslušný krajský úřad:
(údaje v tabulce budou dodatečně doplněny)

Krajský úřad e-mail
KÚ Jihočeského kraje dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz
KÚ Karlovarského kraje alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz
KÚ Královéhradeckého kraje soc-dotace07@kr-kralovehradecky.cz
KÚ Libereckého kraje dotacnirizeni.mpsv-kraj@kraj-lbc.cz
KÚ Moravskoslezského kraje socialni@kr-moravskoslezsky.cz
KÚ Olomouckého kraje jiri.borik@kr-olomoucky.cz
KÚ Pardubického kraje dotacempsv2007@pardubickykraj.cz
KÚ Plzeňského kraje dotace2007svz@plzensky-kraj.cz
KÚ Středočeského kraje soc.dotace@kr-s.cz
KÚ Ústeckého kraje dotace.sz@kr-ustecky.cz
KÚ Kraje Vysočina dotace2007@kr-vysocina.cz
KÚ Jihomoravského kraje dotace2007@kr-jihomoravsky.cz
KÚ Zlínského kraje sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz;
jana.sormova@kr-zlinsky.cz
Magistrát hl. města Prahy dotace@cityofprague.cz
V případě programu podpory B

Žádost se odesílá na e-mailovou adresu MPSV ČR: soc.sluzby-zadost2007@mpsv.cz

Podání žádosti v elektronické podobě (blíže viz "Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler"):

 • uložený formulář ve formátu fo,

Termín pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat:

 • v případě programu podpory A do 31. srpna 2006 příslušnému krajskému úřadu.
 • v případě programu podpory B do 30. září 2006 odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Jak lze získat podrobnější informace

Informace lze získat na internetových stránkách MPSV ČR v sekci Sociální služby - dotace pro rok 2007 na poskytování sociálních služeb nebo v případě programu podpory A taktéž prostřednictvím příslušných krajských úřadů.

Hodnocení žádostí

Na přijaté žádosti (poskytované sociální služby) budou uplatněna následující formální a věcná kritéria.

Formální kritéria:

 1. žádost byla podána v tištěné podobě (1 x originál) na standardizovaném formuláři žádosti,
 2. žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
 3. v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje,
 4. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti,
 5. na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby,
 6. žádost je podána ve stanoveném termínu,
 7. organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.

Věcná kritéria:

 1. popis cílové skupiny
 2. metody realizace poskytování sociální služby
 3. personální zabezpečení sociální služby
 4. zdůvodnění potřebnosti poskytované služby
 5. finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů