Metodika pro rok 2004

I.
Úvodní ustanovení

 1. Nestátní neziskové subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Svou činností nestátní neziskové subjekty rovněž zásadním způsobem participují na vytváření občanské společnosti v České republice.
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV") v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č. 621 ze dne 20. června 2001, Usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002 a Usnesení vlády ČR č. 597 ze dne 18. června 2003, stanovilo pro účely dotačního řízení následující Metodiku MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004 (dále jen "Metodika").
 3. Celkový objem finančních prostředků poskytovaných nestátním neziskovým subjektům na provoz sociálních služeb je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely v daném roce vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole 313 - MPSV.

II.
Výklad pojmů

 1. Sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). Sociální služba je veřejná služba a je poskytována prostřednictvím zařízení sociálních služeb1).
 2. Zařízení sociálních služeb (dále jen "zařízení") je samostatná jednotka pro poskytování sociálních služeb charakterizovaná adresou, skupinou uživatelů, pracovním týmem, souborem na sebe úzce navazujících služeb a prostorem pro poskytování služeb a/nebo oblastí působnosti (např. obec nebo její část). Zařízení sociálních služeb nemusí mít vlastní právní subjektivitu2).
 3. Nepříznivou sociální situací se rozumí taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své základní životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny a/nebo jestliže její způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti.
 4. Krizovou sociální situací se rozumí taková situace, která ohrožuje život nebo významně snižuje jeho kvalitu a perspektivy a vyžaduje bezodkladné řešení.
 5. Standardy kvality sociálních služeb3) se rozumí soubor kritérií, která definují nezbytnou úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.
 6. Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
 7. Pracovník je každá fyzická osoba, která vykonává v zařízení práci. Jde zejména o zaměstnance, dobrovolníky, občany vykonávající civilní službu a studenty, kteří v zařízení vykonávají odbornou praxi.
 8. Sociální pracovník je odborný pracovník (vzdělání VOŠ, VŠ - Bc., Mgr. - zaměření na sociální práci), který vykonává činnosti4) směřující k předcházení sociálního vyloučení uživatelů a k začleňování znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatel do společnosti, za podpory vlastního potenciálu uživatele.
 9. Dobrovolník5) je fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky; fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
 10. Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu na sociální služby.
 11. Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu (dále jen "poskytovatel") se rozumí MPSV, které vyhlašuje a určuje podmínky pro poskytování dotace ze státního rozpočtu, rozhoduje o účelovém poskytování dotace na sociální služby.
 12. Příjemcem se rozumí žadatel, v  jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto.
 13. Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
 14. Zadržením peněžních prostředků státního rozpočtu se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu.
 15. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků do státního rozpočtu.

III.
Přehled vyhlašovaných programů

MPSV vyhlašuje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2004 následující programy:

 1. Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena celým územím České republiky.

  Program je tvořen podprogramy:
  1. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti protidrogové politiky - podpora sekundární a terciární prevence, léčba drogových závislostí a resocializace osob. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terapeutické komunity, terénní programy pro uživatele drog apod.
  2. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, apod.
  3. Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v romských komunitách.
  4. Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
   Tento podprogram je určen na podporu a integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o domovy a penziony, centra denních služeb, chráněné bydlení, podporované bydlení, osobní asistenci apod.
 2. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
  Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje a na jejichž poskytování má obec, kraj zájem.

  Program je tvořen podprogramy:
  1. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti protidrogové politiky - podpora sekundární a terciární prevence, léčba drogových závislostí a resocializace osob. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terapeutické komunity, terénní programy pro uživatele drog apod.
  2. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, apod.
  3. Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
   Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v romských komunitách.
  4. Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
   Tento podprogram je určen na podporu a integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o domovy a penziony, chráněné bydlení, podporované bydlení, osobní asistenci a tísňovou péči, centra denních služeb, ranou péči, pečovatelskou službu apod.

V dotačním řízení pro rok 2004 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální kohezi místních společenství (obcí a krajů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 1. Žádost mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociální služby a dále fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění6) (dále jen "nestátní neziskové subjekty"), provozují sociální služby. Uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb určenou občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 2. Dotaci ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.
 3. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok.
 4. Maximální spoluúčast MPSV na spolufinancování projektů:
  • V případě Programu podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni u podprogramů zaměřených na protidrogovou politiku, sociální prevenci a prevenci kriminality a integraci příslušníků romské komunity se dotace poskytuje do 70% rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.
  • V případě Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni u podprogramu "Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením" se dotace poskytuje do 50% rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.
  V odůvodněných případech může být doporučený procentní podíl dotace na projekt zvýšen. Zvýšení podílu projednává Komise pro vypořádání námitek MPSV a schvaluje ministr práce a sociálních věcí. Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální procentní podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu. V případě vykázaného vyššího podílu musí příjemce prostředky, připadající na překročený podíl v rámci účtování dotace, vrátit do státního rozpočtu, tj. na depozitní účet MPSV, nejpozději do 31. ledna 2005.
 5. Nestátní neziskový subjekt může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Náklady na jeho činnost jsou pak stanoveny na úrovni odpovídající 6 platové třídě a 6 platovému stupni dle "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů", která je daná nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému programu (resp. podprogramu). MPSV si vyhrazuje právo přesunout žádost do jiného vyhlášeného dotačního programu (resp. podprogramu).
 7. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se nestátnímu neziskovému subjektu poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) provozované sociální služby, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
 8. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se neposkytují na samostatné projekty, jimiž se zabezpečují výdaje na úhradu hospodářsko - správních nákladů. Tyto náklady musí být rozpracovány do jednotlivých žádostí, se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemůže být úhrada hospodářsko - správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti.
 9. Přiznané peněžní prostředky z MPSV, určené na konkrétní účel, nelze duplicitně použít, pokud byly na tentýž účel poskytnuty prostředky jiným ústředním orgánem státní správy.
 10. Do vlastních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví nestátního neziskového subjektu.
 11. Příjemce nesmí z dotace ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
 12. Pokud žadatel požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu uvede v žádosti rozpočet výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů), které mu vzniknou realizací deklarovaných činností. V rozpočtu uvede předpokládané výnosy (příjmy) z jiných veřejných financí včetně plateb ze zdravotního pojištění.
 13. Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady (výdaje):
  • na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000,- Kč),
  • na pohoštění a dary,
  • na odměny statutárních orgánů právnických osob,
  • na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
  • na splátky finančních závazků a leasingové splátky,
  • na odpisy majetku,
  • na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
  • spojené se zahraničními pracovními cestami,
  • na výzkum a vývoj,
  • na rekondiční a rekreační pobyty,
  • na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad)
  • na provedení účetního auditu,
  • na pokuty a sankce,
  • na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
 14. Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdové náklady zdravotních pracovníků (např. zdravotních sester, lékařů).
 15. Z poskytnuté dotace lze hradit:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
  • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu, zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování prostředků na mzdy se postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 1. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována na základě žádosti předložené MPSV v závazné formě, ve čtyřech písemných vyhotoveních (jeden originál + tři kopie)7).
 2. Předložená písemná Žádost musí minimálně obsahovat:
  • obecnou část - základní informace o žadateli a souhrnné informace o projektu; obecná část má výrazně informační charakter; údaje z této části jsou převáděny do centrální databáze Ministerstva financí,
  • specifickou část - souhrnné informace o poskytovaných sociálních službách,
  • ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti8),
   • občanská sdružení předloží notářsky ověřenou kopii stanov s registrací u Ministerstva vnitra,
   • církevní právnické osoby předloží notářsky ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,
   • obecně prospěšné společnosti předloží notářsky ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu,
   • fyzické osoby doloží oprávnění k činnosti notářsky ověřenou kopií živnostenského listu,
  • kopii registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče.
 3. Podmínkou pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2004 nestátním neziskovým subjektům, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace v roce 2003, je splnění všech bodů rozhodnutí a dodržení všech podmínek stanovených Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy přijatými Usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění Usnesení vlády ČR č. 621 ze dne 20. června 2001 a Usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002 a Metodikou MPSV pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2003.
 4. Informace v průběhu zpracování žádosti poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 221 922 241, email blanka.pourova@mpsv.cz. Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.
 5. Do dotačního řízení MPSV se zařazují žádosti, podané nejpozději do 10. října 2003 včetně (rozhodující je datum poštovního razítka) na MPSV na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. Pozdní podání žádosti je důvodem k vyřazení z dotačního řízení MPSV.
 6. Odbor sociálních služeb MPSV žádosti přijme a zaregistruje. Registrovány budou pouze kompletní žádosti, podané na příslušném formuláři. Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení MPSV, bude z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena. Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace.
 7. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní neziskový subjekt povinen informovat MPSV nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.

VI.
Způsob poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 1. Odbor sociálních služeb MPSV meziresortně koordinuje přípravu a vyhodnocení žádosti včetně poskytování finančních prostředků. Úkolem meziresortních jednání je vyloučení možnosti duplicitního financování stejné činnosti v rámci jednoho projektu.
 2. Pro projednávání, hodnocení projektů a pro stanovení výše poskytované dotace ze státního rozpočtu je stanoven následující postup:
  • kontrola formální úplnosti náležitostí žádosti,
  • hodnotící komise v souladu s manuálem posoudí kvalitu projektů včetně navrženého rozpočtu a přijme návrh rozhodnutí o míře podpory projektu; samotná tvorba návrhu výše poskytnuté dotace probíhá v rámci hodnotícího systému. Při posuzování žádostí spolupracuje odbor sociálních služeb MPSV s pracovníky krajských úřadů (zejména při hodnocení žádostí v programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni) a s externími spolupracovníky,
  • dotační komise globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské zájmy a zda jednotlivé hodnotící komise rozhodovaly v obdobných případech stejně, a doporučuje ministrovi práce a sociálních věcí ke výsledky dotačního řízení,
  • ministr práce a sociálních věcí schvaluje a svým podpisem stvrzuje přidělení konkrétní výše dotace na projekt,
  • žadatel má právo podat na MPSV proti rozhodnutí o výši přidělené dotace námitku.
 3. Podané žádosti budou předběžně vyhodnoceny do 31. prosince 2003. Předběžné výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách www.mpsv.cz. O výši poskytnuté dotace na jednotlivé projekty se rozhodne s ohledem na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2004.

VII.
Vydání rozhodnutí

 1. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků nestátním neziskovým subjektům na sociální služby vydá MPSV, za předpokladu kladného posouzení a schválení žádosti, rozhodnutí. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 2. Rozhodnutí vydává odbor sociálních služeb MPSV, svým podpisem ho stvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb.
 3. Součástí rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.
 4. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.
 5. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
 6. Přidělené finanční prostředky budou žadatelům poskytovány čtvrtletně, popř. v jiné časové periodě stanovené Ministerstvem financí, na jejich běžné účty platebním poukazem a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu.
 7. Finanční prostředky za I. čtvrtletí budou poukázány na účet příjemců dotací po schválení výše dotací ministrem práce a sociálních věcí, případné kladně vyřízené námitky budou promítnuty do výsledků dotačního řízení nejpozději ve III. čtvrtletí.
 8. Nestátní neziskový subjekt je povinen předložit MPSV Výroční zprávu o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, v němž mu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, nejpozději do 30. června 2005. Výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
  • přehled činností (poskytovaných sociálních služeb) vykonávaných v daném kalendářním roce včetně jejich kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení,
  • roční účetní uzávěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
  • přehled o peněžních příjmech a výdajích,
  • přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
  • stav a pohyb majetku a závazků organizace a
  • úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace.
 9. Pokud nestátní neziskový subjekt byl v roce 2003 příjemcem neinvestiční dotace od MPSV ve výši vyšší než 1 mil. Kč předloží do 31. srpna 2004 audit za rok 2003.

VIII.
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace

 1. Nestátní neziskový subjekt odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je nestátní neziskový subjekt povinen vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí dotace, došlo-li po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
  • k vázání prostředků státního rozpočtu,
  • ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta byly neúplné nebo nepravdivé,
  • ke zjištění, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem.
  Na řízení z výše uvedených důvodů se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
 4. V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení byla skutečnost uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude nestátní neziskový subjekt nejprve vyzván k nápravě a uvedení skutečného stavu do souladu s uvedenými údaji v žádosti ve lhůtě do 1 měsíce. V případě, že tak neučiní, bude správní řízení o odnětí dotace zahájeno.
 5. Bylo-li rozhodnuto o odnětí finančních prostředků z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu, není možné uložit vrácení finančních prostředků, které byly již příjemci poskytnuty.
 6. Rozhodnutí o odnětí dotace ze státního rozpočtu vydává odbor sociálních služeb MPSV, svým podpisem ho potvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel odboru sociálních služeb. Nestátní neziskový subjekt může podat zvláštní řádný opravný prostředek - rozklad. Rozhodnutí o rozkladu vydá ministr práce a sociálních věcí.
 7. Přidělená dotace ze státního rozpočtu za rok 2004 musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2004 a na předepsaném formuláři předložena MPSV nejpozději do 31. ledna 2005.
 8. V případech nedodržení podmínek stanovených MPSV je příjemce povinen do 30 dnů od rozhodné události na straně příjemce vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, pokud lze tak učinit do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní účet poskytovatele9).

IX.
Závěrečná ustanovení

Tato Metodika nabývá účinnosti dnem 16. července 2003.

Ministr práce a sociálních věcí, v.r.

Poznámky pod čarou

1)Typologie sociálních služeb je zveřejněna na internetových stránkách MPSV.

2)Na rozdíl od zákona č. 114/1988 Sb., části čtvrté, kde je definováno "zařízení sociální péče" výčtem budov, v nichž jsou poskytovány přesně definované služby pro jednotlivé skupiny uživatelů, je smyslem navrhované definice zahrnout do sociálních služeb také služby terénní, které jsou poskytovány výhradně v domácnostech uživatelů, na ulici apod.

3)Standardy kvality sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách MPSV

4)Činnosti, které sociální pracovník vykonává: administrativní práce, sociální podpora a provázení, mediace - řešení konfliktů, sociální kontrola a dohled, sociální analýza, koncepční činnost, sociální poradenství, řízení sociální práce, rozvoj teorie a metodologie

5)§ 3 zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

6)zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

7)Zdrojem inspirace pro vypracování žádosti jsou standardy kvality sociálních služeb a typologie sociálních služeb.

8)Originály ověřených kopií mohou být jen v jednom kompletu žádosti. Další vyhotovení žádosti mohou obsahovat jen jejich kopie.

9)Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019