Pozůstalostní důchody

Vdovský a vdovecký důchod

PODMÍNKY NÁROKU NA VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD (§ 49 A § 50 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

  1. byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
  2. splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

  1. pečuje o nezaopatřené dítě,
  2. pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
  3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
  4. je invalidní ve třetím stupni,
  5. dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo ode dne jeho přiznání nabytím právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

VÝŠE VDOVSKÉHO A VDOVECKÉHO DŮCHODU (§ 51 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy, tj. 10 % průměrné mzdy; do 31. 12. 2018 činila procentní sazba 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Další informace k vdovským a vdoveckým důchodům lze získat na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod ).

Sirotčí důchod

PODMÍNKY NÁROKU NA SIROTČÍ DŮCHOD (§ 52 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

  1. rodič (osvojitel), nebo
  2. osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod zemřelého (platí od 1. 1. 2012). Nárok vznikne i tehdy, pokud zemřelý získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let aspoň dva roky – musí však jít o dobu, za kterou se platí pojistné na důchodové pojištění (tato úprava platí od 1. 2. 2018).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Nárok na sirotčí důchod zaniká ode dne jeho přiznání nabytím právní moci rozhodnutí soudu o tom, že sirotek úmyslně způsobil smrt rodiče nebo osoby, po níž měl nárok na sirotčí důchod, jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu.

VÝŠE SIROTČÍHO DŮCHODU (§ 53 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy, tj. 10 % průměrné mzdy; do 31. 12. 2018 činila procentní sazba 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Další informace k sirotčím důchodům lze získat na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

https://www.cssz.cz/web/cz/pozustalostni-duchody-podrobne).

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DŮCHOD (§ 82 ZÁKONA Č. 582/1991 SB., O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ)

Platí to, co je uvedeno v části "Starobní důchody".

(Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat www.mpsv.cz, sekci „Hlavní změny v důchodovém pojištění“. Tento text není závaznou právní normou. Pro detailní získání informací slouží platné znění zákona č. 155/1995 Sb.)

Poslední aktualizace: 1. 10. 2020