Volný pohyb osob

Volný pohyb osob

  • Představuje jednu ze čtyř základních svobod vnitřního trhu EU.
  • Znamená odstraňování právních nebo praktických překážek, které by občanům EU mohly bránit v přesunu do jiného členského státu za prací, podnikáním, studiem, turistikou.
  • Platí shodná pravidla v celé EU a v zemích Evropského hospodářského prostoru (tj. státy EU a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Švýcarská konfederace má s EU sjednanou obdobnou bilaterální úpravu.

Volný pohyb pracovníků znamená:

  • Základ volného pohybu osob - evropská integrace v rámci vytváření společného trhu začala právě touto skupinou.
  • Stejný přístup na trh práce kteréhokoliv státu v rámci EU/EHP pro občany EU a jejich rodinné příslušníky (pokud občan EU/EHP, od něhož rodinní příslušníci odvozují svoje práva, uplatňuje právo volného pohybu) jako mají vlastní občané tohoto státu (tj. bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších podmínek, které vlastní občané plnit nemusí).
  • Stejné zacházení se vztahuje nejen na přístup na trh práce, ale týká se i samotného hledání práce, využívání veřejných služeb zaměstnanosti či stejné nakládání v pracovněprávních vztazích a odměňování nebo v oblasti sociálního zabezpečení.
  • EURES - jednotnou informační a poradenskou síť veřejných služeb zaměstnanosti členských států EU, EHP a Švýcarska pro zájemce o práci v rámci těchto států

Vstup České republiky do EU ode dne 1. 5. 2004 přinesl:

  • Okamžitou aplikaci pravidel volného pohybu osob, s výjimkou aplikace úpravy volného pohybu pracovníků, tj. čl. 39-42 Smlouvy o ES, a tedy i ustanovení nařízení Rady (EHS) 1612/68/ES v případech, že stávající členský stát se rozhodne pro aplikaci přechodných období pro volný pohyb pracovníků.
  • Přechodná období z důvodu ochrany domácího trhu práce v některých členských státech EU vůči tehdy nově přistupujícím státům (kromě Kypru a Malty). Pracovní trhy nových členských států (Polsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Kypr) byly českým občanům zpřístupněny (s výjimkou Malty, která uplatnila systém automaticky vydávaných pracovních povolení).
  • Transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členský států do svých vnitrostátních právních předpisů v roce 2007. Tato směrnice zjednodušuje a posiluje právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie pro všechny občany Unie a jejich rodinné příslušníky.

Skončení platnosti veškerých přechodných opatření pro pracovníky z ČR od 1. 5. 2011, což znamená, že občané ČR mají možnost se ucházet o práci bez omezení a nutnosti získat pracovní povolení po celé EU.

K 1. květnu 2011 byla pozbyla v souladu se Smlouvou o přistoupení 8 zemí EU z roku 2004 platnosti veškerá zbývající přechodná opatření aplikovaná Německem a Rakouskem. ČR s těmito zeměmi v uplynulém období úzce spolupracovalo při přípravě na plné otevření trhu práce, zejména na úrovni příhraničních úřadů práce. S ohledem na rozvíjející se dvoustranné ekonomické a obchodní vztahy se tyto země, a zejména jejich příhraniční regiony, dívají na uvolněný trh práce jako na příležitost a pokračují v další a ještě hlubší spolupráci už nejen na úrovni úřadů práce, ale i konkrétních podniků a vzdělávacích institucí v příslušných regionech.

Platnosti pozbyla také přechodná opatření na podmínečné zaměstnávání našich občanů při přeshraničním poskytování služeb Německu a Rakousku. V zájmu zabránění případům narušení úrovně odměňování podle místních odvětvových kolektivních smluv při vysílání českých občanů k výkonu práce do Rakouska přijalo Rakousko zákon o zamezení mzdového a sociálního dumpingu. Konkrétní podoba této právní úpravy a podmínky, za kterých budou moci české podniky zaměstnávat své zaměstnance v Rakousku, jsou v současné době předmětem zkoumání a projednávání s rakouskými odborníky a budou zveřejněny v nejbližší době.