Vyhlášení mimořádného dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby,

pro rok 2023

č. j. MPSV-2023/135112-261

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2023/135112-261) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, pro rok 2023 (dále „dotace“).

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom „MPSV“) je vyhlášeno v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním aplikace § 104 odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“), dále v návaznosti na zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v platném znění, (dále „zákon 65/2022 Sb.“) a § 5 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (dále jen „zákon č. 66/2022 Sb.), v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 284 o poskytnutí pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině, a dále v souvislosti se zajištěním péče o osoby, které jsou závislé na péči a pobírají sociální služby osobní asistence ve svém přirozeném prostředí v rozsahu 80 hodin měsíčně a více, kdy dotace kryje výpadek příjmů poskytovatele sociální služby vyplývající ze snížené úhradové sazby za poskytnutí péče, ve spojení s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále též „úhradová vyhláška“).

Účel a zaměření dotace

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích v těchto oblastech podpory:

 1. Zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle § 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb. (dále jen „občané Ukrajiny“).
 2. Zajištění péče dle zákona o sociálních službách prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče dosahuje a nebo přesahuje více než 80 hodin měsíčně, kdy je dotace určena na pokrytí snížené úhrady za poskytnutou péči.
 3. Mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, kterými se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, dále poskytování péče o trojčata a vícerčata ze strany pečovatelské služby, případně další mimořádné situace ohrožující dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele.

Dotace je určena pouze pro sociální služby registrované podle podmínek zákona o sociálních službách. O dotaci mohou žádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, v případě oblasti podpory C) také kraje.

Podpořeny mohou být poskytované služby a výdaje realizované v období od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Dotace je poskytnuta v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem EU podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst.  L 7, 11. 1. 2012).

Termíny pro předložení žádostí a postup vyhodnocení v oblastech podpory

Oblast podpory A)

 • Termín pro předložení žádosti: od vyhlášení výzvy do 31. 7. 2023.
 • Příjem žádostí bude probíhat do 31. 7. 2023, a poté dojde k vyhodnocení žádostí a přiznané podpory jednotlivým žadatelům.

Oblast podpory B)

 • Termín pro předložení žádosti: od vyhlášení výzvy do 15. 11. 2023.
 • Příjem žádostí, jejich vyhodnocení a přiznávání prostředků dotace bude probíhat průběžně od data vyhlášení výzvy. Čerpání alokovaných prostředků dotačního titulu tedy bude průběžné až do vyčerpání jeho objemu.

Oblast podpory C)

 • Termín pro předložení žádosti: od vyhlášení výzvy do 15. 11. 2023.
 • Příjem žádostí, jejich vyhodnocení a přiznávání prostředků dotace bude probíhat průběžně od data vyhlášení výzvy. Čerpání alokovaných prostředků dotačního titulu tedy bude průběžné až do vyčerpání jeho objemu.

PLNÝ TEXT DOTAČNÍ VÝZVY JE UMÍSTĚN JAKO PŘÍLOHA NÍŽE. PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI JE NUTNÉ, ABY SE ŽADATELÉ SEZNÁMILI SE VŠEMI PODMÍNKAMI DOTAČNÍ VÝZVY.

KONTAKTY

 • Korespondenční adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor 26
Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2

 • Datová schránka ID: sc9aavg

PŘÍLOHY

 1. Plný text dotační výzvy_Mimořádné dotační řízení pro sociální služby 2023 (417,85 kB)
 2. Příloha dotační výzvy_Podmínky uznatelnosti nákladů_výdajů (199,09 kB)
 3. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace (232,8 kB)
 4. Oblast podpory A_Ukrajina_FORMULÁŘE žádosti (57,17 kB)
 5. Oblast podpory B_os_asistence_FORMULÁŘE žádosti (42,99 kB)
 6. Oblast podpory C_mimořádné situace_FORMULÁŘE žádosti (58,42 kB)
 7. Příloha žádosti A_B_C_Vzor Čestné prohlášení ((bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (19,82 kB)
 8. Doplňující informace k mimořádnému dotačnímu řízení pro rok 2023 (122,45 kB)

Datum zveřejnění dotační výzvy: 23. 6. 2023

Poslední aktualizace: 21. 7. 2023