Zaměstnanecká karta - informace pro zaměstnavatele

Kdy potřebuje cizinec povolení?

Chcete-li zaměstnat cizince, který nemá volný přístup na trh práce, pak je to možné jen pokud:

 • Je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty, případně karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo má potvrzení o splnění podmínek pro vydání takové karty. Zaměstnanecká karta, modrá karta i karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou současně oprávněními k pobytu i oprávněními k zaměstnání.
 • Má platné povolení k zaměstnání (je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno) a platné oprávnění k pobytu (např. platnou zaměstnaneckou kartu v režimu neduálního dokladu).

Bez zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (viz výše) mohou být zaměstnány pouze tyto osoby:

 1. občan členského státu EU a občan Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska
 2. rodinný příslušník občana ČR nebo občana uvedeného v bodě 1
 3. cizinec, na kterého se vztahují výjimky uvedené v § 98 a § 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Jak nabídnout volné místo pro zaměstnanecké karty

Jak zařadit volné místo do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty?

Aby cizinec mohl podat žádost o zaměstnaneckou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty. Do této evidence se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 1. Zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo. Může také nahlásit volné místo přes internet, pokud má od příslušné krajské pobočky Úřadu práce přidělené oprávnění.
 2. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. (To neplatí, pokud bude na takovém místě zaměstnáván cizinec, který je již držitelem zaměstnanecké karty a který požádá Ministerstvo vnitra o souhlas se zaměstnáváním na další pracovní pozici.)
 3. Nabízená měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy, a to bez ohledu na rozsah práce. (To neplatí, pokud bude na takovém místě zaměstnáván cizinec, který je již držitelem zaměstnanecké karty a který požádá Ministerstvo vnitra o souhlas se zaměstnáváním na další pracovní pozici.)
 4. Zaměstnavatel při nahlášení nebo dodatečně udělí souhlas se zařazením místa do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty a současně s jeho zveřejněním.
 5. Uplyne 30 dní od nahlášení volného místa, aniž by se ho podařilo obsadit uchazečem o zaměstnání z řad domácí pracovní síly.

Potom se volné místo dostává automaticky do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty.

Volné místo se do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty nezařadí, příp. je z ní vyřazeno, pokud

 • by jeho obsazení ohrozilo situaci na trhu práce; o tom rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • zaměstnavateli byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
 • na majetek tohoto zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen, nebo
 • zaměstnavateli byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.

Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro zaměstnanecké karty?

Jaký je další postup po zařazení pracovního místa do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty?

Jakmile je volné pracovní místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty, může na něj cizinec podat žádost.

Žádost o zaměstnaneckou kartu může cizinec podat jen na základě kontaktu se zaměstnavatelem a uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Smlouvu nebo dohodu potřebuje cizinec jako přílohu žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Zákon o pobytu cizinců vylučuje vydání zaměstnanecké karty nebo udělení souhlasu se zaměstnáváním cizince u jiného zaměstnavatele, pokud je tento zaměstnavatel nespolehlivý.

Nespolehlivým je zaměstnavatel v těchto případech:

 1. není osobou bezdlužnou;
 2. byla mu v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o zaměstnaneckou uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce;
 3. nevyvíjí ekonomickou činnost;
 4. neplnil povinnost registrovat cizince k pojistnému;
 5. je v likvidaci;
 6. jeho sídlo není skutečné.

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d.

Povinnosti zaměstnavatele

 • Po nástupu cizince do zaměstnání nahlásí zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR obsazení volného místa. Uvede referenční číslo zaměstnanecké karty.
 • Zaměstnavatel písemně informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, jestliže cizinec, kterému byla udělena zaměstnanecká karta:
  1. nenastoupil do práce (nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty), nebo
  2. ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání (nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání).
 • Pokud byl pracovní poměr skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou byla cizinci vydána zaměstnanecká karta a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného za účelem zaměstnání, je zaměstnavatel povinen uhradit náklady zdravotní péče poskytnuté cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno; to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna jiným způsobem.
 • Pokud chce zaměstnavatel změnit pracovní zařazení cizince (a rovněž v případě, že chce cizinec změnit zaměstnavatele), musí nahlásit nové volné pracovní místo a cizinec musí Ministerstvo vnitra požádat o souhlas se změnou pracovního zařazení na toto nové pracovní místo uvedené v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty. Více na http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d.

Poslední aktualizace: 24. 5. 2021