Financování sociálních služeb

Oddělení financování sociálních služeb

 • vytváří koncepci ekonomiky sociálních služeb,
 • vytváří koncepci financování systému sociálních služeb a zajišťuje zpracování návrhů věcných záměrů právních předpisů upravujících činnost státu, krajských a obecních samospráv v oblasti financování sociálních služeb,
 • spolupracuje s ústředními orgány státní správy a orgány místní samosprávy při systémových řešeních v oblasti financování sociálních služeb vyžadujících spolupráci při koordinovaném přístupu v oblasti v souvislosti s problematikou veřejné podpory,
 • účastní se jednání orgánů EU k problematice sociálních služeb v obecném zájmu (SSGI) týkajících se nebo souvisejících s pravidly EU pro poskytování veřejné podpory,
 • vytváří a realizuje dotační politiku ministerstva v oblasti sociálních služeb, poskytuje metodickou podporu v této oblasti dotčeným subjektům a zajišťuje hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti realizovaných výdajů,
 • podílí se v rámci věcné působnosti oddělení na realizaci investiční politiky resortu v oblasti materiálně technické základny sociálních služeb a podílí se na zpracování dokumentace programů,
 • podílí se na nastavení systému kontrolní činnosti ministerstva vůči orgánům veřejné správy a poskytovatelům sociálních služeb v rámci poskytování finanční podpory z veřejných zdrojů,
 • zajišťuje agendu příkazce finančních operací v rámci působnosti odboru a zajišťuje agendu operativní evidence finančních operací v rámci působnosti odboru. Zajišťuje podklady pro zpracování rozpočtové kapitoly ministerstva a zajišťuje hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti realizovaných výdajů,
 • vytváří koncepci vykazování dat o sociálních službách a zajišťuje metodické vedení správních orgánů v oblasti vykazování dat o sociálních službách,
 • vytváří koncepci strategie dostupnosti sociálních služeb a zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb, při implementaci strategie postupuje ve spolupráci s ostatními resorty, orgány vlády, orgány samosprávy, nestátními organizacemi a dalšími odborníky v oblasti,
 • řídí výkon státní správy a zabezpečuje metodické řízení a podporu příslušným správním orgánům v oblasti koordinace sociálních služeb,
 • poskytuje metodickou podporu krajům, obcím a poskytovatelům sociálních služeb při zajišťování dostupnosti sociálních služeb,
 • monitoruje a analyzuje sociálně demografické a ekonomické ukazatele týkající se problematiky dostupnosti sociálních služeb a definuje chybějící prvky systému sociálních služeb,
 • spolupracuje s útvary Úseku pro evropské fondy a odborem řízení projektů při tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace, při implementaci strukturální pomoci a v realizaci individuálních projektů.

Kontakty

Dotace na poskytování sociálních služeb
Ing. Zdeňka Šimurdová
tel.: 221 922 242
e-mail: zdenka.simurdova@mpsv.cz
Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (vč. aplikace OK služby-poskytovatel)
Mgr. Antonín Shejbal
tel.: 221 922 647
e-mail: antonin.shejbal@mpsv.cz