Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU

Sociální zabezpečení migrujících pracovníků

V členských státech EU a EHP platí v oblasti volného pohybu osob společná pravidla, vytvořená s cílem chránit práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu či výkonu práce v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Evropské předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení (Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 a 987/09) nenahrazují vnitrostátní systémy, pouze určují, který systém, kterého státu je pro konkrétní osobu v konkrétní situaci příslušný. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek, avšak při respektování základních koordinačních principů podrobně rozvedených v uvedených nařízeních.

Klíčovými principy koordinačních předpisů jsou: rovnost nakládání, aplikace právního řádu vždy jen jednoho státu, sčítání dob pojištění a export dávek do zahraničí.

URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (státu pojištění)

Podrobné informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/urceni-statu-pojisteni

Při realizaci práva volného pohybu osob je zapotřebí zajistit, že nedojde k situaci, kdy migrující osoba není kryta systémem sociálního zabezpečení žádného státu (negativní kolize národních zákonů), či naopak, kdy je pojištěna ve více členských státech (tzv. pozitivní kolize).

K první situaci může dojít v případě, kdy osoba pracuje ve státě, kde je pojištění odvozeno od bydliště na území daného státu a zároveň bydlí ve státě, který pojištění odvozuje od pracovní činnosti. (K absenci pojištění logicky dojde v opačném případě.)

Nařízení č. 883/2004 zajišťuje, aby takováto pozitivní nebo negativní kolize zákonů nemohla nastat. Jsou jím stanovena kritéria, pro určení a aplikaci výlučně jedné národní legislativy, přičemž obecným pravidlem je, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba pracuje, bez ohledu na místo jejího trvalého pobytu (článek 11 odst. 3 písm. a Nařízení č. 883/2004) - tzv. Lex loci laboris. Takto určená legislativa je platná jak pro odvádění pojistného, tak pro poskytování dávek a platí pro všechna odvětví sociálního zabezpečení stanovená příslušnou národní legislativou.

Z tohoto pravidla existuje řada výjimek. Nejvyužívanější z nich je institut vysílání pracovníků, který za přesně stanovených podmínek (čl. 12(1) a 12(2) Nařízení) umožňuje vyslané osobě (zaměstnanci i OSVČ) setrvat v pojistném systému vysílajícího státu i pokud vykonává výdělečnou činnost v jiném státě (po dobu max. 24 měsíců).

Více na: https://www.cssz.cz/web/cz/vyslani-pracovnici.

Dalším velmi využívaným institutem je tzv. souběh činností ve dvou a více státech. Jedná se o souběžný výkon zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, jejich kombinace, či souběh těchto činností s výkonem úřednické činnosti. Kritéria pro určení použitelných právních předpisů v těchto případech jsou stanovena v čl. 13(1) – 13(4) Nařízení.

Oproti dříve platným předpisům není již speciální úprava pro určení příslušnosti u kategorie osob vykonávajících činnost v oboru mezinárodní přepravy. Jedním ze stěžejních kritérií určení příslušných právních předpisů je výkon podstatné části výdělečné činnosti ve státě bydliště. Prováděcí nařízení č. 987/2009 detailně stanoví kritéria pro správné určení státu výkonu podstatné činnosti a bydliště.

Státní úředníci jsou pojištěni podle právních předpisů státu, kterému podléhá správní orgán, u něhož jsou zaměstnáni a smluvní zaměstnanci Evropských společenství si mohou zvolit mezi právními předpisy státu, kde jsou zaměstnáni, státu, kde byli pojištěni naposledy nebo státu, jehož jsou státními příslušníky.

Dle článku 16 Nařízení 883/04 je možné, aby se dva nebo více členských států dohodlo na výjimce z výše uvedených pravidel, a to vždy v zájmu určitých osob či skupin osob. Na udělení výjimky není právní nárok.

Instituce určené k posuzování a určování použitelných právních předpisů a tzv. styčná místa pro tuto oblast, vydávající formulář A1 – Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

V případě zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných je to Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

www.cssz.cz

https://www.cssz.cz/web/cz/pravidla-pro-urcovani-prislusnosti-dle-narizeni-883/2004-a-987/2009

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Telefon: +420 257 061 111

V případě tzv. neaktivních osob (např. studenti či důchodci) je to Kancelář zdravotního pojištění

KZP
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

https://www.kancelarzp.cz/

Kontakt:

Email: info @ kancelarzp.cz
Telefon: +420 236 033 411

Odvětví sociálního zabezpečení krytá Nařízeními a styčná místa v ČR:

NEMOC A MATEŘSTVÍ

Peněžité dávky

Jedná se o dávky, jejichž účelem je nahrazovat příjem ušlý v důsledku nemoci nebo mateřství.

 • dávka v nemoci (nemocenské)
 • podpora při ošetřování člena rodiny (ošetřovné)
 • dlouhodobé ošetřovné
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • dávky otcovské poporodní péče (otcovská)

Styčným místem pro peněžité dávky v nemoci a mateřství obecně je Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

www.cssz.cz

https://www.cssz.cz/web/cz/eu-davky-v-nemoci-a-materstvi

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Telefon: +420 257 061 111

Call centrum pro otázky nemocenského pojištění: +420 571 811 081

Věcné dávky

Dávky, které představují lékařskou péči, včetně léků a ostatních produktů souvisejících s touto péčí (např. protetické pomůcky) a případné další služby ve zdravotnictví. Konkrétní obsah a rozsah poskytovaných dávek, jakož i způsob jejich úhrady (vč. případné spoluúčasti) je dán právními předpisy státu, podle nichž jsou dávky poskytovány a hrazeny.

Styčným místem pro věcné dávky ze zdravotního pojištění je Kancelář zdravotního pojištění.

KZP

Nám. W. Churchilla 2

113 59 Praha 3
https://www.kancelarzp.cz/index.php/en

Kontakt:
Email: info @ kancelarzp.cz
Tel.: +420 236 033 411

DÁVKY DLOUHODOBÉ PÉČE

Pod oblast dávek v nemoci spadá i oblast dávek dlouhodobé péče. Tím se rozumí dávky, které se poskytují osobám závislým na péči jiné osoby (myšleny i různé formy osobní asistence).

Peněžité dávky

Může se jednat o dávky vyplácené přímo postižené osobě (to je případ ČR) nebo osobě, která pečuje. V ČR se jedná o:

 • příspěvek na péči.

Styčným místem pro dávky dlouhodobé péče je Úřad práce ČR – generální ředitelství.

Úřad práce ČR – GŘ

Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/generalni-reditelstvi-1

Kontakt:
Tel: +420 950 180 111
Email: posta@uradprace.cz

Věcné dávky

V ČR se žádné zvláštní věcné dávky dlouhodobé péče mimo systém věcných dávek v nemoci neposkytují.

DÁVKY V INVALIDITĚ

V systémech invalidního pojištění států aplikujících koordinační nařízení jsou podstatné rozdíly. V některých zemích výše invalidního důchodu nezávisí na délce pojištění. Tzv. systém typu „A“.

V ČR závisí nárok i výše invalidního důchodu na délce pojištění a důchod se vypočítává (s určitými odchylkami) podle obdobných koordinačních pravidel jako starobní důchody. Tento systém se označuje jako „B“. Výjimkou je důchod pro osoby, jejichž invalidita vznikla před 18 rokem věku a které nebyly pojištěny po dobu potřebnou pro získání nároku na invalidní důchod; tento důchod má charakter dávky typu „A“.

Styčným místem pro důchody obecně je Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

www.cssz.cz

https://www.cssz.cz/web/cz/duchody1

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Telefon: +420 257 061 111

Call centrum pro otázky důchodového pojištění: +420 257 062 860

STAROBNÍ A POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY

Předpokladem pro uplatnění koordinačních předpisů v oblasti důchodů je, že osoba se nachází v určité „přeshraniční“ situaci (např. bydlí v jiném čl. státě, než byla pojištěna, a nejčastěji – získala doby pojištění alespoň ve dvou nebo více členských státech). Rozlišuje se:

tzv. „národní důchod“ – tj. důchod, na který vznikne nárok čistě podle právních předpisů daného státu, bez nutnosti brát v úvahu cizí doby pojištění (takový nárok vznikne např. osobě, která dosáhla důchodového věku a získala v ČR alespoň 35 let pojištění, případně alespoň 15 let, resp. 20 let, avšak při vyšším důchodovém věku).

A důchod „podle Nařízení“ nebo též „dílčí důchod“ – kdy samotné doby v ČR nestačí a nárok na důchod vzniká až na základě sečtení dob pojištění v ČR a jiném členském státě (státech). V tomto případě pak instituce členských států vypočítají nejprve tzv. „teoretickou výši důchodu“, kdy vezmou v úvahu veškeré potvrzené doby pojištění ze všech zainteresovaných členských států a výslednou částku procentuálně upraví tak, aby odpovídala dobám skutečně získaným podle svých národních předpisů, čímž získají výši dílčího důchodu, který poté osobě přiznají. Vznik nároku vždy vyžaduje splnění podmínek stanovených v národních předpisech např. o předepsaném důchodovém věku apod.

Styčným místem pro důchody obecně je Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5

www.cssz.cz

https://www.cssz.cz/web/cz/duchody1

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Telefon: +420 257 061 111

Call centrum pro otázky důchodového pojištění: +420 257 062 860

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Poskytování dávek se řídí v zásadě obdobnými pravidly jako poskytování věcných a peněžitých dávek v případě běžných úrazů či onemocnění. Specifickou oblast dávek představují ty poskytované zaměstnavatelem v rámci jeho zodpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (koordinovanou dávkou není náhrada věcné škody).

Styčným místem pro problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání je Kooperativa pojišťovna a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.
Rašínova 4

602 00 Brno

http://www.koop.cz

Kontakt:

Tel.: +420 545 556 772
Email: ejurenova@koop.cz

POHŘEBNÉ

Pohřebné bude poskytnuto kompetentní institucí státu, kde byla zesnulá osoba pojištěna (dle jejích právních předpisů).

Styčným místem pro pohřebné je Úřad práce ČR – generální ředitelství.

Úřad práce ČR – GŘ

Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/generalni-reditelstvi-1

Kontakt:
Tel: +420 950 180 111
Email: posta@uradprace.cz

NEZAMĚSTNANOST

Kromě několika výjimek se nároky na dávky v nezaměstnanosti uplatňují v zemi posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Výjimky se týkají příhraničních pracovníků (tzv. pendlerů) v rozlišení na tzv. typické a atypické.

Styčným místem pro dávky v nezaměstnanosti je Úřad práce ČR – generální ředitelství.

Úřad práce ČR – GŘ

Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/generalni-reditelstvi-1

Kontakt:
Tel: +420 950 180 111
Email: posta@uradprace.cz

PŘEDDŮCHODOVÉ DÁVKY

Svým charakterem jsou předdůchodové dávky velmi blízké dávkám v nezaměstnanosti, protože jsou zpravidla poskytovány osobám v pokročilejším věku, které mají objektivní obtíže nalézt pracovní uplatnění, ale ještě nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu. V ČR tento druh dávek neexistuje. Nejedná se o tzv. předčasný důchod (poskytovaný Českou správou sociálního zabezpečení, I. pilíř), ani tzv. předdůchody poskytované komerčními pojišťovnami (III. pilíř).

RODINNÉ DÁVKY

V ČR jde o:

 • dávky státní sociální podpory, nejčastěji rodičovský příspěvek a přídavek na dítě (s výjimkou Příspěvku na bydlení) a
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Styčným místem pro rodinné dávky je Úřad práce ČR – generální ředitelství.

Úřad práce ČR – GŘ

Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/generalni-reditelstvi-1

Kontakt:
Tel: +420 950 180 111
Email: posta@uradprace.cz

Koordinační předpisy se nevztahují na:

 • dávky sociální a zdravotní pomoci (dávky v hmotné nouzi)
 • na dávky založené na dohodách mezi zaměstnavateli a odbory
 • dávky podle speciálních předpisů pro státní zaměstnance
 • dávky pro oběti války nebo následků války

Poslední aktualizace: 1. 10. 2020