Výzva - grantové schéma pro opatření 2.1, zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší

výzva již byla uzavřena

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb

vyhlásilo

výzvu v rámci Grantového schématu Zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší
1. Popis grantového schématu a vyhlášené výzvy

V rámci grantového schématu budou podporovány aktivity, které zajistí lepší přístup ke službám, společenskému a pracovnímu uplatnění osobám bez přístřeší. Podpora bude zaměřena na služby typu:

  • azylové domy pro osoby bez přístřeší - jednotlivce, poskytující služby nejméně 2 roky
  • nízkoprahová denní centra, poskytující služby nejméně 2 roky
  • terénní programy v návaznosti na některý typ z výše uvedených služeb

s cílem:

  1. Posílit a rozvíjet schopnosti nestátních neziskových organizací při poskytování sociálních služeb, které jsou zaměřeny na osoby bez přístřeší, s cílem zvyšovat úroveň kvality těchto služeb ve smyslu standardů kvality sociálních služeb.
  2. Podporovat spolupráci nestátního neziskového sektoru a místních samospráv (krajů, obcí) s cílem zajistit dostupnou síť kvalitních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší (ve vazbě na plány rozvoje sociálních služeb na území kraje či obce).
  3. Podpořit sociální začleňování osob bez přístřeší, jejich návrat a setrvání na trhu práce.

V rámci grantového schématu budou podpořeny jen projekty poskytující takové sociální služby, jejichž smyslem je sociální začleňování těchto osob a návrat na trh práce. V rámci tohoto grantového schématu nebudou např. podporovány noclehárny pro osoby bez přístřeší, tedy služby, které nejsou primárně zaměřeny na sociální práci s touto cílovou skupinou s cílem návratu na trh práce.

2. Oprávnění žadatelé

Žadatelé o finanční podporu předkládají projekty samostatně. V rámci tohoto grantového schématu nejsou přípustní partneři žadatele.

Žadatelem musí být nestátní nezisková organizace, sídlící v České republice,která má následující formu:

  • občanské sdružení,
  • obecně prospěšná společnost
  • církevní právnická osoba
3. Umístění projektu

Projekty nesmí primárně podporovat cílové skupiny z území hl. města Prahy. Podrobné informace o možné výjimce přesahu naleznete ve výzvě.

4. Rozpočet a doba trvání projektu

Výše možné podpory na 1 projekt se pohybuje v rozmezí 650 000 až 75 000 000 Kč.

Schválené projekty budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Pro toto grantové schéma platí omezení uznatelných výdajů, tyto jsou uvedeny v příloze č.2 výzvy.

5. Způsob výběru projektů

Projekty budou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií. Žádost o finanční podporu musí být úplná, musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat předepsané přílohy. Předkládaná žádost musí být vyplněna na formuláři v informačním systému MSSF Benefit. Tyto skutečnosti jsou hodnoceny při tzv. formálním hodnocení žádosti. Jako následný krok po formálním hodnocení žádosti je prováděno hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti budou v poslední fázi hodnoceny hodnotící komisí.

6. Termíny pro podávání žádostí

Žádosti je možné podávat od 1. září 2005 do 31. října 2005 do 15.00.

7. Podrobné informace

Kompletní text výzvy naleznete na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Žádosti o financování musí splňovat podmínky stanovené pro čerpání finančních prostředků z ESF a musí být vyplněny na formuláři v informačním systému Benefit, který bude k dispozici od 1. září 2005 na internetových stránkách www.esfcr.cz. Podrobné informace o podání žádosti jsou dostupné na internetové stránce www.esfcr.cz a www.mpsv.cz.

Informace lze také získat na emailové adrese soc.integrace_esf@mpsv.cz. Pro osobní konzultaci je nutné domluvit termín předem na tel. 221 922 367.

8. Upozornění k vyhlášené výzvě

Upozorňujeme, že je možné požádat o výjimku ze stanovené podmínky dvouletého poskytování služeb azylových zařízení a denních center.

Tato výjimka může být povolena v individuálních případech, a to především v takových, kde je dostatečně odůvodněn zájem obce, města či kraje na poskytování této služby.

Žádost se stručným odůvodněním o povolení této výjimky doplní žadatel do žádosti - příloha č. 6, pod poslední bod čestného prohlášení.

Dále upozorňujeme, že v rámci stanovení neuznatelných výdajů pro toto grantové schéma se pod body:

"příplatky za práci přesčas či za práci v noci a úrazové pojištění osob, které vycházejí ze zákona"

rozumí, že tyto jsou uznatelným výdajem v případě, že žadatel uvedl tyto výdaje v žádosti v rámci předložených mzdových nákladů. Jejich dodatečné nárokování je neuznatelným výdajem.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019