Nejčastěji pokládané otázky

Brexit

Dne 31.1.2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Právní rámec vystoupení z EU tvoří tzv. Výstupová dohoda, která upravuje vypořádání dosavadních závazků.

Výstupová dohoda rozlišuje přechodné období do 31. 12. 2020, kdy obě strany Výstupové dohody aplikují unijní právo a ve vztahu k občanům se nic zásadního nemění a období od 1. 1. 2021, kdy mezi UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní práva, která byla založena před koncem přechodného období.

Osobám, které se vracejí z UK do ČR, velmi doporučujeme požádat u příslušných britských institucí o potvrzení o dobách pojištění, které v UK získaly (vystavuje se na k tomu určených předepsaných formulářích – např. PD U1 pro účely dávek v nezaměstnanosti, S041 pro dávky v nemoci a mateřství (peněžité i pro zdravotní péči) nebo tamním národním tiskopisem s výčtem dob důchodového pojištění) a do ČR přijet již s tímto potvrzením. Předejde se tak zbytečným komunikačním prodlevám při zpracovávání žádostí o dávku (zejména dávku v nezaměstnanosti).

Rovněž doporučujeme, uchovat všechny dokumenty související s pobytem a výdělečnou činností v UK (doklad o sociálním pojištění, pracovní smlouvy, rozhodnutí tamních orgánů sociálního zabezpečení, zdravotnickou dokumentaci, doklady o pobytu atd.).

FAQ – často kladené otázky – stav od 1.1.2021

Pobyt a práce občanů UK v ČR po 31.12.2020

Jak je to se zachováním práva na pobyt v ČR, když jsem v ČR pobýval již před 1. 1. 2021 a chtěl bych v ČR pobývat i po konci přechodného období?

Práva na pobyt v ČR zůstávají občanům UK a jejich rodinným příslušníkům zachována i po 1. 1. 2021. V ČR je pro občany UK a jejich rodinné příslušníky možné požádat o „nový pobytový status“ podle Výstupové dohody a o vydání dokladu osvědčujícího tento status. Tento doklad vydává Ministerstvo vnitra a o jeho vydání je ideální si zažádat před koncem přechodného období (do 31. 12. 2020). Více informací o vydání dokladu osvědčujícího pobyt v ČR na základě Výstupové dohody naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx

Potřebuji jako občan UK pro výkon práce v ČR pracovní povolení, pokud mé oprávněné pobývání na území ČR započalo před koncem přechodného období?

Ne, v případě, že legálně pobýváte/jste zaměstnáni v ČR před koncem přechodného období, můžete zde nejen pokračovat v započatém zaměstnání, ale můžete se i nově nechat zaměstnat (začít studovat, podnikat) po 1. 1. 2021. To samé platí pro Vaše rodinné příslušníky. Základní podmínkou je pobyt nebo zaměstnání před koncem přechodného období. Důkazní břemeno o tom, že máte pobytová práva však leží na Vás. Doporučujeme si proto zařídit doklad osvědčující tento status (viz předchozí otázka).

Potřebuji jako pracovník vyslaný z UK do ČR před koncem roku 2020 po 1.1.2021 povolení k zaměstnání v ČR?

Výstupová dohoda neupravuje vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, nicméně ČR se rozhodla garantovat pracovníkům vyslaným z UK příznivější zacházení a umožnit jim dokončit předpokládanou dobu vyslání na území ČR i po 31. 12. 2020. Pro toto období však budou muset vyslaní pracovníci disponovat povolením k zaměstnání. Pro získání tohoto povolení však nemusí příjemci služeb či sami vyslaní pracovníci aktivně kontaktovat Úřad práce (ÚP ČR), neboť příslušné pobočky ÚP ČR podle místa výkonu práce budou kontaktovat příjemce služeb samy a provedou je procesem vyřízení povolení. Povolení k zaměstnání bude vydáno paušálně všem bez testu ekonomické potřebnosti. Pobočky ÚP ČR budou také akceptovat žádosti o povolení k zaměstnání (podle ust. § 95 zákona o zaměstnanosti) pro zahraničního pracovníka vyslaného z UK do ČR, i v případě, že takové žádosti budou podány v období do 31. 12. 2020.

Pokud jde o nezbytnost povolení k pobytu viz první dotaz.

Do ČR dojíždím za prací, nicméně pravidelně se vracím do UK (nejméně 1x týdně). Jaká bude moje situace po 31.12.2020?

Máte možnost zažádat si o vydání osvědčení o právech přeshraničního pracovníka. Právem přeshraničního pracovníka je mj. zachování zaměstnání v ČR po skončení přechodného období bez nutnosti disponovat pracovním povolením. O vydání osvědčení si můžete zažádat u krajské pobočky/pobočky ÚP ČR místně příslušné podle místa, ve kterém je zaměstnání vykonáváno ke konci přechodného období. Pro získání potvrzení osvědčujícího status přeshraničního pracovníka musíte předložit doklad totožnosti, potvrzení o zaměstnání, pracovní smlouvu či jiný doklad, z něhož vyplývá, že jste byl/a k 31. 12. 2020 zaměstnán/a na území ČR.

Sociální zabezpečení

Jsem vyslán svým zaměstnavatelem z ČR do UK na dobu přesahující konec přechodného období. Bude stejný režim pojištění jako dosud pokračovat i po 31.12.2020 (tzn. budu i nadále sociálně pojištěn pouze v České republice)?

Původní uspořádání zůstává nadále v platnosti, tzn. pojistné by mělo být nadále odváděno pouze v ČR. Formuláře PD A1, osvědčující příslušnost k českým právním předpisům při vyslání do UK, které byly vydány před 1.1.2021 zůstávají v platnosti po celou dobu, na kterou byly vydány.

Jsem britský pracovník vyslaný z UK před 1. 1. 2021 k výkonu práce do ČR Změní se nějak moje postavení od 1.1.2021?

V oblasti odvodu pojistného na sociální/zdravotní pojištění se u osob vyslaných před 1.1.2021 z UK do ČR, jejichž vyslání po tomto datu pokračuje, nic nemění. Do skončení původního vyslání jsou nadále považovány za osoby vyslané a české instituce respektují formuláře PD A1 vystavené pro tyto účely britskými institucemi...

Výstupová dohoda neupravuje postavení pracovníka vyslaného z UK do ČR v režimu poskytování služeb podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. ČR přesto těmto vyslaným pracovníkům garantuje, že jejich pracovněprávní nároky vyplývající z této směrnice zůstanou zachovány až do předpokládaného ukončení konkrétního vyslání, a to tehdy, pokud k zahájení vyslání došlo před koncem přechodného období. Pobočky ÚP ČR příslušné podle místa výkonu práce budou samy kontaktovat příjemce služeb britských vyslaných pracovníků a provedou je procesem vyřízení povolení k zaměstnání (podle ust. § 95 zákona o zaměstnanosti). Pobočky ÚP ČR budou také akceptovat žádosti o povolení pro pracovníka vyslaného z UK do ČR i v případě, že takové žádosti budou podány v období do 31. 12. 2020.

Bude situace jiná, pokud vyslání do ČR započne až po 1.1.2021?

Na vyslání započaté od 1. 1. 2021 nebo později se nebude aplikovat Výstupová dohoda. Na situaci se bude nahlížet jako na vyslání ze třetí země, tudíž se plně použijí předpisy ČR, jak v oblasti sociálního/zdravotního pojištění tak v oblasti pracovního práva a předpisů zaměstnanosti včetně případného použití tzv. směrnice o vnitropodnikových převedencích (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti).

Podrobnější informace:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/brexit-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-a-jeho-dopady-na-socialni-zabezpeceni-migrujicich-os-1

https://www.cssz.cz/documents/20143/210583/88_WEB_-_Vystoupeni_UK_z_EU+rev.pdf/bf2b3433-8154-6078-b7e6-5a9f8c07353a

Zdravotní pojištění

Jsem občan České republiky pojištěný v ČR. Bude na území UK platit můj EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění)?

Od 1.1.2021 přestávají Evropské průkazy zdravotního pojištění ve vztahu UK – členské státy EU platit. Výjimkou je pouze situace, kdy pobýváte v UK na přelomu let 2020/2021, v takovém případě lze český EHIC uplatnit. Jinak platí, že po tomto datu bude v případě dlouhodobého pobytu na území UK zapotřebí pojistit se podle britských právních předpisů a v případě krátkodobých (turistických) pobytů lze doporučit cestovní připojištění.

Můj manžel pracuje v UK a já (v domácnosti) s dětmi bydlím v ČR. Nyní jsme pojištěni v UK z manželova pojištění – jak to bude s naším zdravotním pojištěním od 1.1.2021? Dále v roce 2021 očekáváme narození dítěte – kde bude zdravotně pojištěno?

Nároky, které existovaly do konce přechodného období, zůstávají zachovány. Pokud se okolnosti nezmění, budete tedy Vy i Vaše děti nadále pojištěni v UK. Pokud do té doby nedojde ke změně Vaší rodinné situace, tj. otec jako živitel rodiny bude i nadále pracovat v UK a Vy budete v domácnosti, bude dítě, které se narodí po 31.12.2020 zdravotně pojištěno rovněž v UK. Péči v ČR budete čerpat na základě formuláře S1 vystaveného britskými úřady.

Jsem britský občan, pracující od r. 2010 v ČR. Když v roce 2021 přijdu o práci, budu v ČR i nadále zdravotně pojištěn?

Ano, pokud své zdravotní pojišťovně ohlásíte, že v ČR i nadále žijete, bude Vaše české zdravotní pojištění pokračovat i když zde nemáte trvalý pobyt.

Pokud byste však později začal pracovat v UK a posléze se opět stal nezaměstnaným a chtěl být pojištěn v ČR, nahlíželo by se na tuto skutečnost jako na novou přeshraniční situaci a musel byste pro účast v českém systému zdravotního pojištění splnit podmínku trvalého pobytu na území ČR.

Jsem český důchodce/pojištěnec žijící v Británii. Od české zdravotní pojišťovny mám vystavený formulář S1, na jehož základě mám nárok na zdravotní péči v UK. Bude platit i po 31.12.2020?

Ano, formulář bude platný po celou dobu, na kterou je vystaven a pokud se Vaše situace nezmění – tj. stále budete bydlet v UK, bude Vám po uplynutí doby jeho platnosti vystaven nový. Pokud byste začal pobírat i britský důchod, začal byste podléhat britským předpisům a české zdravotní pojištění spolu s formulářem S1 by Vám bylo ukončeno.

Pracuji v Británii a mám vystavený formulář S2 pro plánovanou operaci kyčle v ČR. Zákrok je naplánován na polovinu roku 2021 – bude ještě formulář platný?

Ano, formulář S2 platný bude. Formulář může být vystaven, pokud si o něj požádáte do 30.12.2020 bez ohledu na to, kdy má být péče poskytnuta

Podrobnější informace o zdravotním pojištění:

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/612-brexit-informace-pro-poji%C5%A1t%C4%9Bnce

Důchody

Pracoval/a jsem v ČR a UK, před koncem přechodného období, tj. před 1. 1. 2021. Bude se po odchodu UK z EU doba, kterou jsem odpracovala v UK hodnotit pro nárok na český důchod a naopak?

Ano, Vaše práva zůstanou zachována i po brexitu. Doby důchodového pojištění získané podle britských právních předpisů se budou brát v úvahu pro stanovení nároku na český důchod. Stejně tak britská strana vezme v úvahu pro nárok na britský důchod případné české doby pojištění. Toto pravidlo vzájemného sčítání dob pojištění se týká nejen dob pojištění získaných před 1.1.2021, ale i dob získaných po tomto datu.

Pobírám český a britský starobní důchod. Bydlím v ČR/UK/v jiném členském státě EU. Bude se můj důchod vyplácet do země bydliště i po 31. 12. 2020?

Ano, i po odchodu UK z EU se již přiznané důchody vyplácejí do státu bydliště. UK zároveň potvrdilo, že na důchodové dávky vyplácené do jiných členských států se bude vztahovat pravidelná valorizace.

Podrobnější informace z oblasti důchodů (pro případy do konce přechodného období):

https://www.cssz.cz/web/cz/-/brexit-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-a-jeho-dopady-na-socialni-zabezpeceni-migrujicich-os-1

https://www.cssz.cz/documents/20143/210583/88_WEB_-_Vystoupeni_UK_z_EU+rev.pdf/bf2b3433-8154-6078-b7e6-5a9f8c07353a

Pobírám britský důchod a bydlím v ČR. V jaké zemi budu zdravotně pojištěn a kde mám nárok na dávky dlouhodobé péče?

Pro důchodce pobírající důchod z UK bydlící v jiném členském státě již před datem 31.12.2020 platí i nadále pravidla pro určení státu příslušného k poskytování jak zdravotní péče, tak dávek dlouhodobé péče dle Kapitoly 1 hlavy III. Nařízení 883/04.

Platí, že příslušným státem je ten, který poskytuje Váš důchod. V tomto případě je tedy státem odpovědným za úhradu zdravotní péče i za poskytování případných dávek dlouhodobé péče Velká Británie. Posouzení splnění podmínek nároku na dávky dlouhodobé péče se řídí britskými předpisy.

(V případě, že pobíráte důchody z více států, přičemž v jednom z nich bydlíte, budete zdravotně pojištěn v tomto státě. Pokud by Vám tedy náležel důchod z UK a zároveň i důchod z ČR a Vaše bydliště by bylo v ČR, byl byste zdravotně pojištěn v ČR a měl byste také nárok na české dávky dlouhodobé péče.)

Podrobnější informace pro zdravotní pojištění důchodců:

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/612-brexit-informace-pro-poji%C5%A1t%C4%9Bnce

Peněžité dávky v mateřství a v odkázanosti na péči

V posledních dvou letech jsem byla zaměstnaná v UK a nyní v ČR. Otěhotněla jsem a termín porodu mám po skončení přechodného období (po 31.12.2020). Jak to bude s mým nárokem na peněžitou pomoc v mateřství – budou se brát v úvahu i doby v UK?

ČR jako stát, v němž jste pojištěna pro posouzení nároku na dávku, zohlední dobu pojištění dříve získanou v UK. Při stanovení výše dávky se však bude vycházet výhradně z příjmu dosahovaného v ČR

Jsem občanka ČR a naposledy jsem byla zaměstnaná v UK. Zaměstnání skončilo, ještě před skončením přechodného období jsem se vrátila zpět do ČR a nyní jsem těhotná. Termín porodu mám po 31.12.2020. Budu mít nárok na dávky v mateřství? A od kterého státu?

Vaše zaměstnání v UK skončilo a bydlíte v ČR – vztahují se na Vás tedy české právní předpisy. Pokud jste ale nebyla po skončení britského pracovního vztahu zaměstnána v ČR, nevzniká Vám nárok na dávku ze systému nemocenského pojištění – peněžitou pomoc v mateřství. Budete mít ale nárok na rodičovský příspěvek ze systému státní sociální podpory (tedy od ÚP ČR) od narození dítěte.

Jiná situace by nastala v případě, že jste během zaměstnání v UK a zároveň bydlela i nadále v ČR. Za splnění následujících podmínek byste mohla získat českou dávku - peněžitou pomoc v mateřství:

  • po návratu z UK do ČR jste se registrovala na ÚP ČR a byl Vám přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti (ÚP ČR nicméně podporu v nezaměstnanosti přizná jen v případě, že jste si skutečně po dobu zaměstnání v UK zachovala v ČR centrum svých zájmů, tedy bydliště – viz oddíl Dávky v nezaměstnanosti);
  • při splnění potřebné doby účasti na nemocenském pojištění (respektive obdobném pojištění v UK – minimálně 270 dnů v posledních 2 letech).
  • K nástupu na peněžitou pomoc v mateřství musí dojít v tzv. ochranné lhůtě (Ochranná lhůta trvá až 180 kalendářních dnů, pokud pojištění trvalo alespoň tuto dobu a skončilo v době těhotenství pojištěnky, pokud pojištění trvalo méně než 180 dní, je i ochranná lhůta kratší. U pendelerek, které nemají v ČR poslední zaměstnání, běží od konce pojištění/zaměstnání v UK).

Jsem britský občan, bydlím v ČR a pobírám český příspěvek na péči. Pokud zde budu stále bydlet, budu jej moci pobírat i nadále?

V případě, že v současné době pobíráte příspěvek na péči a budete nadále splňovat podmínky českého národního předpisu pro jeho poskytování (tj. bude trvat Vaše závislost na pomoci jiné fyzické osoby ve stanoveném stupni I až IV), bude Vám vyplácen i nadále (v závislosti na vývoji Vašeho zdravotního stavu). Vystoupení UK z EU na tom nic nemění. Odlišná je ve vztahu k dávkám dlouhodobé péče situace britského důchodce, viz odpověď u důchodů výše.

Jsem občan UK, od roku 2019 mám přechodný pobyt občana EU v ČR. Jak by to bylo v případě, že bych požádal o příspěvek na péči až po 31.12.2020?

Pokud jste bydlel v ČR již před konce roku 2020 a byl jste tu také pojištěn (sociálně nebo zdravotně event. obojí), budete mít nadále i po vystoupení UK z EU 31. 12. 2020 plnou ochranu a můžete své nároky uplatnit i kdykoli později. Je však vždy nutné splňovat podmínky českého národního předpisu týkající se míry Vaší závislosti na pomoci jiné osoby v návaznosti na zdravotní stav. Žádost je třeba uplatnit u ÚP ČR.

Jsem občan UK a chystám se v roce 2021 přesídlit do ČR. Budu mít přístup k dávkám dlouhodobé péče?

V případě, že se do ČR přistěhujete až v roce 2021, bez jakékoli předchozí vazby na ČR, bude se Vaše žádost o příspěvek na péči již posuzovat výhradně podle českých právních předpisů (Výstupová dohoda na takové případy nedopadá), podle kterých se pro získání nároku vyžaduje mimo jiné splnění podmínky trvalého pobytu na území ČR.

Manžel pracuje v UK, já s dětmi bydlím v ČR a jsem v domácnosti. Na jedno z našich dětí pobíráme britskou dávku dlouhodobé péče. Budeme mít i nadále nárok na tuto dávku z Británie? Co když později začnu pracovat v ČR? Budeme mít i nadále nárok na britskou dávku dlouhodobé péče?

Ano, i po 1.1.2021 bude UK příslušným státem pro poskytování dávek dlouhodobé péče.

Jestliže začnete pracovat v ČR, změní se příslušnost pro dávky dlouhodobé péče (v ČR příspěvek na péči) pro rodinné příslušníky na ČR.

V případě takovéto změny situace kontaktujte pobočku Úřadu práce v místě svého bydliště v ČR.

Podrobnější informace o dávkách nemocenského pojištění:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/brexit-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-a-jeho-dopady-na-socialni-zabezpeceni-migrujicich-os-1

https://www.cssz.cz/documents/20143/210583/88_WEB_-_Vystoupeni_UK_z_EU+rev.pdf/bf2b3433-8154-6078-b7e6-5a9f8c07353a

Podrobnější informace o příspěvku na péči:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce

Nezaměstnanost

Pracoval/a jsem v UK, od 15.1.2021 jsem nezaměstnaný/á a vracím se zpět do ČR. Který stát mi bude vyplácet dávky v nezaměstnanosti a mohu se zaregistrovat na úřadě práce v ČR?

Pokud jste měl, a i nadále máte bydliště v ČR, bude pro výplatu dávek v nezaměstnanosti příslušná Česká republika. Doba zaměstnání v UK se v takovém případě zohlední pro vznik nároku na českou podporu v nezaměstnanosti a výše podpory bude určeno z britského příjmu. Bydlištěm se rozumí centrum životních zájmů a posuzuje se na základě řady kritérií, které je nutno ÚP ČR doložit. Zpravidla platí, že dlouhodobější pobyt v UK s sebou nese i přesun bydliště (centra zájmů) z ČR do UK – v takovém případě je nutno o dávky v nezaměstnanosti žádat v UK, nikoliv v ČR.

Jestliže jste bydlel v UK, budete o dávky v nezaměstnanosti žádat u britské příslušné instituce, po 4 týdnech registrace na britském UP je možné požádat o zasílání dávek do ČR, podmínkou je, abyste se po příjezdu do ČR zaregistroval/a na českém UP a poskytoval/a UP součinnost při hledání zaměstnání. Výplata britských dávek v nezaměstnanosti do ČR je časově omezena na 3 měsíce.

Registrace na ÚP ČR je možná v obou případech.

Pracoval jsem pět let v UK, v roce 2020 jsem se vrátil do ČR, kde jsem začal pracovat, ale ve zkušební době jsem o práci přišel. Budu mít v ČR nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Ano, podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je alespoň 1 rok pojištění v posledních 2 letech. Doby pojištění získané v UK se pro účely posouzení, zda máte ve stanoveném období dostatečnou dobu pojištění, tedy připočtou k českým dobám pojištění.

V roce 2020 mi byl vystaven nebo bude vystaven ÚP ČR formulář PD U2 potvrzující export (výplatu) podpory v nezaměstnanosti do UK. Bude mi výplata zachována i po 31. 12. 2020?

Ano, pokud bylo o export dávek v nezaměstnanosti do UK požádáno ještě v roce 2020 a byl vystaven přenositelný dokument U2, zůstává tento dokument platný i po 31. 12. 2020, dokud export do UK neskončí.

Můžu i po 31. 12. 2020 žádat ÚP ČR o export (výplatu) podpory v nezaměstnanosti z ČR do UK, pokud si tam chci jít hledat zaměstnání?

Ne, po 31. 12. 2020 již nebude možnost si o export podpory v nezaměstnanosti do UK od ÚP ČR požádat, pokud si tam chce český uchazeč o zaměstnání odejít hledat zaměstnání. Doběhnou pouze exporty započaté již v roce 2020 (viz bod výše).

Podrobnější informace o dávkách v nezaměstnanosti:

Koordinace dávek v nezaměstnanosti – Úřad práce (uradprace.cz)

Nepojistné dávky státní sociální podpory, rodinné dávky

Manžel pracuje v UK, já s dětmi bydlím v ČR a jsem v domácnosti. Budeme mít i nadále nárok na rodinné dávky z Británie? Co když později začnu pracovat v ČR? Budeme mít i nadále nárok na britské dávky?

Ano, i po 31.12.2020 bude UK příslušným státem pro poskytování Vašich rodinných dávek dle unijní legislativy, která bude i nadále aplikována. Je-li manžel Čech, je pro zachování stejné úrovně ochrany i po 1.1. 2021 třeba získat příslušný status v rámci UK Settlement scheme. V této souvislosti doporučujeme občanům ČR, kteří zamýšlejí v UK nadále žít, pracovat či studovat, aby se včas (nejpozději do 30.6.2021) registrovali k pobytu v tzv. EU Settlement Scheme. (Informace v českém jazyce na webu MZV ČR).

Jestliže začnete pracovat v ČR, změní se pořadí priority přiznávání dávek. Primárně příslušná pro poskytování rodinných dávek bude ČR, ale UK zůstane tzv. sekundárně příslušná a měla by Vám doplácet případný rozdíl do výše britských dávek. V případě takovéto změny situace kontaktujte pobočku Úřadu práce v místě svého bydliště v ČR.

Jsem český občan bydlící v UK a pobírám britské rodinné dávky. Budu na ně mít nárok i po vystoupení Británie z EU?

Do 31. 12. 2020 se Vaše situace nemění a bude s Vámi zacházeno jako s britským občanem, tzn. budete požívat stejné sociální výhody jako Britové. Po 31.12.2020 je pro zachování stejné úrovně ochrany třeba získat příslušný status v rámci UK Settlement scheme. V této souvislosti doporučujeme občanům ČR, kteří zamýšlejí v UK nadále žít, pracovat či studovat, aby se včas (nejpozději do 30.6.2021) registrovali k pobytu v tzv. EU Settlement Scheme. (Informace v českém jazyce na webu MZV ČR).

Jsem britský občan žijící od září 2020 v ČR. Pokud si zažádám o dávky státní sociální podpory po 31.12.2020, budou mi přiznány, i když v ČR nebudu splňovat národní podmínku minimálně 365 dní pobytu?

Pokud prokážete, že Vaše vazba na ČR (bydliště, zaměstnání apod.) existovala již před 1.1.2021 a trvá i nadále, budete spadat pod režim plné aplikace unijního práva, a podmínka trvalého pobytu nebude vyžadována.

Podrobnější informace o rodinných dávkách:

https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-a-prispevky#rodinne-davky

https://www.uradprace.cz/

Další informace:

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce