Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění Národní strategie

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2021-2029 (761.98kB) - schválená  usnesením vlády č. 1323 ze dne 14. 12. 2020 (131.03kB).

OBECNÉ INFORMACE K NÁRODNÍ STRATEGII OCHRANY PRÁV DĚTÍ A PŘEDCHOZÍ DOKUMENTY

Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen „Úmluva“) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé společnosti, garantem této ochrany je stát.

Věcná gesce k problematice ochrany práv dětí, podpory rodiny, náhradní rodinné péče a péče o ohrožené děti je v současné době rozčleněna mezi několik rezortů. Z řady analýz a výzkumů a především z poznatků získaných přímo v praxi vyplývá potřeba provést zásadní reformu tohoto systému. Významným impulsem pro reformu jsou rovněž aktuální doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, přijatá dne 17. června 2011 po projednání třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky dokumentující aktivity k naplňování Úmluvy od roku 2003.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vytvoření strategie na vládní úrovni. Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ si klade za cíl vytvořit takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém podporující zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají. Při zajišťování „práva na dětství“ vyžadují určité skupiny dětí a rodin speciální přístupy a pozornost.

K dosažení tohoto cíle je nutná zásadní shoda na základních principech práce s dětmi a rodinami. Česká republika může při nalézání této shody čerpat z řady pramenů, v prvé řadě z Úmluvy, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Evropské sociální charty a dalších evropských úmluv, Akčního plánu z roku 2002 nazvaného „Svět vhodný pro děti“, a revidované deklarace „Svět vhodný pro děti + 5“ z roku 2007, Strategie práv dítěte na roky 2012-2015, Směrnice OSN o náhradní péči o děti a také z judikatury, ať již jde o rozsudky Evropského soudu pro lidská práva či nálezů Ústavního soudu České republiky. V oblastech, které jsou již komplexně řešeny jinými vládními strategickými dokumenty, se Národní strategie na tyto materiály odkazuje, případně vládou stanovená opatření rozpracovává.

Národní strategie je založena na právech dítěte a definuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Obsahuje konkrétní záměry, cíle a aktivity včetně harmonogramu, stanovení odpovědnosti jednotlivých rezortů a způsobu monitoringu a hodnocení. Předpokládá se, že Národní strategie bude naplněna v úzké spolupráci vlády, územních samospráv, nestátního neziskového sektoru a občanských iniciativ. Národní strategie by tak neměla být jen formálním dokumentem, ale východiskem pro uplatňování práv dětí nejen prostřednictvím změn legislativy, ale zejména každodenní praxí. Nepsaným cílem strategie je vnést do činnosti osob, které pracují s dětmi a pro děti a do celé společnosti „smysl Úmluvy“.

Vláda přijetím této strategie vyjadřuje svou vůli a otevřenost k intenzivní spolupráci, koordinaci činnosti a sjednocování přístupů příslušných rezortů. Neseme společnou odpovědnost. Všechny děti si totiž zaslouží příležitost k dosažení svého plného potenciálu. Všechny děti mají právo na dětství.

Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí

Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit do roku 2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Národní strategie ochrany práv stanovila základní principy fungování tohoto systému a šestnáct oblastí aktivit, jejichž postupným naplňováním bude tohoto cíle dosaženo. Národní strategie ochrany práv dětí dále stanovila, že klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě akčních plánů, které definují:

  1. aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy
  2. odpovědnost za plnění
  3. lidské a technické zdroje pro jejich realizaci
  4. finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty
  5. změny legislativy potřebné pro realizaci cílů
  6. monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace případných nedostatků plnění
  7. způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.

Předložený Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí stanovuje úkoly pro období let 2012 – 2015. Akční plán bude realizován ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.

Poslední aktualizace: 17. 12. 2020