Často kladené otázky

Časté otázky zájemců o modré karty v České republice.

Mohu zažádat o modrou kartu a potom si teprve hledat místo v ČR?

Ne. K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva.

Potřebuji modrou kartu jako občan EU?

Ne. Jako občan EU máte na trhu práce v ČR stejné podmínky jako občan ČR.

Na jaká pracovní místa může být udělena modrá karta?

Udělení modré karty je možné pouze pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky). Pracovní smlouva musí být nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mohu si vybrat více volných míst najednou?

Žádost lze podat jen na jedno konkrétní pracovní místo, na které máte uzavřenou pracovní smlouvu. O možnosti zaměstnání můžete komunikovat s několika potenciálními zaměstnavateli zároveň.

Můžu mít dvě modré karty současně?

Ne. V případě vydání nové modré karty končí platnost předchozí modré karty a to i v případě, že byla vydána jiným státem EU.

Zařídí mi někdo ubytování?

Ubytování si musíte zajistit sám, případně můžete otázku ubytování řešit v rámci kontaktu se svým zaměstnavatelem v ČR. Ubytování musíte mít v okamžiku podání žádosti o modrou kartu již zajištěno.

Kde najdu volná místa určená pro modré karty?

V centrální evidenci míst určených pro modré karty přístupném na internetu.

Potřebuji k vydání modré karty souhlas budoucího zaměstnavatele?

Ano. K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva.

Co když se mnou zaměstnavatel po nějaké době pracovní poměr ukončí?

Vaší povinností je oznámit Ministerstvu vnitra ukončení vašeho pracovního poměru nebo změnu pracovního zařazení.

Pokud Váš pracovní poměr skončil v průběhu platnosti modré karty, můžete si hledat jiné místo v centrální evidenci míst určených pro modré karty a požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Tato žádost se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pozor, platnost vaší modré karty však bude zrušena, pokud budete nezaměstnaný déle jak 3 po sobě jdoucí měsíce a také v případě, stanete-li se nezaměstnaným opakovaně za dobu platnosti vaší modré karty (to neplatí, pokud váš pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce).

Důvody uvedené v zákoníku práce v § 52 písm. a) až e) nebo podle § 56

 1. rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, a to z těchto důvodů:
  1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  5. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
 2. okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, jestliže:
  1. podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  2. zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

Jak se liší modrá karta a povolení k zaměstnání?

Povolení k zaměstnání opravňuje pouze k výkonu zaměstnání na území České republiky, ale neopravňuje k pobytu. Pro pobyt musíte mít platné oprávnění k pobytu.

Modrá karta naproti tomu je současně oprávněním k zaměstnání a oprávněním k pobytu na území České republiky. Procedura jejího vydání je jednodušší.

Udělení modré karty je oproti povolení k zaměstnání možné pouze pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky). Pracovní smlouva musí být nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak se liší zaměstnanecká karta a modrá karta?

Pro vydání zaměstnanecké karty je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

Vydání modré karty je oproti vydání zaměstnanecké karty omezeno na zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky). V případě modré karty výše sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy musí odpovídat alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další významné odlišnosti jsou uvedeny v tabulce porovnání.

Jak dlouho modrá karta platí? Co budu dělat potom?

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.

Nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před skončením platnosti modré karty můžete požádat o prodloužení platnosti modré karty. Platnost může být prodloužena na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě plus 3 měsíce, vždy však nejdéle na 2 roky.

Jak mám postupovat, pokud modrou kartu již mám a chci změnit zaměstnání?

Pokud pracujete v České republice na modrou kartu a dostanete ještě výhodnější nabídku na zaměstnání, pak je-li Vám nabídnuto pracovní místo v centrální evidenci míst vhodných pro modré karty, můžete během prvních 2 let Vašeho pobytu na území ČR požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Tato žádost se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Po dvou letech pobytu na území ČR už změnu zaměstnavatele nebo pracovní pozice, za splnění nahlášení volného pracovního místa, pouze Ministerstvu vnitra ohlašujete do 3 pracovních dnů.

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020