Bodový systém preferenční migrace

V říjnu 2020 MPSV společně s OECD zahájilo dvouletý projekt „Multikriteriální bodový systém preferenční migrace“. Projekt je zaměřen na vytvoření bodového systému preference migrace a klade si za cíl přispět k institucionálním, administrativním a strukturálním reformám v Česku. Specifickým cílem tohoto projektu je podpora iniciativ vnitrostátních orgánů při navrhování reforem s ohledem na priority, výchozí podmínky a očekávané sociálně-ekonomické dopady pracovní migrace. Cílovou skupinu projektu tvoří státní úředníci MPSV odpovědní za politiku trhu práce, opatření pro řízení pracovní migrace; Koordinační orgán pro správu ochrany státních hranic a migrace (meziresortní orgán) a jeho analytické středisko (ANACEN). Hlavním výstupem projektu je vytvoření studie proveditelnosti bodového systému a posílení schopnosti MPSV a Úřadu práce řídit ekonomickou migraci.