Metodika - Program pilotních (inovativních) projektů

I.
Úvodní ustanovení

 1. Nestátní neziskové subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Svou činností nestátní neziskové subjekty rovněž zásadním způsobem participují na vytváření občanské společnosti v České republice.
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV ČR") v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č. 621 ze dne 20. června 2001, Usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002, Usnesení vlády ČR č.1045 ze dne 23. října 2000, Usnesení vlády ČR č.903 ze dne 12. září 2001 a Usnesení vlády č.452 ze dne 10. května 1999 stanovilo pro účely poskytování finančních prostředků následující Metodiku MPSV ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2003 pro Program pilotních (inovativních ) projektů (dále jen "Metodika").

II.
Výklad základních pojmů

 1. Sociální službou se rozumí činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). Sociální služba je veřejná služba a je poskytována prostřednictvím zařízení sociálních služeb.
 2. Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti.
 3. Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
 4. Zařízením sociálních služeb (dále jen "zařízení") se rozumí samostatná jednotka pro poskytování sociálních služeb charakterizovaná adresou, skupinou uživatelů, pracovním týmem, souborem na sebe úzce navazujících služeb a prostorem pro poskytování služeb nebo oblastí působnosti (např. obec nebo její část)1).
 5. Pracovník je každá fyzická osoba, která vykonává v zařízení práci. Jde zejména o zaměstnance, dobrovolníky, občany vykonávající civilní službu a studenty, kteří v zařízení vykonávají odbornou praxi.
 6. Standardy kvality sociálních služeb se rozumí soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována nezbytná úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personální, procedurální a provozní.
 7. Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o finanční prostředky ze státního rozpočtu na sociální služby.
 8. Poskytovatelem finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR (dále jen "poskytovatelem) se rozumí MPSV ČR, které vyhlašuje a určuje podmínky pro poskytování finančních prostředků, rozhoduje o účelovém poskytování finančních prostředků na sociální služby.
 9. Příjemcem se rozumí žadatel, v  jehož prospěch bylo o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto.
 10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 11. Zadržením peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu.
 12. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků do státního rozpočtu.

III.
Struktura vyhlašovaného programu

Program je tvořen subprogramy:

 1. Podpora prioritních úkolů MPSV ČR
 2. Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů
 3. Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách
 4. Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Subprogram 1
Podpora prioritních úkolů MPSV ČR

Subprogram je určen na:

 1. Projekty zaměřené na podporu a integraci seniorů do společnosti
  (v souvislosti s Národním programem přípravy na stárnutí)
 2. Projekty zaměřené na podporu a integraci zdravotně postižených do společnosti
  (v souvislosti s Evropským rokem osob se zdravotním postižením 2003)
 3. Projekty následné péče o osoby závislé na návykových látkách
  (v souvislosti s Usnesením vlády ČR 1045/2000)
 4. Projekty zaměřené na podporu boje proti extremismu
  (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 903/2001)
 5. Projekty zaměřené na podporu obětí trestné činnosti a zejména domácího násilí
  (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 452/1999)

Subprogram 2
Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů

Subprogram je určen na:

 1. podporu zavádění komunitního plánování v dalších obcích
  Cílem je vytvoření struktur a procesů umožňujících komunitní plánování sociálních služeb na místní úrovni.

  Kriteria předložení žádosti (projektu):
  • projekt bude realizován v obci (sdružení obcí), která(é) má (mají) připravenou "trojici" ve složení zadavatel, poskytovatel, uživatel; trojice absolvovala základní vzdělávací výcvik k podpoře zahájení procesu komunitního plánování,
  • předkladatel projektu má s příslušnou obcí zpracovanou dohodu o spolupráci při zajišťování komunitního plánování na rok 2003,
  • součástí projektu je plán zavádění komunitního plánování v obci v roce 2003,
  • usnesení zastupitelstva (rady) obce, které vyjadřuje zájem obce na pokračování komunitního plánování, vyjadřuje podporu aktivní účasti zástupců obce v procesu komunitního plánování a potvrzuje závaznost komunitního plánu jako koncepčního dokumentu určujícího hlavní směry rozvoje sociálních služeb v obci.
 2. podporu pokračování již zahájeného komunitního plánování
  Cílem je rozvíjení získaných zkušeností, upevnění vytvořené fungující struktury a procesů komunitního plánování v obcích, které komunitní plánování zahájily již dříve.

  Kriteria předložení žádosti (projektu):
  • projekt bude realizován v obci (sdružení obcí), která(é) má (mají) zpracovaný materiál prokazující předchozí spolupráci obce, státních i nestátních poskytovatelů a uživatelů služeb a veřejnosti při přípravě komunitního plánu sociálních služeb,
  • usnesení zastupitelstva (rady) obce, které vyjadřuje zájem obce na pokračování komunitního plánování, podporuje aktivní zapojení zástupců obce do procesu komunitního plánování a potvrzuje závaznost komunitního plánu jako koncepčního dokumentu určujícího hlavní směry rozvoje sociálních služeb v obci,
  • předkladatel projektu má s příslušnou obcí zpracovanou dohodu o spolupráci při zajišťování komunitního plánování na rok 2003,
  • součástí projektu je plán zavádění komunitního plánování v obci v roce 2003.
 3. podporu vzdělávání

  3a) podporu vzdělávání vzdělavatelů na krajské úrovni

  Cílem je zajistit odborné kapacity na úrovni krajů umožňující realizaci vzdělávacího programu k podpoře obcí, které chtějí proces komunitního plánování zahájit.

  Kriteria předložení žádosti (projektu):
  • předkladatel projektu má uzavřenou dohodu o spolupráci při rozšiřování komunitního plánování s příslušným krajem,
  • předkladatel má zpracovaný vzdělávací program pro vzdělavatele, který:
   • napomáhá k ustavení struktur trvale zajišťujících procesy komunitního plánování v obcích,
   • obsahuje sebezkušenostní prvky k reflexi odlišných cílů a zájmů zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
   • podporuje otevřenou a konstruktivní komunikaci umožňující nalézat témata a oblasti spolupráce,
   • podporuje nalezení a pojmenování kritických předpokladů úspěchu komunitního plánování ve vlastních podmínkách,
   • bude realizován minimálně 2x v průběhu roku a bude zahájen nejpozději v březnu 2003,
   • má zabezpečenu supervizi (supervizorem je člověk, který má praktické zkušenosti se zaváděním komunitního plánování na místní úrovni),
  • lektoři zajišťující program mají zkušenost s realizací obdobného vzdělávacího programu a mohou ji prokázat,
  • lektoři mohou doložit ověřitelné reference o kvalitě své práce,
  • po ukončení vzdělávacího programu budou lektoři zajišťovat další metodickou podporu krajským vzdělavatelům.
  3b) podporu vzdělávání na úrovni obcí
  Cílem je vytvoření podmínek pro zahájení komunitního plánování v dalších obcích (sdružení obcí) a regionech - prostřednictvím vzdělávacího programu připravit na místní úrovni trojici ve složení zadavatel, poskytovatel, uživatel.

  Kriteria předložení žádosti (projektu):
  • předkladatel projektu má uzavřenou dohodu o spolupráci při zavádění komunitního plánování s příslušným krajem, včetně další metodické podpory obcím po ukončení programu,
  • předkladatel může doložit přípravná jednání s obcemi, ve kterých bude program realizován,
  • předkladatel má připraven vzdělávací program, který:
   • napomáhá k ustavení struktur trvale zajišťujících procesy komunitního plánování v obcích,
   • obsahuje sebezkušenostní prvky k reflexi odlišných cílů a zájmů zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
   • podporuje otevřenou a konstruktivní komunikaci umožňující nalézat témata a oblasti spolupráce,
   • podporuje nalezení a pojmenování kritických předpokladů úspěchu komunitního plánování ve vlastních podmínkách,
   • má zabezpečenu supervizi (supervizorem je člověk, který má praktické zkušenosti se zaváděním komunitního plánování na místní úrovni),
  • lektoři zajišťující program mají zkušenost s realizací obdobného vzdělávacího programu a mohou ji prokázat,
  • lektoři mohou doložit ověřitelné reference o kvalitě své práce.
  Pokud předkladatel projektu nemá připravený vzdělávací program k podpoře zahájení komunitního plánování na místní úrovni, lektory a supervizi, může své odhodlání doložit zpracovaným plánem, který mu umožní požadované nástroje získat tak, aby vzdělávání zástupců obcí mohl zahájit nejpozději v 2. polovině roku 2003.

Subprogram 3
Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách

Subprogram je určen na:

 1. řešení problematických oblastí naplňování standardů v konkrétním zařízení sociálních služeb,
 2. zajištění zvyšování kvality sociálních služeb (audity kvality - hodnocení týmem nezávislých odborníků, zavedení systému řízení kvality),
 3. zavádění nových postupů a přístupů, které umožní naplňovat standardy nebo přispějí ke zvyšování kvality v konkrétních typech služeb.

Cílem subprogramu je zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.

Subprogram 4
Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Cílem subprogramu je rozvoj kvality sociálních služeb, rozvoj lidských zdrojů v sociálních službách a podpora systémových změn v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Subprogram je určen na:

 1. podporu programů dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách - zavádění systému dalšího vzdělávání a supervize v zařízeních sociálních služeb

  Cílem je další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, prohlubování jejich znalostí a dovedností, které je jedním z důležitých aspektů rozvoje kvality sociálních služeb. Účelem tohoto dotačního subprogramu je podpořit organizace a jednotlivá zařízení poskytující sociální služby v zavádění dalšího vzdělávání pro své pracovníky, eventuelně zavádění podpůrného systému pro jejich profesionální rozvoj (supervize).

  Pokud má být vzdělávání efektivní, je potřebné vědět, jaké osobní cíle mají uživatelé služby a jaké dovednosti a znalosti potřebují pracovníci, aby jim mohli poskytnout odbornou pomoc. Pracovníci některé ze zjištěných dovedností a znalostí mají, některé si potřebují prohloubit nebo získat. To jsou vzdělávací potřeby, na které bude reagovat jejich další vzdělávání a supervize.

  Vzdělávání může probíhat v rámci zařízení nebo si lze tuto službu zajistit externě. Důležité je, aby ke vzdělávání měli přístup všichni pracovníci a aby věděli, proč se vzdělávají, eventuelně jakou změnu jim tento proces přinese.

  Pro transparentnost posuzování předložených žádostí (projektů) je třeba popsat navrhovaný vzdělávací program a formy, jakým bude uskutečňován. Podporovány budou prioritně takové programy, u nichž bude zajištěno pokračování po ukončení tohoto projektu.
 2. podporu systémových změn v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách

  Cílem je podpořit projekty, které chtějí řešit konkrétní systémové prvky v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a vycházejí ze zkušeností předkladatele a dobré praxe předkladatele (např. role supervize v sociálních službách, návrh kritérií pro posuzování kvalitního vzdělávacího programu). Výsledky těchto projektů budou zveřejněny a budou využity v další metodické a koncepční práci MPSV ČR.

  Preferovány budou takové projekty, které budou řešeny v širší spolupráci odborných asociací poskytovatelů a vzdělavatelů.

  Řešitel je povinen předložit závěrečnou zprávu s navrhovaným řešením MPSV do konce února 2004.

IV.
Všeobecné podmínky pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Žádost mohou podat občanská sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., které poskytují sociální služby a dále fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění2) (dále jen "nestátní neziskové subjekty"), provozují sociální služby. Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.
 3. Finanční prostředky ze státního rozpočtu je možné poskytnout na činnosti, které odpovídají působnosti MPSV ČR stanovené v § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Zejména se jedná o činnosti v oblasti sociální péče, péče o rodinu a děti a péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se nestátnímu neziskovému subjektu poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) souvisejících s provozem nebo rozvojem sociální služby, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
 4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se neposkytují na samostatné projekty, jimiž se zabezpečují výdaje na úhradu hospodářsko-správních nákladů. Tyto náklady musí být rozpracovány do jednotlivých žádostí , se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemohou být výdaje na úhradu hospodářsko-správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti.
 5. Přiznané peněžní prostředky z MPSV ČR, určené na konkrétní účel, nelze duplicitně použít, pokud byly na tentýž účel poskytnuty prostředky jiným ústředním orgánem státní správy.
 6. Do vlastních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví nestátního neziskového subjektu.
 7. Příjemce nesmí finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
 8. Pokud žadatel požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu uvede v žádosti rozpočet příjmů a výdajů, které mu vzniknou realizací deklarovaných činností. V rozpočtu uvede předpokládané příjmy z jiných veřejných financí včetně plateb ze zdravotního pojištění.
 9. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje) a činnosti:
  • mzdové náklady (náklady na mzdy zaměstnanců),
  • na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku (investiční náklady),
  • na pohoštění a dary,
  • na odměny statutárních orgánů právnických osob, (např. dozorčí rady, valné hromady)
  • na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
  • na splátky půjček a dluhů, leasingové splátky,
  • na odpisy majetku
  • na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
  • na náklady spojené se zahraničními cestami,
  • na výzkum a vývoj,
  • na rekondiční a rekreační pobyty,
  • na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad)
  • na náklady na provedení účetního auditu,
  • na pokuty a sankce,
  • na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).
 10. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • provozní náklady (výdaje) nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty jako například nájmy, cestovné, telekomunikace, služby, náklady na zajištění kurzů, na vzdělávání, na osvětové a mediální akce
  • ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
  • náklady (výdaje) na pořízení drobného hmotného investičního majetku do 40 tis. Kč (resp. 60 tis. u software).

V.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti předložené MPSV ČR v závazné formě, ve třech písemných vyhotoveních (jeden originál + dvě kopie).
 2. Předložená písemná Žádost musí minimálně obsahovat:
  • Obecnou část - základní informace o žadateli a souhrnné informace o projektu; obecná část má výrazně informační charakter; údaje z této části jsou převáděny do centrální databáze MF ČR
  • Specifickou část - souhrnné informace vztahující se k vybranému subprogramu (viz bod III Metodiky)
  • Ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží notářsky ověřenou kopii stanov s registrací u MV ČR; humanitární organizace církví předloží notářsky ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží notářsky ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu, a fyzické osoby doloží oprávnění k činnosti notářsky ověřenou kopií živnostenského listu, kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče).
 3. Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2003 nestátním neziskovým subjektům je splnění všech bodů rozhodnutí a dodržení všech podmínek stanovených Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům ústředními orgány státní správy přijatými Usnesením vlády ČR č.621 ze dne 20. června 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č.114 ze dne 7.února 2001 a  Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům pro rok 2003 pro Program pilotních (inovativních) projektů.
 4. Informace v průběhu zpracování žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 02 - 21922241, email blanka.pourova@mpsv.cz. Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.
 5. Do řízení o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu se zařazují žádosti, podané nejpozději do 28. února 2003 včetně (rozhodující je datum poštovního razítka) na MPSV ČR na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. Pozdní podání žádosti je důvodem k neposkytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 6. Odbor sociálních služeb MPSV ČR žádosti přijme a zaregistruje. Registrovány budou pouze kompletní žádosti. Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí finančních prostředků.
 7. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní neziskový subjekt povinen informovat MPSV ČR nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.

VI.
Způsob poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu

 1. Odbor sociálních služeb MPSV ČR meziresortně koordinuje přípravu a vyhodnocení žádosti včetně poskytování finančních prostředků. Úkolem meziresortních jednání je vyloučení možnosti duplicitního financování stejné činnosti v rámci jednoho projektu.
 2. Pro projednávání, hodnocení projektů a pro stanovení výše poskytovaných finančních prostředků ze státního rozpočtu je stanoven následující postup:
  • kontrola formální úplnosti náležitostí žádosti,
  • hodnotící komise v rámci příslušného subprogramu v souladu s manuálem posoudí kvalitu projektů včetně navrženého rozpočtu a přijme návrh rozhodnutí o míře podpory projektu; samotná tvorba návrhu výše poskytnutých finančních prostředků probíhá v rámci hodnotícího systému. Při posuzování žádostí spolupracuje odbor sociálních služeb MPSV ČR s externími odbornými spolupracovníky,
  • dotační komise globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a zda jednotlivé hodnotící komise rozhodovaly v obdobných případech stejně, a doporučuje ministrovi práce a sociálních věcí ke schválení návrh výše poskytovaných finančních prostředků,
  • ministr práce a sociálních věcí schvaluje a svým podpisem stvrzuje přidělení konkrétní výše poskytnutých finančních prostředků.
 3. Podané žádosti budou předběžně vyhodnoceny do 31. března 2003. Předběžné výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách www.mpsv.cz. O výši poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení státního rozpočtu nejpozději do konce dubna 2003.

VII.
Vydání rozhodnutí

 1. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků nestátním neziskovým subjektům na sociální služby vydá MPSV ČR, za předpokladu kladného posouzení a schválení žádosti, rozhodnutí. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 2. Rozhodnutí vydává odbor sociálních služeb MPSV ČR, svým podpisem ho stvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb.
 3. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.
 4. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou ryze účelové a lze je použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.
 5. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
 6. Přidělené finanční prostředky budou žadatelům poskytovány čtvrtletně, popř. v jiné časové periodě stanovené MF ČR, na jejich běžné účty platebním poukazem a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu.
 7. Nestátní subjekt je povinen předložit MPSV ČR Výroční zprávu o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, v němž mu byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, nejpozději do 30. června 2004. Výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
  • přehled činností (poskytovaných sociálních služeb) vykonávaných v daném kalendářním roce včetně jejich kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení,
  • roční účetní uzávěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
  • přehled o peněžních příjmech a výdajích,
  • přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
  • stav a pohyb majetku a závazků organizace a
  • úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace.
 8. Pokud nestátní neziskový subjekt byl v roce 2002 příjemcem neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši vyšší než 1 mil. Kč předloží do 31. srpna 2003 audit za rok 2002.

VIII.
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

 1. Nestátní neziskový subjekt odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je nestátní neziskový subjekt povinen vést přidělené finanční prostředky odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Podle § 15 Rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace, došlo-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
  • k vázání prostředků státního rozpočtu,
  • ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta byly neúplné nebo nepravdivé,
  • ke zjištění, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem.
  Na řízení z výše uvedených důvodů se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
 4. V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení byla skutečnost uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude nestátní subjekt nejprve vyzván k nápravě a uvedení skutečného stavu do souladu s uvedenými údaji v žádosti ve lhůtě do 1 měsíce. V případě, že tak neučiní, bude správní řízení o odnětí dotace zahájeno.
 5. Bylo-li rozhodnuto o odnětí finančních prostředků z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu není možné uložit vrácení finančních prostředků , které byly již příjemci poskytnuty.
 6. Rozhodnutí o odnětí finančních prostředků ze státního rozpočtu vydává odbor sociálních služeb MPSV ČR, svým podpisem ho potvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb. Nestátní nezisková organizace může podat zvláštní řádný opravný prostředek - rozklad. Rozhodnutí o rozkladu vydá ministr práce a sociálních věcí.
 7. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu za rok 2003 musí být řádně vyúčtovány k 31. prosinci 2003 a na předepsaném formuláři předloženy MPSV ČR nejpozději do 31. ledna 2004.
 8. V případech nedodržení podmínek stanovených MPSV ČR je příjemce povinen do 30 dnů od rozhodné události na straně příjemce vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož byl účelově určený příspěvek poskytnut, pokud lze tak učinit do 31. prosince příslušného roku nebo na depozitní účet poskytovatele3).

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato Metodika nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2002.

Poznámky pod čarou

1)Na rozdíl od zákona č. 114/1988 Sb., části čtvrté, kde je definováno "zařízení sociální péče" výčtem budov, v nichž jsou poskytovány přesně definované služby pro jednotlivé skupiny uživatelů, je smyslem navrhované definice zahrnout do sociálních služeb také služby terénní, které jsou poskytovány výhradně v domácnostech uživatelů, na ulici apod.

2)zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

3)Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019