Mezinárodní smlouvy o spolupráci v oblasti zneužívání dávek a nelegálního zaměstnávání

V rámci globalizace je v současné době častým jevem migrace osob. Nejčastěji osoby migrují za prací a to nejen v rámci Evropské unie, ale po celém světě. Tato migrace má za následek snahu jednotlivých států koordinovat své sociální systémy, aby migrující osoby nepřišly o své nároky ze sociálního zabezpečení.

Koordinace systému sociálního zabezpečení probíhá v České republice jednak na úrovni Evropské unie a jednak na mezinárodní úrovni. V rámci provádění této koordinace dochází často ke zneužívání dávek. Z tohoto důvodu se Česká republika snaží těmto situacím zabránit a to prostřednictvím mezinárodních smluv o potírání zneužívání dávek a zamezení nelegálního zaměstnávání.

V současné době má Česká republika uzavřeny smlouvy o spolupráci v oblasti zneužívání dávek a nelegálního zaměstnávání se třemi evropskými státy. Jsou jim Francie, Německo a Nizozemí.

Přehled smluv představuje následující tabulka s odkazy na jednotlivé texty smluv.
Stát Datum podpisu Vstup v platnost Sbírka m. s. Plný název smlouvy
Francie 11.7.2008 1.4.2011 39/2011 Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
Německo 28.8.2009 25.5.2010 63/2010 Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
Nizozemí 28.11.2007 1.2.2008 10/2008 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020