4. výzva – oblast intervence 3.3, aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti a aktivita b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 11. listopadu 2009
4. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR
Aktivita b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Číslo výzvy 4
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Podporovaná aktivita 3.3a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR
3.3b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
Typ projektů Individuální projekty
Alokovaná částka pro výzvu 3.3a) 1 063 536 433,- Kč (904 005 968,- Kč strukturální fondy, 159 530 465,- Kč státní rozpočet ČR);
3.3b) 153 677 233,- Kč (130 625 648,- Kč strukturální fondy, 23 051 585,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifické cíle 3.3 a), b) zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity a) bude podpora zaměřena na:

 • zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti,
 • rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům,
 • prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání, především orientací na individuální přístup ke klientům, zlepšením kvality nabízených samoobslužných řešení pro klienty služeb zaměstnanosti prostřednictvím rozvoje komplexního otevřeného informačního systému služeb zaměstnanosti.

Podpora v rámci aktivity b) bude směřována na:

 • posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to výstavbou nových zařízení nebo rekonstrukcí stávajících středisek ve vlastnictví státu,
 • zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce náměstka ministryně pro zaměstnanost MPSV, Úřad práce ČR).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být na území regionu hl. m. Prahy.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny ze státního rozpočtu. U aktivity 3.3 a) je do nezpůsobilých výdajů zahrnuto zejména financování realizace prostor pro potřeby Státní sociální podpory.

Jejich výpočet je stanoven v Klíči pro výpočet podlahových ploch, který je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

Křížové financování z Evropského sociálního fondu není umožněno.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.3 a), b) není poskytována veřejná podpora.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT:

V rámci aktivit a) a b) nejsou stanoveny minimální a maximální přípustné výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt.

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU:

Všechny projekty musejí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2015.

Prodloužení realizace projektů za 30. 6. 2015 bude umožněno pouze ve výjimečných případech s podmínkou řádného zdůvodnění tohoto požadavku příjemcem a za předpokladu schválení ZS MPSV. Projekty se schválenou prodlouženou dobou realizace musí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2015.

Projekty, jejichž celkové náklady nepřevýší 100 mil. Kč, musí mít dokončenou stavební fázi nejpozději do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. V ostatních případech je rozhodné datum ukončení projektu stanovené poskytovatelem finančních prostředků ve Stanovení výdajů na financování akce OSS. Projekty nesmí být ukončeny před vydáním Stanovení výdajů na financování akce OSS.

Poskytování záloh dodavatelům je nepřípustné.

FORMA PODPORY:

Podpora je poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků (rozpočtovým opatřením) na základě schváleného projektu, prostřednictvím principu financování ex-post.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-POST:

Princip financování ex-post je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce.

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den vydání Stanovení výdajů,
 • musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady,
 • investiční výdaje se musejí vztahovat k zajištění zázemí a vybavení pro poskytování agend Služeb zaměstnanost,
 • příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího dotačního titulu nebo programu. Příjemce nesmí na hrazení způsobilého výdaje při realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU, finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

Způsobilé výdaje v členění dle vyhlášky č. 357/2009 Sb. MF, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121,6122,6125, 6130, a pro aktivitu 3.3 b) 6123),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111),
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6125, 6111),
 • výdaje na nákup služeb projektového manažera, v rozsahu 1 pracovního úvazku, maximální uznatelný výdaj činí 45 000,- Kč měsíčně (položky rozpočtové skladby 5169),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 150 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169, 6121),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Nákup pozemků podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše odhadní ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem pořízení pozemku. Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé maximálně do výše 10% celkových způsobilých výdajů na projekt.

Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti (registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti na P-CRR) dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného pozemku.

Nákup staveb podléhá režimu stanovenému v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše odhadní ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem podle platné vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilým výdajem je vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní (obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem pořízení stavby.

Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti (registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti na P-CRR) dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby.

Nákup použitého zařízení u aktivity 3.3 a), b) se nepředpokládá. Výjimkou jsou použité stroje a zařízení pořízené v rámci nákupu budov a pozemků (EZS, EPS, tel. ústředny apod.) Jejich cena je způsobilá maximálně do výše uvedené ve znaleckém posudku. Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před jejich pořízením. Kupní smlouva na jejich pořízení může být uzavřena nejdříve současně s kupní smlouvou na nemovitost, v níž jsou umístěny.

Podíl nákladů přípravy a zabezpečení stavební části projektu nesmí přesáhnout 10 % z celkových nákladů projektu.

Způsobilými výdaji nejsou zejména:

 • úroky z úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky (s výjimkou správních poplatků hrazených ve stavebním řízení),
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady,
 • výdaje na nákup služeb (s výjimkou služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků),
 • technické zhodnocení staveb, pokud stavba a pozemek, na kterém je stavba umístěna, nejsou ve výhradním vlastnictví žadatele/příjemce,
 • opravy a udržování,
 • ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • školení a vzdělávání zaměstnanců (vyjma školení spojené s uvedením pořizovaného majetku do provozu),
 • výdaje za zpracování doplnění nebo za přepracování projektové dokumentace na základě výsledku posouzení jsou nezpůsobilým výdajem.

Z hlediska způsobilosti je umožněno sloučit zakázku na projektové (DUR, DSP a následující stupně PD) a stavební práce.

Podrobnosti o jednotlivých výdajích jsou uvedeny také v Příručce pro žadatele a příjemce a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTU:

Poskytnutí prostředků ze SR a ERDF na financování projektu předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v projektové žádosti popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Podrobné informace naleznete v Příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 Manuál pro hodnocení projektů 3.3 IOP.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE:

Příjemce je povinen řídit se Registrací projektu včetně podmínek, Stanovením výdajů na financování akce OSS včetně podmínek a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:

Formulář projektové žádosti je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k projektové žádosti přikládá povinné přílohy, jejichž výčet je rovněž uveden v Příručce pro žadatele a příjemce, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY:

Datum vyhlášení výzvy: 11. listopadu 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. listopadu 2009
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. Mimo tyto hodiny lze žádost doručit osobně jen na základě předchozí domluvy s pracovníkem pobočky CRR
Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2015
Datum konání první výběrové komise: 11. ledna 2010

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor ostatních fondů, oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Mgr. Miroslav Nedorostek, oddělení ERDF
tel. 221 922 453, e-mail: miroslav.nedorostek@mpsv.cz

Mgr. Jan Veselý, oddělení ERDF
tel.: 221 923 436, e-mail: jan.vesely@mpsv.cz.

Další informace

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Prováděcím dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy/Evropské fondy/IOP/Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/3.3 a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.3 A), B)

Vydání č. Platné od Zpracoval: Zrevidoval:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1.0 11. 11. 2009 Mgr. Alena Brožková   Ing. Ivana Projsová  
1.1 1. 3. 2010 Mgr. Alena Brožková   Ing. Ivana Projsová  
1.2 11. 8. 2010 Mgr. Alena Brožková   Ing. Ivana Projsová  
1.3 21. 10. 2014 Mgr. Jan Veselý   Mgr. Miroslav Nedorostek  
1.4 7. 1. 2015 Mgr. Jan Veselý   Mgr. Miroslav Nedorostek  
1.5 3. 2. 2015 Mgr. Jan Veselý   Mgr. Miroslav Nedorostek  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.3 A), B)

Revize č. Předmět revize Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 Způsobilé výdaje – doplnění položek rozpočtové skladby, aktualizace adresy webových stránek pro oblast 3.3 1. 3. 2010 Bařtipánová Blanka   Ing. Marcel Kříž  
2 Způsobilé výdaje – doplnění položek rozpočtové skladby, upřesnění doby trvání realizace 11. 8. 2010 Ing. Maděrová Miroslava   Ing. Marcel Kříž  
3 Alokace – aktualizace
Vymezení oprávněných žadatelů – aktualizace
zaměření podpory/místo realizace projektu – aktualizace
Financování – doplnění textu
Doba trvání realizace projektu – aktualizace a doplnění textu
Vymezení způsobilých výdajů – doplnění textu
Kritéria pro výběr projektu – doplnění textu
Kontaktní místo a kontaktní osoby - aktualizace
21. 10. 2014 Ing. Miroslava Maděrová   Ing. Marcel Kříž  

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019