Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů
na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky

Ochrana osobních údajů našich klientů a dalších občanů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme toto Prohlášení o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich klientů, smluvních partnerů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy, které upravují naši činnost, resp. nezbytnými pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy. Nad rámec těchto agend zpracováváme osobní údaje v některých případech také pro ochranu našeho (tedy také Vašeho) majetku, pro zajištění bezpečnosti, pro plnění smluv s našimi dodavateli apod.

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „Nařízení" nebo „GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

Mezi organizace podřízené MPSV patří Úřad práce ČR (ÚP ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

MPSV je zřizovatelem pěti ústavů sociální péče – Centrum sociálních služeb Tloskov, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka a Centrum sociálních služeb Hrabyně. Dále je zřizovatelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP), Technické inspekce České republiky (TI ČR).

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2, IČO: 00 55 10 23, Telefon: +420221921111, ID Datové schránky: sc9aavg, e-mail: gdpr@mpsv.cz (dále jen „MPSV“, anebo „Správce“). Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů (také jako DPO – data protection officer)?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je pověřen Ing. Jiří Češka s těmito kontaktními údaji:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Tel: +420 221 923 787; +420 608 120 235, E-mail: gdpr@mpsv.cz

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Podle ustanovení § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy je Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči a pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a dětí, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

Za účelem plnění výše uvedených zákonných povinností, pro potřebu správních, registračních, dozorových, dohledových nebo jiných řízení a vedení zákonem stanovených rejstříků a evidencí zpracovává MPSV osobní údaje fyzických osob, které jsou žadateli, účastníky uvedených řízení, stěžovateli nebo oznamovateli, případně v řízení vystupují jako zúčastněné osoby nebo se na ně vztahuje evidenční povinnost.

Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů zastupuje MPSV a jím řízené organizační složky stát v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky. Za účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského chodu jednotlivých organizačních složek zpracovává MPSV osobní údaje smluvních dodavatelů-fyzických osob z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu.

MPSV je dále zaměstnavatelem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a služebním úřadem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s těmito právními předpisy vede osobní spisy zaměstnanců. Osobní údaje zaměstnanců dále zpracovává pro plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů, předpisů upravujících sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a předpisů upravujících náhradu platu zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Za účelem oprávněného zájmu - zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany majetku ministerstva a jeho zaměstnanců a veřejného zájmu na zajištění ochrany zpracovávaných informací a osobních údajů - jsou při vstupu do objektů MPSV zaznamenány identifikační údaje návštěvníků.

Za účelem veřejného zájmu - zajištění pořádku a bezpečnosti v budově ministerstva, jsou prostory ministerstva monitorovány kamerovými systémy.

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a pro oprávněné zájmy správce.

Nejčastějšími právními základy (tituly) zpracování osobních údajů v MPSV podle Nařízení jsou:

 • nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • nezbytnost zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií a to výňatkem:

 • Identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, datum narození, titul, atd.;
 • Kontaktní údaje, jako je například Vaše adresa, elektronická adresa, telefon, datová schránka, atd.;
 • Údaje o rodině a rodinných příslušnících, jako jsou například údaje o Vaší domácnosti, manželce/ovi, partnerce/ovi či dětech;
 • Vzdělání, jako je například Vaše dosažené vzdělání;
 • Údaje o zaměstnání, jako je například zaměstnavatel, Vaše stávající pozice, atd.;
 • Ekonomické a finanční informace, jako je například Vaše platové ohodnocení či zajištění, zákonné odvody a daně, číslo bankovního účtu, …;
 • Údaje uvedené ve smlouvě;
 • Další údaje získané při kontrolní nebo auditní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • Audio, video, foto záznamy, a to jenom v některých odůvodněných případech v rozsahu nezbytně nutném;
 • Údaje o zdravotním stavu a to jenom v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • Trestní záležitosti, jako je například Vás výpis z trestního rejstříku;
 • Citlivé specifické informace, jako jsou například Vaše údaje o politickém přesvědčení, náboženství či sexuální orientaci;
 • Další specifické údaje, které nám sami poskytnete, ať už jako součást Vaší stížnosti, petici, námitkám, podnětu, dotazu či třeba žádosti o informace.

Získáváme Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů?

Správce získává osobní údaje zejména od Subjektů údajů, ze základních registrů, z agendových informačních systémů, z informačních systémů veřejné správy. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány zpracovateli - externími dodavateli informačních systémů, a to v za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.

Pro výše uvedené účely rovněž dochází k využívání dalších zpracovatelů. Ti však zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě našeho pokynu a pro dosažení výše uvedených účelů. Jedná se především o:

 • provozovatele našich informačních systémů;
 • poskytovatele pracovně-lékařských služeb;
 • poskytovatele skartačních služeb;
 • externí odborníky v jednotlivých agendách a poskytovatele externího poradenství;
 • provozovatele vzdělávacích zařízení.

Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán.

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti ministerstva vychází z obecně závazných právních předpisů a je centrálně upravena Spisovým a skartačním řádem MPSV. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do skartačního řízení v souladu s ustanovením § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako má MPSV svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů přiznána práva, která jsou stanovena a podrobně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo
 3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude veřejný zájem představovat závažné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e mailovou adresu gdpr@mpsv.cz. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně na našich klientských pracovištích.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Výše uvedená práva můžete jako Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím své žádosti, kterou je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně (s předložením dokladu totožnosti) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2;
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu gdpr@mpsv.cz;
 • prostřednictvím datové schránky (datová schránka FO) ID Datové schránky MPSV: sc9aavg.

Formuláře

Úřední hodiny naleznete zde.

Poslední aktualizace: 10. 6. 2020