Informace pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb pro rok 2010

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor informatiky ve spolupráci s odborem sociálních služeb a sociálního začleňování oznamuje žadatelům o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb pro rok 2010 změnu způsobu podávání žádostí.

Souhrnné informace k dotačnímu řízení
Od letošního roku budou žadatelé o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování sociálních služeb (dále jen žadatelé o dotaci) vytvářet a podávat žádosti výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel. Tato aplikace je rozšířením registru poskytovatelů sociálních služeb a je součástí informačního systému OKslužby.

Výše zmíněná aplikace bude při vytváření žádosti přebírat údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb. Tím dojde pro žadatele o dotaci ke zjednodušení tvorby žádosti při současném snížení formální chybovosti při vytváření žádosti o dotaci. Pro MPSV a krajské úřady, které hodnotí žádosti o dotaci, se proces dotačního řízení zefektivní, zrychlí a zpřehlední, což bude mít v důsledku další pozitivní dopad na žadatele o dotaci.

Každý poskytovatel sociálních služeb bude podávat pouze jednu žádost o dotace. Žádost bude obsahovat informace o všech registrovaných službách, na které se dotace žádá. U jednotlivých služeb bude uvedeno, zda se žádá o dotace v programu A nebo B. V případě podprogramu A bude žadatel o dotaci uvádět krajské úřady, jejichž prostřednictvím o dotaci žádá, a které nejsou v rozporu s působností registrované služby oznámené při registraci.

Žádosti o dotaci na rok 2010 se budou podávat od 1.9.2009 do 14.10.2009. Další termíny pro podávání žádostí o dotaci v průběhu roku 2010 budou zveřejněny na webových stránkách MPSV v sekci Dotace pro poskytování sociálních služeb, a to při vyhlášení dotačního řízení pro rok 2010.

Metodika MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace, bude uveřejněna v druhé polovině července na těchto webových stránkách.

Dotazy, týkající se této problematiky můžete po tomto termínu také zasílat na adresu dotace-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz.

Technické podmínky aplikace

Mezi technické podmínky pro tvorbu a podávání žádostí patří:

  • Operační systém: Windows Vista, Windows XP nebo Windows 2000
  • Připojení k internetu ve standardní kvalitě a rychlosti
  • Instalace Java Runtime 5.0 Update 5, která proběhne automaticky při prvním spuštění aplikace
Podmínky přístupu uživatelů aplikace (žadatele o dotaci)

Z důvodu bezpečnosti a identifikace uživatele se uživatelé budou při spuštění aplikace autentizovat pomocí uživatelského jména a hesla. Podmínkou pro zavedení uživatelského účtu je přidělení/zjištění identifikátoru klienta MPSV, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci uživatele. Pro tento krok, tj. přidělení/zjištění unikátního identifikátoru, je nutnou podmínkou souhlas budoucího uživatele se zpracováním osobních údajů. Formulář souhlasu obdrželi spolu s prvotní informací o inovaci systému podávání žádostí o dotaci poskytovatelé během minulých dní prostřednictví uvedené e-mailové adresy v registraci a nebo v případě neplatné či neexistující adresy obdrží tyto informace poskytovatelé písemně v nejbližších dnech prostřednictvím dopisu ředitele odboru informatiky MPSV.

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů je také k dispozici na adrese /web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb.

Oprávnění vytvářet žádost může mít více zaměstnanců poskytovatele, avšak podat žádost (označit ji, že hotová) bude mít k dispozici pouze statutární zástupce poskytovatele anebo ten uživatel aplikace, na kterého uživatel, který je statutárním zástupcem, oprávnění podat žádost deleguje.

Proto je nutné, aby každý poskytovatel sociálních služeb, který chce podat žádost o dotaci na rok 2010, zajistil zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním pak zasílá statutární zástupce oprávněný podat žádost o dotaci a případně další zaměstnanci, kteří budou s aplikací pracovat.

Vyplněné a podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů je nutné zaslat nejpozději do 31.7.2009 na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
ředitel odboru informatiky
Na Poříčním právu 1 128 00 Praha 2

Od 11.8.2009 naleznou žadatelé o dotaci na adrese /web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb návod ke zpuštění modulu a kontakty na hotline a budou si moci vyzkoušet přístup k aplikaci. Na této adrese budou také zvěřejňovány informace o provozu systému.

Školení k aplikaci

Pro žadatele o dotaci budou realizována školení, které pořádá MPSV a organizuje společnost OKsystém s.r.o. Účast na školení je bezplatná.

Bližší informace o termínech a místě konání seminářů obdrželi poskytovatelé prostřednictvím e-mailu nebo obdrží poštou. Případné změny nebo aktualizace týkající se školení budou zveřejněny na stránkách MPSV v sekci Dotace pro poskytování sociálních služeb.