Dotační řízení pro rok 2018

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2018, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2018, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - rodina nejpozději do 31. ledna 2019.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2018. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu Rodina na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2018 použijte běžný účet: 2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace rodina, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2018 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace rodina, č. projektu).

Informace pro příjemce v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2018

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR si dovoluje informovat příjemce v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2018 o postupu při žádostech o změny rozpočtu. Ty lze provádět pouze v odůvodněných případech, přičemž provedení takové změny podléhá schválení řediteli odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. Žádost o změnu rozpočtu žadatel podává datovou schránkou nebo v listinné podobě poštou nejpozději do 31. prosince 2018 a současně vždy také v aplikaci Ok služby rodina.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz):
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz):
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz):

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2017

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2017. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2018 (včetně).

Výroční zprávy jsou opět stejně jako v loňském roce nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Výroční zprávy za rok 2017 nahrávejte k dotačnímu řízení za rok 2017, nikoliv k ročníku letošnímu (2018).

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2018. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2018 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen do 14 dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace o Výsledcích dotačního řízení na webových stránkách MPSV a rovněž v aplikaci OK služby rodina, vyplnit v rámci internetové aplikace upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 2. 5. 2018. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2018

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin: (599.76 kB)

Projekty, které získaly 82 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů bude bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty mezi 78 a 81 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 77 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2018 do 15. 10. 2017.

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2018. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 15. 10. 2017 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2018

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2018. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2018 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bube zpřístupněna od 1. září 2017, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2017 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika změnám (např. zrušení povinnosti samostatného zvláštního bankovního účtu, zavedená zastřešujících organizací, změn v názvech jednotlivých hodnocených kritérií a jejich popisku apod.) Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2018. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

Žadatele bychom rádi upozornili na několik povinných (číslo 1., 2. a 3.) a nepovinných (číslo 4. a 5.) příloh k žádosti o dotaci:

  • 1. Zde došlo ke změně a je povinné doložit identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace – ne starší 3 měsíců – povinnost samostatného zvláštního bankovního účtu byla zrušena.
  • 2. aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti), např. stanovy, výpis z registru, výpis z rejstříku, zakládací listinu.
  • 3. Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti, a to v případě, že žadatel vykonává sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
  • 4. Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu např. doložením spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pro žadatele v oblasti podpory I. a II.
  • 5. potvrzení kraje / obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Za přiložené vyjádření od kraje/obce získá žadatel o dotaci 5 bonusových bodů při hodnocení. Při nedoložení žadatel neobdrží žádné body navíc. Jedná se o možnost vylepšení celkového skóre při hodnocení předložené žádosti. Při nedoložení to neznamená, že bude žádost zamítnuta.
Upozorňujeme, že povinné přílohy k žádosti jsou nedílnou součásti žádosti o dotaci. Nepřiložení povinných příloh je důvodem k vyloučení žádosti z hodnocení.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé v dotačním řízení Rodina,
rádi bychom Vás upozornili na prezentaci ze seminářů pro žadatele k dotačnímu řízení pro rok 2018, které odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV uspořádal ve dnech 5. 6. a 23. 6. 2018 - naleznete ji v levé části této stránky.

Semináře se uskutečnily s cílem představit zamýšlené změny v nastavení Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 a upozornit na časté nedostatky při vyplňování dotačních žádostí. Smyslem seminářů bylo také vytvoření prostoru pro diskusi s žadateli o dalších obsahových i procesních úpravách dotačního titulu Rodina.

Poslední aktualizace: 17. 9. 2019