2011/90881-31 Stupnice platových tarifů pro pedagogické a zdravotnické pracovníky

Stupnice platových tarifů pro pedagogické a zdravotnické pracovníky

2011/90881-31

Dotaz:

(ze dne 12. 12. 2011)

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
ŽÁDÁM O INFORMACE
o výši základního platového tarifu v tarifní třídě 8, platový stupeň 8 v letech 2006-2012 pro pedagogické a zdravotnické pracovníky s uvedením právního předpisu a doby jeho účinnosti.

Žádám pouze o informace, které nemají povahu utajených informací. Případných finančních nákladech laskavě informujte předem. Informace zašlete laskavě v elektronické formě (e-mailem).

Odpověď ředitele odboru personálního:

S účinností od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 byly platové tarify pro pedagogické a zdravotnické pracovníky stanoveny ve stupnicích platových tarifů uvedených v přílohách k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.,) včetně nových prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Jedná se mj. i o nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou s účinností od 1. ledna 2007 až do současné doby stanoveny v samostatných přílohách platové tarify pro pedagogické a zdravotnické pracovníky.

S účinností od 1. ledna 2011 byly zavedeny dvě nové samostatné stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky, kteří tvoří přílohy č. 4 a 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky jsou stanoveny v odlišné výši a mají jinou konstrukci, tj. 16 platových tříd, ale pouze 5 platových stupňů s většími mezistupňovými rozdíly. Pedagogickému pracovníkovi, který vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší vyšší stupnice platových tarifů (příloha č. 4 k citovanému nařízení vlády) při současném splnění dvou podmínek:

  1. získání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, tj. podle § 6 až § 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
  2. dosažení vysokoškolského vzdělání akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu.

V případě, že pedagogický pracovník nesplňuje jednu z těchto podmínek, přísluší mu podle § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platový tarif stanovený podle nižší stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

S účinností od 1. ledna 2012 dojde u pedagogických pracovníků ke sjednocení dvou stupnic platových tarifů do jedné samostatné stupnice bez ohledu na skutečnost, zda pedagogický pracovník splňuje či nesplňuje výše uvedené podmínky (tj. získání odborné kvalifikace a dosažení vysokoškolského vzdělání).

U zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně zdravotnických pracovníků může zaměstnavatel s účinností od 1: ledna 2011 využít tzv. zvláštní způsob určení platového tarifu, tj. zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Tato možnost zaměstnavatele bude u pedagogických pracovníků zavedena až s účinností od 1. ledna 2012.

V příloze č. 1 jsou stanoveny platové tarify v 8. platové třídě a v 8. platovém stupni u pedagogických pracovníků (nebo adekvátní platový tarif s účinností od 1. ledna 2011)

V příloze č. 2 jsou stanoveny platové tarify v 8. platové třídě a v 8. platovém stupni u zdravotnických pracovníků.

Menu