2007/10453-224 Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007

2007/10453-224

Dotaz:

(ze dne 7.2.2007)

Žadatelka se obrátila na MPSV se žádostí o informace k dotačnímu řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007.

Odpověď ředitele odboru sociálních služeb:

Vážená paní,

obdržel jsem Vaši žádost o informaci k podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007.

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 bylo vyhlášeno v návaznosti na § 101 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon). O dotaci se mohli ucházet ti poskytovatelé z řad právnických a fyzických osob, kteří naplnili podmínky podle § 120 zákona. Ostatní organizace musí v souladu s § 78 až 87 zákona projít registračním procesem před podáním žádosti o dotaci. Žádost je třeba zpracovat na standardizovaném formuláři a předložit jí včetně notářsky ověřených povinných příloh, rozhodnutí o udělení registrace poskytovatele sociálních služeb a vyjádření příslušného krajského úřadu.

Veškeré informace k dotačnímu řízení pro rok 2007 lze získat na www.mpsv.cz v kapitole Sociální služby. Metodickou pomoc při zpracování žádosti poskytuje pí Blanka Pourová, tel. 221 922 241, blanka.pourova@mpsv.cz.

Menu