Modré karty pro cizince v České republice

Co je modrá karta

Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky a
 • pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a případně toto místo za definovaných podmínek změnit.

Modrá karta tedy spojuje oprávnění k pobytu i oprávnění k zaměstnání.

Modrá karta se vydává pracovníkům s vysokou kvalifikací (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky) nebo vyšší odbornou dovedností (pro určitá povolání stanovená vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí stačí doklad o odborné praxi srovnatelné s vysokoškolským vzděláním, která souvisí s povoláním uvedeným v pracovní smlouvě). Nicméně pokud cizinec pracoval v jiném členském státě EU jako držitel modré karty více než 2 roky, kvalifikaci dokládat nemusí (kromě výkonu regulovaných povolání).

Pro vydání modré karty je nutné uzavřít pracovní smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) nejméně na dobu 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Platnost modré karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě plus 3 měsíce, nejdéle však na 3 roky.

Pro koho je modrá karta

Modrá karta usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají vyšší kvalifikaci, po které je v České republice poptávka.

Modrá karta je určena pro cizince z tzv. třetích zemí a to včetně rodinných příslušníků občanů EU. Modrá karta není však není určena pro cizince s tzv. volným přístupem na trhu práce, tedy cizincům uvedeným v § 98 a 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou osob, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana (tj. cizinci, kterým byl udělen azyl, doplňková ochrana, vízum za účelem sezónního zaměstnání anebo rodinní příslušníci občanů EU mohou žádat o modrou kartu).

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani zaměstnaneckou kartu, ani modrou kartu, ani povolení k zaměstnání.

Jak získat modrou kartu

Česká republika se snaží maximálně zjednodušit proceduru vydání modré karty. Přesto je třeba několika kroky projít:

1. Najít vhodné pracovní místo

Modrá karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v České republice. 

Centrální evidence míst určených pro modré karty

Místa určena pro žadatele o modrou kartu můžete najít v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty (dále jen „ centrální evidence míst určených pro modré karty“) přístupné na internetu.

Můžete si zde také ověřit, jestli na volné místo, o kterém jste se dozvěděli jinde, lze modrou kartu vydat.

U každého z volných pracovních míst najdete důležité údaje o tomto pracovním místě. Najdete zde také formulář žádosti o modrou kartu.

2. Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí. Kontaktujte zaměstnavatele a domluvte se na podmínkách uzavření smlouvy.

Kontaktní údaje zaměstnavatele naleznete u volného místa. Strukturovaný životopis můžete vyplnit v rubrice Nabídka práce a životopis. Můžete také použít odkaz „dotaz na volné místo“ umístěný u většiny nabídek.

3. Podat žádost

Žádost o modrou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. (278.86 kB), stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu. Občané států, které jsou uvedeny v této vyhlášce, mohou podat žádost o modrou kartu na kterémkoli zastupitelském úřadu ČR.

Na území ČR, přímo na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, mohou žádost podat cizinci v průběhu svého pobytu v ČR na vízum k pobytu nad 90 dní nebo na povolení k dlouhodobému pobytu a dále držitelé modré karty vydané jiným státem EU, pokud požádají o modrou kartu do 1 měsíce od vstupu na území ČR.

 • Formulář žádosti o modrou kartu najdete na internetu. Můžete si ji vytisknout prázdnou a ručně vyplnit nebo vyplnit přímo na internetu, vytisknout a přinést ji na zastupitelský úřad nebo pracoviště Ministerstva vnitra.
 • Do žádosti musíte napsat číslo a popis místa, na které máte uzavřenu pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Toto číslo zjistíte v centrální evidenci míst určených pro modré karty, nebo od svého zaměstnavatele v ČR.
 • Dále jste povinni předložit:
  1. platný cestovní doklad (platnost cestovního dokladu musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou dobu platnosti modré karty)
  2. 2 fotografie , které odpovídají Vaší aktuální podobě
  3. doklad potvrzující vysokou kvalifikaci (dokončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky) nebo vyšší odborné dovednosti (pro určitá povolání stanovená vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí postačí doklad o odborné praxi srovnatelné s vysokoškolským vzděláním, která souvisí s povoláním uvedeným v pracovní smlouvě),
   • to neplatí, pokud jste pracovali v jiném členském státě jako držitelé modré karty více než 2 roky.
   • doklad o vzdělání musí být nostrifikován ze strany MŠMT; předložte originály nebo úředně ověřené kopie a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka; cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace)
  4. doklad o  zajištění ubytování po dobu pobytu na území
  5. pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí)
  6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
 • Můžete být dále požádáni o:
  1. lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
  2. doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů; pokud o tento doklad nebudete požádáni zastupitelským úřadem, je oprávněno o tento doklad požádat Ministerstvo vnitra po vstupu na území České republiky
     • to naplatí, pokud máte vydanou platnou modrou kartu v jiném členském státě EU

  Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete detailní popis jednotlivých náležitostí a všeobecné informace k modrým kartám.
Upozornění:

Pro výkon lékařského povolání na území ČR je u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří nezískali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě EU, nutné úspěšné vykonání aprobační zkoušky. Stejný požadavek je kladen také i pro výkon nelékařského zdravotnického povolání.
Bližší informace poskytne zaměstnavatel nebo je lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz, sekce Odborník, Zdravotník - Vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Za přijetí žádosti zaplatíte na zastupitelském úřadu poplatek ve výši 2 500 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Vaše žádost bude postoupena odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který ji posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví.

4. Přijet do České republiky

Zastupitelský úřad Vás vyrozumí o tom, zda bylo Vaší žádosti o modrou kartu vyhověno. Pokud ano, obdržíte od zastupitelského úřadu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty a můžete přijet do České republiky.

(Cizinec, který je držitelem modré karty vydané v jiném členském státě, může být přijat do zaměstnání a zaměstnán již třicátým dnem od podání této žádosti).

Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o uzavření cestovního zdravotního pojištění.

V České republice potom do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území:

 • Dostavte k poskytnutí biometrických prvků a následně si vyzvedněte modrou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politikyMinisterstva vnitra. 
 • Na příslušném regionálním pracovišti cizinecké policie, Oddělení pobytových agend (OPA) se přihlaste k pobytu . Při hlášení k pobytu předložte doklad o zajištěném ubytování (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.). Nemáte-li jej, jste povinen jej předložit dodatečně, nejpozději do 10 dnů ode dne Vašeho příjezdu do České republiky. Tuto povinnost můžete splnit i na pracovišti Ministerstva vnitra.

Po převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty můžete začít pracovat, a proto se bez prodlení dostavte ke svému zaměstnavateli .

Pokud máte modrou kartu a chcete změnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení, musíte změnu oznámit Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy nastala. Většinou tedy do 3 pracovních dnů po nástupu do nového zaměstnání. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023