9. výzva – oblast intervence 3.3, aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 12. 12. 2012
9. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Číslo výzvy 9
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Podporovaná aktivita 3.3c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek
Typ projektů Individuální projekty
Alokované částky pro výzvu 30 000 000 Kč (25 500 000 Kč strukturální fondy, 4 500 000 Kč rozpočet krajů a jimi zřizovaných organizací), pro přepočet použit kurz ECB 25,637 Kč/EUR z 3/2013
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifické cíle 3.3 Zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity c) bude podpora zaměřena na vybudování informačně-vzdělávacích středisek zabezpečujících:

 • poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje,
 • okrajově vzdělávání klientů, a to ve směrech, ve kterých je poptávka trhu práce, ale střediskem monitorovaná oblast podobný typ vzdělávání dosud nenabízí.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje a jimi zřizované organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

PARTNERSTVÍ:

Aktivita může být realizována i v partnerství s organizačními složkami státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce trhu práce MPSV, Úřad práce ČR).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být v Praze, ale realizace projektu musí být mimo územní hlavního města Prahy.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% z rozpočtu krajů a jimi zřizovaných organizací.

Křížové financování z ERDF není umožněno.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.3 není poskytována veřejná podpora.

PŘÍJMY PROJEKTU:

Informačně-vzdělávací středisko nesmí v referenčním období generovat žádné příjmy, tzn. není dovoleno poskytování služeb za úplatu nebo pronájem střediska dalšímu subjektu, a to ani v případě, že by výše nájmu odpovídala provozním nákladům.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT:

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 30 000 000 Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU:

Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015 a dále musí být dokončeny nejpozději do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby a nesmí být ukončeny před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY:

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante s využitím principu ex-post při proplácení finančních prostředků předem vynaložených z vlastních zdrojů příjemce (při splnění podmínek výzvy, podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE:

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy (tj. vzniknout a zároveň být uhrazeny) nejdříve v den registrace žádosti (registrace žádosti proběhne maximálně do 2 dnů od podání žádosti na P- CRR), s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci nebo objemovou studii, investiční záměr a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány dodavatelským způsobem (tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem), správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí a pozemků. Všechny výše uvedené výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008,
 • nesmí překračovat maximální limity uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění jsou:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6125, 6130),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111),
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6125, 6111),
 • výdaje na nákup služeb projektového manažera, maximální uznatelný výdaj činí 45 000,- Kč měsíčně (položka rozpočtové skladby 5169),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 150 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169, 6121),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Nákup pozemků podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše odhadní ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem Registrace projektu. Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé maximálně do výše 10% celkových způsobilých výdajů na projekt.

Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti (registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti na P-CRR) dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného pozemku.

Nákup staveb podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše odhadní ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem Registrace projektu.

Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti (registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti na P-CRR) dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby.

Nákup použitého zařízení u aktivity 3.3 c) je nezpůsobilý výdaj.

Podíl nákladů přípravy a zabezpečení stavební části projektu nesmí přesáhnout 10 % z celkových nákladů projektu.

Způsobilými výdaji nejsou zejména:

 • úroky z úvěrů,
 • DPH, pokud příjemce uplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim (část aktivit nepodléhá zdanění a část ano), musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá pod aktivity podléhající režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde daň není uplatňovaná,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky (s výjimkou správních poplatků hrazených ve stavebním řízení),
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady,
 • výdaje na nákup služeb (s výjimkou služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákladů na zaškolení pracovníků a výdajů na nákup služeb projektového manažera),
 • technické zhodnocení staveb, pokud stavba a pozemek, na kterém je stavba umístěna, nejsou ve výhradním vlastnictví žadatele/příjemce,
 • opravy a udržování,
 • odpisy.

Podrobnosti o jednotlivých výdajích a jejich technických a finančních limitech, jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Pro kontrolu a správné zařazení výdajů v žádosti využijte Popis řádků EDS (viz příloha Příručky pro žadatele a příjemce).

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a rizikovosti. Posledním stupněm posouzení je výběr projektů. Výsledkem posouzení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o podporu projektu, popř. v jejích přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů. Po zhodnocení bude u každého projektu provedena analýza rizik projektu, případně kontrola, která má za cíl odstranění či minimalizaci identifikovaných rizik. Posledním krokem tohoto procesu je doporučení projektů k financování Výběrovou komisí.

Podrobnější informace naleznete v Příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 Manuál pro hodnocení projektů 3.3 IOP.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE:

Příjemce je povinen řídit se Registrací akce včetně podmínek, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK:

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona). Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 7 a 7a), 7b) Příručky pro žadatele a příjemce).

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PROJEKTU:

Formulář Žádosti o podporu projektu je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktních míst, příloze č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k Žádosti o podporu projektu přikládá povinné přílohy, jejichž výčet je rovněž uveden v Příručce pro žadatele a příjemce, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY:

Datum vyhlášení výzvy: 12. 12. 2012
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 12. 2012
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. Mimo tyto hodiny lze žádost doručit osobně jen na základě předchozí domluvy s pracovníkem pobočky CRR.
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
Datum konání první výběrové komise: 10. července 2013

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace fondů EU, oddělení realizace programů – zaměstnanost
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Mgr. Miroslav Nedorostek, Vedoucí oddělení ERDF
tel. 221 922 453, e-mail: miroslav.nedorostek@mpsv.cz

Další informace

Upozorňujeme žadatele, že je povinen při zpracování žádosti postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh. Tyto dokumenty obsahují podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy. Informace o Integrovaném operačním programu jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/Integrovaný operační program/3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.3 C)

Vydání č. Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1.0 12. 12. 2012 Ing. Martina Zikmundová   PhDr. Karel Vít, Ph.D.  
    Bc. Tereza Klicnarová   Ing. Vendulka Zmeškalová  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.3 C)

Revize č. Předmět revize Platné od
1 Změna alokované částky na výzvu 22.4.2013

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019