Grantové schéma pro Opatření 2.1, část sociálních služeb – 1. výzva

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb

vyhlásilo následující programy podpory

 • A - Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
 • B - Integrace specifických cílových skupin

1. Cíle a popis programů podpory

Programy podpory jsou vyhlašovány v rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, jehož cílem je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením.

V rámci programu podpory A je možno získat finanční prostředky na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti v poskytování takových sociálních služeb, které vedou k návratu uživatele těchto služeb do běžného života a na trh práce.

V rámci programu podpory B je možné čerpat finanční prostředky na sociální služby pro specifické cílové skupiny, vzdělávání příslušníků specifických cílových skupin a na speciální poradenské služby s cílem integrace těchto skupin obyvatelstva do běžného života společnosti a na trh práce. Podporovány budou projekty realizované v národním měřítku, tj. které přesáhnou územní region NUTS II.

Za specifické cílové skupiny jsou považovány především:

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti,
 • bezdomovci (osoby bez přístřeší),
 • osoby po výkonu trestu,
 • oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi.

2. Oprávnění žadatelé a partneři

Oprávněným žadatelem je veřejná nebo nezisková právnická osoba se sídlem v ČR:

 • Kraj, organizace zřizované krajem
 • Obec, organizace zřizované obcí
 • Svazek obcí
 • Nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba), asociace, tj. zájmová sdružení právnických osob, kde těmito osobami jsou výše uvedené neziskové organizace
 • Organizační složka státu, příspěvková organizace státu, která poskytuje sociální služby
 • Vzdělávací instituce, např. škola, univerzita

Pro partnery platí stejné podmínky jako pro žadatele.

 1. Umístění projektu
  Projekty mohou být realizovány ve všech regionech NUTS II, kromě regionu hl. města Prahy. Výjimka přesahu na území hl. města Prahy je povolena za předem stanovených podmínek.
 2. Rozpočet a doba trvání projektu
  Rozpočet pro oba programy podpory je 174 782 000 Kč.
  Doba realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců.
  Výše podpory na 1 projekt je v rozmezí 600 000 - 15 000 000 Kč.
  Schválené projekty budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.
 3. Způsob výběru projektů
  Projekty jsou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií, která jsou podrobně uvedena v příručce pro žadatele.
 4. Termíny pro podávání žádostí
  Žádosti je možné podávat od 3.1.2005 do 11.3.2005 do 16.00 hod.
Podrobné informace

Kompletní text výzvy naleznete na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Žádosti o financování musí splňovat podmínky stanovené pro čerpání finančních prostředků z ESF a musí být vyplněny na formuláři v informačním systému Benefit. Podrobné informace o podání žádosti jsou dostupné na internetové stránce www.esfcr.cz a www.mpsv.cz.

Informace lze také získat na emailové adrese soc.integrace_esf@mpsv.cz. Pro osobní konzultaci je nutné domluvit termín předem na tel. 221 922 859.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019