Modré karty pro cizince v České republice

Co je modrá karta

Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky a
 • pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a případně toto místo za definovaných podmínek změnit.

Modrá karta tedy spojuje oprávnění k pobytu i oprávnění k zaměstnání.

Modrá karta se vydává pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Platnost modré karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě plus 3 měsíce, nejdéle však na 2 roky.

Pro koho je modrá karta

Modrá karta usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají vyšší kvalifikaci, po které je v České republice poptávka . Je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky .

Modrá karta je určena pro cizince, ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v  § 98 a § 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani zaměstnaneckou kartu, ani modrou kartu, ani povolení k zaměstnání.

Jak získat modrou kartu

Česká republika se snaží maximálně zjednodušit proceduru vydání modré karty. Přesto je třeba několika kroky projít:

1. Najít vhodné pracovní místo

Modrá karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v České republice. Místa určena pro modré karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit domácí pracovní silou, tj. zejména pracovníky z České republiky nebo EU.

Centrální evidence míst určených pro modré karty

Místa určena pro žadatele o modrou kartu můžete najít v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty (dále jen „ centrální evidence míst určených pro modré karty“) přístupné na internetu.

Můžete si zde také ověřit, jestli na volné místo, o kterém jste se dozvěděli jinde, lze modrou kartu vydat.

U každého z volných pracovních míst najdete důležité údaje o tomto pracovním místě. Najdete zde také formulář žádosti o modrou kartu.

2. Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva. Kontaktujte zaměstnavatele a domluvte se na podmínkách uzavření pracovní smlouvy.

Kontaktní údaje zaměstnavatele naleznete u volného místa. Strukturovaný životopis můžete vyplnit v rubrice Nabídka práce a životopis. Můžete také použít odkaz „dotaz na volné místo“ umístěný u většiny nabídek.

3. Podat žádost

Žádost o modrou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. (278.86 kB), stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu. Občané států, které jsou uvedeny v této vyhlášce, mohou podat žádost o modrou kartu na kterémkoli zastupitelském úřadu ČR.

Na území ČR, přímo na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, mohou žádost podat cizinci v průběhu svého pobytu v ČR na vízum k pobytu nad 90 dní nebo na povolení k dlouhodobému pobytu a dále držitelé modré karty vydané jiným státem EU, pokud požádají o modrou kartu do 1 měsíce od vstupu na území ČR.

 • Formulář žádosti o modrou kartu najdete na internetu. Můžete si ji vytisknout prázdnou a ručně vyplnit nebo vyplnit přímo na internetu, vytisknout a přinést ji na zastupitelský úřad nebo pracoviště Ministerstva vnitra.
 • Do žádosti musíte napsat číslo a popis místa , na které máte uzavřenu pracovní smlouvu. Toto číslo zjistíte v  centrální evidenci míst určených pro modré karty, nebo od svého zaměstnavatele v ČR.
 • Dále jste povinni předložit:
  1. platný cestovní doklad (platnost cestovního dokladu musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou dobu platnosti modré karty)
  2. 2 fotografie , které odpovídají Vaší aktuální podobě
  3. doklady k prokázání vysoké kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo (doklad o dosaženém vzdělání) - Tento doklad musí být nostrifikován ze strany MŠMT. Předložte originály nebo úředně ověřené kopie a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).
  4. doklad o  zajištění ubytování po dobu pobytu na území
  5. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí)
  6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
 • Můžete být dále požádáni o:
  1. lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
  2. doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů; pokud o tento doklad nebudete požádáni zastupitelským úřadem, je oprávněno o tento doklad požádat Ministerstvo vnitra po vstupu na území České republiky.

  Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete detailní popis jednotlivých náležitostí a všeobecné informace k modrým kartám.
Upozornění:

Pro výkon lékařského povolání na území ČR je u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří nezískali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě EU, nutné úspěšné vykonání aprobační zkoušky. Stejný požadavek je kladen také i pro výkon nelékařského zdravotnického povolání.
Bližší informace poskytne zaměstnavatel nebo je lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz, sekce Odborník, Zdravotník - Vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Za přijetí žádosti zaplatíte na zastupitelském úřadu poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Vaše žádost bude postoupena odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který ji posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví.

4. Přijet do České republiky

Zastupitelský úřad Vás vyrozumí o tom, zda bylo Vaší žádosti o modrou kartu vyhověno. Pokud ano, obdržíte od zastupitelského úřadu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty a můžete přijet do České republiky.

Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o uzavření cestovního zdravotního pojištění.

V České republice potom do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území:

 • Dostavte k poskytnutí biometrických prvků a následně si vyzvedněte modrou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politikyMinisterstva vnitra. Za vydání modré karty zaplatíte poplatek ve výši 2 500 Kč .
 • Na příslušném regionálním pracovišti cizinecké policie, Oddělení pobytových agend (OPA) se přihlaste k pobytu . Při hlášení k pobytu předložte doklad o zajištěném ubytování (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.). Nemáte-li jej, jste povinen jej předložit dodatečně, nejpozději do 10 dnů ode dne Vašeho příjezdu do České republiky. Tuto povinnost můžete splnit i na pracovišti Ministerstva vnitra.

Po převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty můžete začít pracovat, a proto se bez prodlení dostavte ke svému zaměstnavateli .

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních 2 let pobytu na území ČR předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra. Po uplynutí 2 let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020