Strategie sociálního začleňování 2021‒2030

Strategie sociálního začleňování 2021–2030 (dále jen „Strategie“) je národní dokument schválený vládou České republiky usnesením č. 55 dne 20. ledna 2020, který zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Materiál pokrývá také oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a stanovuje prioritní témata sociálního začleňování a jeho financování ze zdrojů České republiky (dále jen „ČR“) i Evropské Unie (dále jen „EU“). Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na rok 2021 bylo rozhodnuto o jeho rozšíření o témata z oblasti bezdomovectví z důvodu končící platnosti „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020“. Rozšířená Strategie o vybraná témata z oblasti bezdomovectví byla schválena vládou České republiky usnesením č. 1169 dne 13. prosince 2021. Konkrétně byl materiál rozšířen o definici bezdomovectví dle evropské typologie ETHOS, o sociální práci v sociálním bydlení apod. Cílem je i mimo jiné zlepšit zdravotní dostupnost pro osoby bez domova a zaměřit se na lepší dostupnost nízkoprahových pobytových a ambulantních služeb pro osoby v extrémním sociálním vyloučení.

Strategie naplňuje tzv. základní podmínku (Enabling condition) pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2021–2027, dále musí být v souladu i s ústavními principy a mezinárodními závazky ČR. Obsahový rámec je vymezen i z hlediska dosahovaných cílů a základních principů, jako je ochrana lidských práv, práv menšin, rovnost žen a mužů.

Poslední aktualizace: 12. 1. 2024