Často kladené otázky

Časté otázky zájemců o zaměstnanecké karty.

Mohu zažádat o zaměstnaneckou kartu a potom si teprve hledat místo v ČR?

Ne. K žádosti o zaměstnaneckou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Potřebuji zaměstnaneckou kartu jako občan EU?

Ne. Jako občan EU máte na trhu práce v ČR stejné podmínky jako občan ČR.

Na jaká pracovní místa může být udělena zaměstnanecká karta?

Volná pracovní místa lze nalézt v  centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty. Je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. 

Mohu si vybrat více volných míst najednou?

Žádost lze podat jen na jedno konkrétní pracovní místo, na které máte uzavřenou pracovní smlouvu. O možnosti zaměstnání můžete komunikovat s několika potenciálními zaměstnavateli zároveň.

Můžu mít dvě zaměstnanecké karty současně?

Ne. V případě vydání nové zaměstnanecké karty končí platnost předchozí zaměstnanecké karty. Pouze pokud už jste držitelem zaměstnanecké karty, může vám být udělen souhlas se zaměstnáním na další pracovní pozici (viz odpověď na otázku Na jaká pracovní místa může být udělena zaměstnanecká karta?).

Zařídí mi někdo ubytování?

Ubytování si musíte zajistit sám, případně můžete otázku ubytování řešit v rámci kontaktu se svým zaměstnavatelem v ČR. Ubytování musíte mít v okamžiku podání žádosti o zaměstnaneckou kartu již zajištěno.

Kde najdu volná místa určená pro zaměstnanecké karty?

V centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty přístupném na internetu.

Potřebuji k vydání zaměstnanecké karty souhlas budoucího zaměstnavatele?

Ano. K žádosti o zaměstnaneckou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Co když se mnou zaměstnavatel po nějaké době pracovní poměr ukončí?

Vaší povinností je oznámit Ministerstvu vnitra ukončení vašeho pracovního poměru nebo změnu pracovního zařazení.

Pokud Váš pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce v průběhu platnosti zaměstnanecké karty, můžete si hledat jiné místo v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty a požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Tato žádost se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pozor, platnost vaší zaměstnanecké karty však bude zrušena, pokud budete nezaměstnaný déle jak 3 po sobě jdoucí měsíce, resp. 1 měsíc v případě dohody o pracovní činnosti.

Důvody uvedené v zákoníku práce v § 52 písm. a) až e) nebo podle § 56

 1. rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, a to z těchto důvodů:
  1.  ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2.  přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3.  stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,  technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  4.  nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  5.  pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
 2. okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, jestliže:
  1. podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  2. zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

Jak se liší zaměstnanecká karta a povolení k zaměstnání?

Povolení k zaměstnání se vyžaduje ve specifických případech uvedených v § 89, 95, 96 a 97 zákona o zaměstnanosti. Povolení k zaměstnání opravňuje pouze k výkonu zaměstnání na území České republiky, ale neopravňuje k pobytu. Pro pobyt musíte mít platné oprávnění k pobytu v ČR.

Zaměstnanecká karta naproti tomu je současně povolením k zaměstnání a povolením k pobytu na území České republiky. Procedura jejího vydání je jednodušší.

Další významné odlišnosti jsou uvedeny v tabulce porovnání.

Jak se liší zaměstnanecká karta a modrá karta?

Pro vydání zaměstnanecké karty je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

Vydání modré karty je oproti vydání zaměstnanecké karty omezeno na zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci (ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky). V případě modré karty výše sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy musí odpovídat alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další významné odlišnosti jsou uvedeny v tabulce porovnání.

Jak dlouho zaměstnanecká karta platí? Co budu dělat potom?

Zaměstnanecká karta se vydává s dobou platnosti, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.

Nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty můžete požádat o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Platnost může být prodloužena na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, vždy však nejdéle na 2 roky.

Jak mám postupovat, pokud zaměstnaneckou kartu již mám a chci změnit zaměstnání?

Pokud pracujete v České republice na zaměstnaneckou kartu a dostanete ještě výhodnější nabídku na zaměstnání, pak je-li Vám nabídnuto pracovní místo v centrální evidenci míst vhodných pro zaměstnanecké karty, můžete požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení. Tato žádost se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Jaký je vztah zelené karty a zaměstnanecké karty?

Možnost podání žádosti o zelenou kartu nebo podání žádosti o prodloužení platnosti zelené karty skončila 23. 6. 2014. Všechny vydané zelené karty však zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou a považují se za zaměstnanecké karty (platí pro ně stejná pravidla).

Poslední aktualizace: 29. 8. 2023